Εθνική Πανγαία: Μέρισμα 0,286 ευρώ καθαρό

Τη διανομή μερίσματος 0,286 Ευρώ ανά μετοχή (καθαρό) για τη χρήση 2018 αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, που θα συνέλθει την 18.06.2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ στην από 28.05.2019 συνεδρίαση του.

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους €0,09, σε συνέχεια της από 18.12.2018 απόφασης του Δ.Σ., το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε €0,196 ανά μετοχή (καθαρό), σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση.

Η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα και η ημερομηνία έναρξης καταβολής του, καθώς και η πληρώτρια τράπεζα θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό ευθύς μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

SHARE