Εθνική Τράπεζα: Αίτημα για διαγραφή από το SEC στην Επ.Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («ΕΤΕ») ανακοινώνει την πρόθεση της να υποβάλει το Έντυπο 15F («Form 15F») στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (“U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”) ”, “SEC”) για τη διαγραφή και τον τερματισμό των υποχρεώσεων αναφοράς με βάση το Νόμο για τη Χρηματιστηριακή Αγορά των ΗΠΑ του 1934, όπως τροποποιήθηκε («Exchange Act»).

Ως αποτέλεσμα της υποβολής του Form 15F, οι υποχρεώσεις υποβολής των αναφορών στην SEC, συμπεριλαμβανομένης και της υποχρέωσης υποβολής των ετήσιων αναφορών βάσει του Εντύπου 20F («Form 20F») και του Εντύπου 6-K («Form 6-K»), αναστέλλονται άμεσα.
Η υποβολή του Εντύπου 15F θα αναστείλει άμεσα και αυτόματα τις υποχρεώσεις της ΕΤΕ για την υποβολή αναφορών.

Μετά από 90 ημέρες, και εφόσον η SEC δεν προβάλει αντιρρήσεις, η αναστολή καθίσταται οριστική και με παύση των υποχρεώσεων αναφοράς στην SEC.
Μέχρι να τεθεί σε ισχύ η εν λόγω διαγραφή, η ΕΤΕ θα συνεχίσει να συμμορφώνεται πλήρως με όλες τις λοιπές απαιτήσεις όπως εφαρμόζονται σε ξένους ιδιώτες εκδότες σύμφωνα με το Exchange Act.

Στις 15 Νοεμβρίου 2017, η ΕΤΕ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε την οικειοθελή καταγγελία της από 28 Μαΐου 1998 τροποποιημένης και αναθεωρημένης σύμβασης κατάθεσης (η «Σύμβαση»), μεταξύ της ΕΤΕ και της Bank of New York Mellon, ως θεματοφύλακα (ο «Θεματοφύλακας»), σχετικά με τα πιστοποιητικά κατάθεσης αμερικανικού αποθετηρίου αυτής (ADRs), το καθένα από τα οποία αντιπροσώπευε μία κοινή μετοχή.

Η ανωτέρω απόφαση υιοθετήθηκε κατόπιν της αναστολής διαπραγμάτευσης των ADRs από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, και, σύμφωνα με το Έντυπο 25 (“Form 25”), που υπεβλήθη από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στις 12 Δεκεμβρίου 2015, τα ADRs έπαψαν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Μετά τη καταγγελία του προγράμματος ADRs της ΕΤΕ στις 15 Μαρτίου 2018, η διαπραγμάτευση των υποκείμενων κοινών μετοχών της ΕΤΕ γίνεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ στάθμισε τα οφέλη διατήρησης του προγράμματος ADRs έναντι του σχετικού κόστους και κινδύνων και αποφάσισε ότι η διακοπή του προγράμματος ADRs είναι προς το συμφέρον της ΕΤΕ λόγω του περιορισμένου μεγέθους του προγράμματος ADRs, τα κόστη που σχετίζονται με αυτό το πρόγραμμα, και τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και συμμόρφωσης σύμφωνα με την Exchange Act.

Η ΕΤΕ αναμένει να συνεχίσει να εκδίδει τις ετήσιες και ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Αναφορών όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δελτία τύπου και άλλες πληροφορίες στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, και να γνωστοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες στην ιστοσελίδα της: www.nbg.gr, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου στο οποίο υπάγεται η ETE.

SHARE