Eurobank: Πιο κοντά στην ιδιωτικοποίηση – Στο 34,68% το ποσοστό του ΤΧΣ μετά την ΑΜΚ των 2,86 δισ.

Megalou-EurobankΟριακή αύξηση των καταθέσεων και επιβράδυνση των επισφαλειών, προβλέπει η διοίκηση της Eurobank, ενώ οι συνέργειες αναμένονται στα 162 εκατ. ευρώ για την τρέχουσα χρήση, με βάση το ενημερωτικό δελτίο της Eurobank για την αύξηση κεφαλαίου, ύψους 2,86 δισ. ευρώ.

 

Η Eurobank δεσμεύεται απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειώσει τις συνολικές δαπάνες της στην Ελλάδα (ελληνικές τραπεζικές και μη τραπεζικές δραστηριότητες) κάτω από τα 800 εκατ. ευρώ έως και τη χρήση του 2017. Σημειώνεται ότι στις 31/12/2013 οι δαπάνες για τις εν Ελλάδι δραστηριότητες ανήλθαν στα 742,4 εκατ. ευρώ, αλλά με ενσωμάτωση της Νέας Proton και του Τ.Τ. για τέσσερις μόνο μήνες.

Ο παραπάνω στόχος θα επιτευχθεί κατά κύριο λόγο από τις συνέργειες κόστους λόγω της ενσωμάτωσης του Τ.Τ. και της Proton.

O σχεδιασμός της Eurobank προβλέπει προ φόρων συνέργειες περίπου 860 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2013 – 2017, ενώ το αντίστοιχο κόστος υλοποίησής τους υπολογίζεται στα 57 εκατ ευρώ. Μέχρι τις 31.12.2013 είχαν επιτευχθεί συνέργειες 89 εκατ ευρώ.

Για το 2014 αναμένονται συνολικές ετήσιες συνέργειες 162 εκατ. ευρώ. Σημαντικός παράγοντας μείωσης κόστους θα είναι η εξαγγελθείσα μείωση του δικτύου καταστημάτων στην Ελλάδα, τα οποία αναμένεται να διαμορφωθούν στα 500 περίπου στο τέλος του 2014 από 579 στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Για την περίοδο 2015 – 2017 οι συνέργειες εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν ετησίως σε 203 εκατ. ευρώ.

Οι συνέργειες προβλέπεται να προέλθουν κατά 42% από τη μείωση στις λειτουργικές δαπάνες, κατά 44% από τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης, κατά 9% από την αύξηση στα έσοδα και κατά 5% από τον περιορισμό των κινδύνων, μέσω κυρίως αυξημένων ανακτήσεων από δάνεια.

To κόστος για την επίτευξη των συνεργειών εκτιμάται άπαξ στα 57 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περί τα 32 εκατ. ευρώ έχουν ήδη δαπανηθεί, ενώ τα υπόλοιπα 25 εκατ. αναμένεται να δαπανηθούν το 2014. Ως εκ τούτου το σύνολο των καθαρών συνεργειών, εξαιρουμένου του κόστους υλοποίησής τους, διαμορφώνεται στα 800 εκατ. ευρώ.

Η Eurobank έχει εντοπίσει και ακολουθεί μια σειρά πρωτοβουλίες που επιδιώκουν την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του κόστους. Αυτές οι πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν πέραν της μείωσης του αριθμού των καταστημάτων τις εξής ενέργειες:

– Κεντροποίηση των υποστηρικτικών λειτουργιών (όπως νομικές υπηρεσίες, μάρκετινγκ και διαχείριση των δανείων) και ενοποίηση γραμμών αναφοράς.

– Μείωση του κόστους που δεν συνδέεται με τις δαπάνες του προσωπικού,
συμπεριλαμβανομένων αυτών της ακίνητης περιουσίας και των προμηθειών.

– Εξορθολογισμός των λειτουργικών διαδικασιών (π.χ. ενίσχυση εξυγίανσης δανειακού χαρτοφυλακίου).

– Εξορθολογισμός του χαρτοφυλακίου προϊόντων και μείωση του αριθμού κωδικών προϊόντων.

Το όφελος στις δαπάνες που προέκυψε από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που εφαρμόστηκε στους εργαζομένους της Eurobank και της Νέας Proton Bank στην Ελλάδα και ολοκληρώθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2013 είναι 61 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.

Οριακή αύξηση καταθέσεων και επιβράδυνση στις νέες επισφάλειςς

Κατά τη διάρκεια του 2014, οι καταθέσεις πελατών αναμένεται να αυξηθούν οριακά σε σύγκριση με το 2013, ως αποτέλεσμα της σταδιακής βελτίωσης στις μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα.

Στις χώρες εκτός Ελλάδος όπου ο όμιλος έχει παρουσία, οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν ελαφρά το τελευταίο τρίμηνο του 2013 και αναμένεται ότι θα παραμείνουν σχετικά σταθερές το 2014. Η χρηματοδότηση του ομίλου από το ευρωσύστημα αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω το 2014.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα αυξήθηκαν το 2013, με χαμηλότερο ωστόσο ρυθμό σε σχέση με το 2012, λόγω της χαμηλότερης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί εντός του 2014, κατά συνέπεια οι ετήσιες προβλέψεις απομείωσης δανείων για το 2014 υπολογίζονται μειωμένες σε σχέση με το 2013.

Η ίδια τάση σχετικά με τις προβλέψεις απομείωσης δανείων αναμένεται και στις χώρες εκτός Ελλάδος όπου ο όμιλος έχει παρουσία.

Φρένο στην απομόχλευση

Το χαμηλό επίπεδο εκταμιεύσεων νέων δανείων το 2013, σε συνδυασμό με την αποπληρωμή των υφιστάμενων χορηγήσεων, οδήγησε σε απομόχλευση του δανειακού χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα. Η τάση απομόχλευσης αναμένεται να σταθεροποιηθεί το 2014, με τις όποιες νέες χορηγήσεις να στοχεύουν κυρίως σε κερδοφόρους και εξαγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Στις χώρες εκτός Ελλάδος όπου ο όμιλος έχει παρουσία, οι νέες χορηγήσεις αναμένεται να αυξηθούν οριακά το 2014 λόγω της προβλεπόμενης οικονομικής βελτίωσης, με μοναδική ίσως εξαίρεση την Κύπρο εξαιτίας της σχετικής οικονομικής κατάστασης.

Βελτίωση στα καθαρά έσοδα από τόκους

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να βελτιωθούν το 2014, ως αποτέλεσμα της μείωσης του επιτοκίου χορηγήσεων της ΕΚΤ από το τέταρτο τρίμηνο του 2013, της συνεχιζόμενης μείωσης της χρηματοδότησης από τον ELA, των συνεργειών χρηματοδότησης που θα προκύψουν από το Νέο Τ.Τ. και της βελτίωσης του περιθωρίου των προθεσμιακών καταθέσεων.

Η Eurobank αναμένει ότι τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα θα εξορθολογισθούν μεσοπρόθεσμα, ενώ η χρηματοδοτική της εξάρτησης από τον ELA θα συνεχίσει να μειώνεται.

Με βάση τα στοιχεία στις 31 Δεκεμβρίου 2013, η χρηματοδότηση της Eurobank μέσω του ELA ήταν 5,6 δισ. ευρώ. Για κάθε 1 δισ. ευρώ χρηματοδότηση μέσω του ELA που αναχρηματοδοτείται από την ΕΚΤ, το όφελος της τράπεζας σε επίπεδο κερδών προ φόρων ανέρχεται σε 17,5 εκατ. ευρώ.

Το 2014, τα έσοδα από προμήθειες αναμένεται να βελτιωθούν οριακά σε σχέση με το 2013, ως αποτέλεσμα της αναμενόμενης βελτίωσης του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Άνοδος στα προ προβλέψεων κέρδη

Η διοίκηση της Eurobank διευκρινίζει ότι η χρηματοοικονομική επίδοση του ομίλου στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί, δεδομένου ότι το 2014 ενδέχεται να σηματοδοτήσει την έναρξη της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας, ωστόσο θεωρεί ότι θα συνεχιστεί η ανοδική τάση των αποτελεσμάτων προ προβλέψεων που εμφανίζεται τα τελευταία 5 συναπτά τρίμηνα.

Οι κύριοι κίνδυνοι και οι προκλήσεις το 2014 σχετίζονται με τη διατήρηση των υψηλών δεικτών ανεργίας στην Ελλάδα, με το αποτέλεσμα των αναμενόμενων μεταρρυθμίσεων στη φορολογία ακινήτων, με την επιτυχία των μεγαλύτερων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τον αντίκτυπό τους στην οικονομία.

Νέα στρατηγική με επικέντρωση στους μεγάλους πελάτες

Η Eurobank σχεδιάζει να ενδυναμώσει και να βελτιώσει αυτήν την πελατοκεντρική προσέγγιση, ενισχύοντας τις εργασίες που αποφέρουν προμήθειες και αμοιβές με σκοπό τη μεγιστοποίηση των εσόδων και την αύξηση της ρευστότητας.

Η τράπεζα προτίθεται να επιδιώξει αυτόν τον σκοπό μέσω της εφαρμογής ενός νέου μοντέλου κατηγοριοποίησης πελατών, η οποία προσδιορίζει τους πελάτες ανάλογα με το μέγεθος και τις προοπτικές αποκόμισης εσόδων από τη συνεργασία μαζί τους. Αυτό θα της επιτρέψει να επικεντρωθεί σε πελάτες που προσφέρουν μεγαλύτερες δυνατότητες κερδοφορίας, με στόχο να καταστεί ο βασικός τραπεζικός τους συνεργάτης, ενώ παράλληλα θα επιτρέψει τη διαχείριση πελατών οι οποίοι προσφέρουν πιο περιορισμένες ευκαιρίες.

Επίσης, η τράπεζα ακολουθεί στρατηγική διττού εμπορικού σήματος για τη Eurobank και το Νέο T.T., ώστε να διατηρηθεί η αξία της αναγνωρισιμότητας του εμπορικού σήματος και της εμπιστοσύνης των πελατών του Νέου T.T.

Στόχος η περαιτέρω μείωση στα καταναλωτικά δάνεια

Περαιτέρω, η Eurobank έχει εντοπίσει μια σειρά στρατηγικών πρωτοβουλιών και προτεραιοτήτων που σχεδιάζει να εφαρμόσει στο σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου της, που στοχεύουν στην προστασία της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και στη μείωση του πιστωτικού κινδύνου. Αυτές περιλαμβάνουν:

• Επιδίωξη για στροφή από χρηματοδοτήσεις άνευ εξασφαλίσεων σε χρηματοδοτήσεις με εξασφαλίσεις και με μικρότερες χρονικές διάρκειες

• Μείωση του σχετικού μεγέθους των καταναλωτικών δανείων.

• Στρατηγική επιλογή κλάδων στις επιχειρηματικές δανειοδοτήσεις.

• Εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής με βάση τον πιστωτικό κίνδυνο.

• Έμφαση στον τομέα εξυγίανσης χαρτοφυλακίου.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΜΚ

 

SHARE