Εργοδοτικές εισφορές: Τι ισχύει για τους νέους κάτω των 25 ετών

Οι μειωμένες εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες ισχύουν αναδρομικά από τον Ιανουάριο 2019, αφορούν όλους ανεξαιρέτως τους νέους έως 25 ετών, ανεξάρτητα το ύψος του μισθού τους και  ανεξάρτητα απόν τύπο της εργασιακής σύμβασής τους.

Η απόφαση που υπουγράφει η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου αναφέρει ότι  “από την 01.01.2019 η προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά κύριας ασφάλισης – ΕΦΚΑ καταβάλλεται μειωμένη κατά 6,66% επί των αποδοχών από τις επιχειρήσεις για τους απασχολούμενους μισθωτούς ηλικίας ως 25 ετών, αμειβόμενους με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, ανεξαρτήτως του ύψους των αποδοχών”.

Αναδρομικά από την 1η/1/2019 :

*Μειώνονται στο 6,66% (έναντι 13,33% όπως ίσχυε έως και την 31η/12/2018) οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ της κύριας ασφάλισης (σ.σ. ΕΦΚΑ). Οι δε άλλες εργοδοτικές εισφορές (ΕΟΠΥΥ, ΟΑΕΔ, Επικουρικού) παραμένουν στο ίδιο επίπεδο στο οποίο ήταν έως και την 31η/12/2018, δηλαδή αθροιστικά στο 18.35%. Το ίδιο ισχύει για τις εργατικές εισφορές, δηλαδή παραμένουν στο 16%.

*Η μείωση αυτή αφορά αποκλειστικά όσους μισθωτούς βρίσκονται έως και στο 25ο έτος της ηλικίας τους. Μ ‘ άλλα λόγια, δεν ισχύει έχουν ξεπεράσει το 25ο έτος ( δηλαδή βρίσκονται στο 26ο, 27ο κλπ) και έτσι γι΄ αυτούς οι εργοδότες θα καταβάλλουν εισφορές 13,33%.

*Το εν λόγω μέτρο αφορά όλους τους νέους έως 25 ετών, ανεξάρτητα αν έως και την 31η/1/2019 αμείβονταν με τον “υποκατώτατο” μισθό των 510 ευρώ ή με τον κατώτατο των 586 ευρώ ( σ.σ. των 650 ευρώ από την 1η/2/2019) ή με μισθό πάνω από τον κατώτατο μισθό.

* Η μείωση, επίσης, αφορά τους παραπάνω μισθωτούς, ανεξάρτητα από τον τύπο σύμβασης την οποία έχουν υπογράψει με τον εργοδότη τους (μερική, εκ περιτροπής, πλήρη). Έτσι ακόμα και για εκείνους που αμείβονται με μισθό μερικής απασχόλησης πχ για 4ωρο -5θημερο (με 325 ευρώ/μήνα μικτά) θα ισχύσει η μείωση 50% στις εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση η  υπαγωγή στο πρόγραμμα καταβολής μειωμένων εργοδοτικών εισφορών  γίνεται με την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης  από τον υπόχρεο εργοδότη, με μειωμένες  κατά 50%  εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΕΦΚΑ για την χρονική περίοδο που αναφέρεται σε αυτή.

Ο ΕΦΚΑ ελέγχει απολογιστικά τις προϋποθέσεις και την ορθότητα της  Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, η οποία υποβλήθηκε σ’ αυτόν.

Ο εργοδότης μπορεί να αιτηθεί κάθε φορά και να λαμβάνει βεβαίωση υπαγωγής του στο Πρόγραμμα, μετά από έλεγχο των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ.

Οι παραπάνω εργοδοτικές εισφορές  καταβάλλονται από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας μέχρι και τον μήνα που συμπληρώνεται το 25° έτος της ηλικίας του ασφαλισμένου, εφόσον παραμένει στον εργοδότη μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω  ηλικιακού ορίου.

Στην περίπτωση που η ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας είναι προγενέστερη της έναρξης του προγράμματος, η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται μειωμένη από την 1η/1/2019.

Αν ο εργοδότης καταβάλει πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές  για μισθωτό που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, μπορεί να αιτηθεί τον συμψηφισμό ή την επιστροφή του επιδοτούμενου μέρους των ασφαλιστικών εισφορών  είτε από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας, είτε από την 1η/1/2019 αν η πρόσληψη προηγείται της έναρξης του προγράμματος.

Στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, ενώ στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών κατά τη διάρκεια του προγράμματος, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις, μόνο στις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές και όχι στις επιδοτούμενες.

SHARE