Εθνική: Πωλούνται σε καλή τιμή 13.000 κόκκινα ενυπόθηκα δάνεια 4.180 μικρών επιχειρήσεων

Η κοινοπραξία Elliott- Centerbridge θα είναι ο προτιμητέος επενδυτής για το project Symbol της  Εθνικής τράπεζας.

Το Symbol, η ονομαστική αξία του οποίου ανέρχεται σε 950 εκατ. ευρώ, αλλά μαζί με τους τόκους προσεγγίζει το 1,9 δισ. ευρώ, περιλαμβάνει κόκκινα δάνεια πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 13.000 δάνεια, που οφείλονται από 4.180 πολύ μικρές ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρόκειται για δάνεια που έχουν στην πλειονότητά τους καταγγελθεί από την τράπεζα και τα οποία έχουν εξασφαλίσεις επί 8.000 ακινήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κοινοπραξία έχει δώσει τιμή που προσεγγίζει το 30% του οφειλόμενου κεφαλαίου.

Η συναλλαγή αναμένεται να είναι κεφαλαιακά θετική για την τράπεζα καθώς η καθαρή λογιστική αξία των απαιτήσεών της ανέρχεται σε επίπεδα χαμηλότερα των 220 εκατ. ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο Symbol είναι το τρίτο χαρτοφυλάκιο με εξασφαλίσεις ακίνητα που μεταβιβάζεται από ελληνική τράπεζα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για μείωση των κόκκινων δανείων.

Εχει προηγηθεί η πώληση του Amoeba από την Τράπεζα Πειραιώς και του Jupiter από την Alpha Bank, ονομαστικής αξίας 1,4 δισ. ευρώ και 800 εκατ. ευρώ αντιστοίχως.

Υπενθυμίζεται ότι το Amoeba, που πώλησε η Τράπεζα Πειραιώς, εξαγοράστηκε από την Bain Capital Credit έναντι 432 εκατ. ευρώ και το Jupiter, που πώλησε η Alpha Bank, εξαγοράστηκε από κοινοπραξία αποτελούμενη από το fund Apollo Global Management, το LLC και από το International Finance Corporation – IFC (μέλος του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας) έναντι 337 εκατ. ευρώ.

Οι τιμές που επιτεύχθηκαν στις δύο παραπάνω πωλήσεις χαρτοφυλακίων αντιπροσωπεύουν το 30% στην περίπτωση του Amoeba και το 42% στην περίπτωση του Jupiter της ονομαστικής αξίας (principal value) των χαρτοφυλακίων που μεταβιβάστηκαν.

SHARE