ΕΥΔΑΠ: Μέρισμα 0,27 ευρώ ενέκρινε η Γ.Σ. – 28 Ιουνίου η αποκοπή

Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,27 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε η σημερινή  Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΔΑΠ.

Ειδικότερα, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Ιουνίου 2019, αποφάσισε την διανομή μερίσματος χρήσης 2018 ποσού 0,27 ευρώ ανά μετοχή μεικτό.

Το ποσό μερίσματος των 0,27 ευρώ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4603/2019 (όπως ισχύει σήμερα), ήτοι 0,027 ευρώ ανά μετοχή, και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,243 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019, ενώ η ημερομηνία αποκοπής είναι η Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019 από την πληρώτρια τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς», ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει του Χειριστές τους για την είσπραξη.
2. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.
3. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
4. Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.
Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή για πέντε (5) έτη (ήτοι μέχρι την παραγραφή του) και πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή- Σ.Α.Τ.), την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Μετοχολογίου της ΕΥΔΑΠ (Τηλ. 210 214 4479), κ. Χρήστος Αντερριώτης.

SHARE