Εθνική Πανγαία: Καταβολή επιπλέον καθαρού μερίσματος 0,196€

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της “Εθνική Πανγαία” αποφάσισε σήμερα τη διανομή μερίσματος ποσού 0,286 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό) από τα κέρδη της χρήσης 2018.

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους €0,09, σε συνέχεια της από 18 Δεκεμβρίου 2018 απόφασης του Δ.Σ., το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε €0,196 ανά μετοχή (καθαρό).

Από την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2018 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η “Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία” κατά την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 (Record Date).

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 μέσω της:

1. Πληρώτριας Τράπεζας “Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.” (η “ΕΤΕ”), για τους
μετόχους που έχουν δώσει στοιχεία καταβολής μερίσματος στην Ελλάδα, και /ή την αλλοδαπή ως εξής:

1.1 Μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. με τη διαδικασία της συγκεντρωτικής πίστωσης διά των τοπικών συστημάτων πληρωμών (Ερμής
ή Δίας) σε λογαριασμούς ΕΤΕ ή λογαριασμούς άλλων Τραπεζών.

1.2 Με τη διαδικασία της αυτόματης μαζικής πίστωσης μέσω των συστημάτων
της ΕΤΕ, όπου, όποιος δικαιούχος μέτοχος έχει ορίσει χειριστή την ΕΤΕ
(Κωδικός Χειριστή: 552) και διαθέτει συνδεδεμένο καταθετικό λογαριασμό
στην ΕΤΕ, πιστώνεται άμεσα και αυτόματα από το σύστημα.

1.3 Μέσω του Δικτύου των Καταστημάτων της ΕΤΕ, στους μετόχους που έχουν
ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από το χειριστή τους ή έχουν ανακαλέσει
τη σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους ή η είσπραξή τους δεν
κατέστη δυνατή από το χειριστή τους. Για την είσπραξη του μερίσματος από
τα καταστήματα θα είναι αναγκαία η προσκόμιση της ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας
Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.).

1.4 Για τους μετόχους που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από το
χειριστή τους ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότησή τους προς αυτόν,
προσφέρεται, επίσης, η δυνατότητα καταβολής του μερίσματος με κατάθεση
στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) όπου ο μέτοχος έχει
δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το
άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ΄ αριθμ. 6 απόφαση
του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως ισχύουν.

SHARE