Eurobank: Ζημίες και έκτακτα κέρδη από την Πολωνία…

Η τράπεζα συνεχίζει να έχει ζημιές, έχει πλέον αρνητική καθαρή θέση και έχει λάβει ένα «βουνό» ενισχύσεων από το ελληνικό δημόσιο.

Η προσφάτως αναρτηθεισα στην ιστοσελίδα του ΧΑ (http://www.athex.gr/Files/2012/Finstats/For%20AseSite%202012_XA_A_12443_1.pdf) έκθεση των ορκωτών ελεγκτών για τα αποτελέσματα τρίμηνου της τράπεζας είναι εξόχως αποκαλυπτική. Η τράπεζα συνεχίζει να έχει ζημιες, εχει πλέον αρνητική καθαρή θέση και έχει λάβει ένα «βουνό» ενισχύσεων από το ελληνικό δημόσιο.  Είναι χαρακτηριστικό ότι την 31-3-2012 η τράπεζα είχε αρνητική καθαρή θέση ύψους 230 εκ. € !!! (σελ.6)

 

Βάσει των όρων της επενδυτικής συµφωνίας που υπογράφηκε µε την Raiffeisen Bank International AG (RBI) το Φεβρουάριο του 2011, η Τράπεζα αναγνώρισε την 31 Μαρτίου 2011 την πώληση των δραστηριοτήτων της στην Πολωνία έναντι συνολικού τιµήµατος € 718 εκατ.Την 30 Απριλίου 2012, η Τράπεζα µεταβίβασε το 70% της Πολωνικής θυγατρικής της Τράπεζας (Polbank EFG) στην RBI, αφού έλαβε τις απαραίτητες εγκρίσεις από την Πολωνική Ρυθµιστική Αρχή για τα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα (KNF). Από την 30 Απριλίου 2012, η Polbank EFG και η RBI Poland (Πολωνική θυγατρική τράπεζα της RBI) ενοποιούνται. Τα κερδη από αυτές τις μη συνεχιζομενες δραστηριοτητες ανηλθαν σε 190 εκ. €

Κεφαλαιακή επάρκεια

 

Η Τράπεζα υπέστη σημαντικές ζηµιές αποµείωσης λόγω της αναδιάρθρωσης του Ελληνικού ∆ηµοσίου χρέους (PSI+). Οι ανωτέρω ζηµιές επηρέασαν τα λογιστικά και εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας την 31 ∆εκεµβρίου 2011, τα οποία περιορίστηκαν κάτω από τα ελάχιστα απαιτούµενα κεφάλαια που ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.(Σημ.2)

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας, προκειμένου ο βασικός δείκτης εποπτικών κεφαλαίων (Core Tier I) να ανέλθει στο 9% την 30 Σεπτεμβρίου του 2012 και στο 10% την 30 Ιουνίου 2013. Για την ανωτέρω αξιολόγηση, λαµβάνονται υπ’ όψιν, µεταξύ άλλων, οι ζηµιές αποµείωσης από το PSI, τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του δανειακού χαρτοφυλακίου από την BlackRock και το επιχειρηµατικό σχέδιο της Τράπεζας, το οποίο περιλαµβάνει συγκεκριµένες ενέργειες για την ενίσχυση της κεφαλαιακής του επάρκειας.

Το ΕΤΧΣ (Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας) προκατέβαλε στην Τράπεζα οµόλογα έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας αξίας € 3,97 δις (ονοµαστική αξία) για τη συµµετοχή του στη µελλοντική αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Η προκαταβολή αυτή προστίθεται στα Tier I κεφάλαια και συµβάλλει στην αύξηση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας πάνω από το ελάχιστο επίπεδο του 8%. Σε περίπτωση που οι κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας, µετά την οριστικοποίησή τους από την ΤτΕ, είναι µεγαλύτερες, τότε το υπολειπόµενο ποσό του απαιτούµενου κεφαλαίου µετά και τη συµµετοχή των ιδιωτών επενδυτών, θα πρέπει να καλυφθεί από τη δεύτερη δόση του προγράµµατος ανακεφαλαιοποίησης. Η δόση αυτή εξαρτάται από την επόµενη έκθεση των ΕΕ/ΕΚΤ/∆ΝΤ για την εφαρµογή του προγράµµατος από την Ελληνική κυβέρνηση.

 

Μετά την εξέταση του επιχειρηµατικού σχεδίου και των κεφαλαιακών αναγκών της Eurobank EFG («η Τράπεζα»), η Τράπεζα της Ελλάδος έχει συµπεράνει ότι η Eurobank EFG είναι βιώσιµη και έχει ενηµερώσει την τελευταία ανάλογα. Η Τράπεζα, το Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, υπέγραψαν την 28 Μαΐου 2012 µια τριµερή συµφωνία προεγγραφής, σύµφωνα µε την οποία το Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας προκαταβάλλει στην Τράπεζα οµόλογα έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ονοµαστικής αξίας € 3,97 δις για τη συµµετοχή του στη µελλοντική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Συµπεριλαµβανοµένης της προκαταβολής του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας αξίας € 3,97 δις, τα εποπτικά κεφάλαια του Οµίλου ανέρχονται σε € 3,8 δις, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 9% και ο δείκτης Tier I της EBA στο 7,9%. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν την πώληση των δραστηριοτήτων στην Τουρκία, η οποία συµφωνήθηκε τον Απρίλιο του 2012 και αναµένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο, ο δείκτης Tier I της EBA θα ανερχόταν στο 8,4%.

Στην παρούσα περίοδο προσδιορίζεται η επίπτωση από τις ενδεχόµενες δυσµενείς συνθήκες της επόµενης τριετίας στα εποπτικά κεφάλαια του Οµίλου. Η αξιολόγηση διενεργείται σε συνεργασία µε την ΤτΕ και το ΕΤΧΣ, τόσο σε βραχυπρόθεσµη όσο και σε µεσοπρόθεσµη βάση.

Ο Όµιλος συνεχίζει την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, το οποίο περιλαµβάνει πρωτοβουλίες που δηµιουργούν ή αποδεσµεύουν ίδια κεφάλαια που προσµετρώνται από την ΕΒΑ και/ή µειώνουν το σύνολο του σταθµισµένου ενεργητικού. Επιπρόσθετα, ο Όµιλος προετοιµάζεται για την αύξηση κεφαλαίου, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Σεπτεµβρίου του 2012.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατέληξε ότι ο Όµιλος είναι βιώσιµος και έχει βάσιµες προσδοκίες ότι η ανακεφαλαιοποίησή του θα ολοκληρωθεί εγκαίρως και µε επιτυχία.

 

Κρατικές ενισχύσεις

 

Η Τράπεζα συµµετέχει στο Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής oικονοµίας βάσει του Νόµου 3723/2008, όπως τροποποιήθηκε µε τους Νόµους 3844/2010, 3845/2010, 3872/2010 και 3965/2011 και επεκτάθηκε µε την Υπουργική απόφαση 57863/Β.2535/29.12.2011, ως ακολούθως:

Πρώτος πυλώνας στήριξης – προνοµιούχες µετοχές

Η έκδοση 345.500.000 προνοµιούχων µετοχών, χωρίς δικαίωµα ψήφου και ονοµαστικής αξίας € 950 εκατ. καλύφθηκε από το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε οµόλογα ίσης αξίας την 21 Μαΐου 2009 (σηµ. 15).

∆εύτερος πυλώνας στήριξης – οµόλογα εγγύησης Ελληνικού ∆ηµοσίου

Την 31 Μαρτίου 2012, τα οµόλογα εγγύησης Ελληνικού ∆ηµοσίου συνολικής αξίας € 17.776 εκατ. κατέχονταν πλήρως από την Τράπεζα και τις θυγατρικές της (σηµ. 13).

Τα συνολικά δηλαδή κεφάλαια που έχει συνεισφέρει ο ελληνικός λαός στην τράπεζα του κ.Λατση ξεπερνούν τα 20 δις. €

 

Ι.Α.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

SHARE