Κεφαλαιαγορά: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό Δελτίο της Πειραιώς – Ανοίγει 21 Απριλίου το “βιβλίο”

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 910η/20.4.2021 συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.» για τη δημόσια προσφορά έως 1.200.000.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας €1 ανά μετοχή, με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το βιβλίο προσφορών “book building” ανοίγει αύριο, 21 Απριλίου και θα παραμείνει ανοικτό για τρεις εργάσιμες ημέρες, δηλαδή μέχρι το κλείσιμο της αγοράς στις 23 Απριλίου. Το βιβλίο προσφορών αφορά στους επενδυτές του εξωτερικού και η μέγιστη τιμή που θα προκύψει θα είναι αυτή που θα ισχύει στη Δημόσια Προσφορά για τους Έλληνες επενδυτές. Μέσω του βιβλίου προσφορών θα καλυφθεί το 85% της έκδοσης, ενώ το υπόλοιπο 15% μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.

Με βάση την τελική τιμή που θα διαμορφωθεί εντός του εύρους (1 ευρώ έως 1,15 ευρώ) θα καθοριστεί το τελικό ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με έκδοση 1,2 δισ. κοινές μετοχές στην ονομαστική τιμή του 1 ευρώ ανά μετοχή. Το εύρος θα κυμανθεί μεταξύ 1 ευρώ και 1,15 ευρώ, οπότε εκτιμάται ότι το τελικό ποσό της αύξησης θα κυμανθεί μεταξύ 1,2 και 1,38 δισ. ευρώ, με πιθανότερο το άνω άκρο λόγω της μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί.

Σύμφωνα με την έκθεση του δ.σ. της Πειραιώς Holding, η Πειραιώς, “με στόχο να καθορίσει το εύρος τιμών της αύξησης, διεξήγαγε επί 4 εβδομάδες εντατικές επαφές με διεθνείς επενδυτές. Κατά τη διαδικασία αυτή, σημαντικός αριθμός διαχειριστών κεφαλαίων υψηλής εμβέλειας εξέφρασαν ισχυρό ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας επικροτώντας τους τρεις στρατηγικούς πυλώνες του Ομίλου (Σχέδιο Μείωσης ΜΕΑ, Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, Σχέδιο Μετασχηματισμού). Σημειώνεται ότι η κοινή συνισταμένη στην άποψη των επενδυτών που συμμετείχαν στις συναντήσεις υπέδειξε ως αναμενόμενο πολλαπλασιαστή χρηματιστηριακής αξίας ως προς τα ενσώματα ίδια κεφάλαια (P/TBV) επίπεδο χαμηλότερο του 0.3x. Επιπροσθέτως, αρκετοί ενδιαφερόμενοι επενδυτές στο πλαίσιο των συναντήσεων με τη διοίκηση επεσήμαναν, ότι πιθανή υψηλότερη αναθεώρηση του ποσού της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα βελτιώσει την ελκυστικότητα της επιχειρηματικής πρότασης του Ομίλου προς την επενδυτική κοινότητα”.

Οι επενδυτές που ήταν μέτοχοι την 19η Απριλίου, δηλαδή την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής μετά το reverse split και πάρουν μέρος στη Δημόσια Προσφορά θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής επί των Νέων Μετοχών που θα επιμεριστούν στη Δημόσια Προσφορά. Σύμφωνα με τους όρους που αποφασίστηκαν η προνομιακή κατανομή θα είναι ανάλογη του ποσοστού συμμετοχής του Κατά Προτεραιότητα Επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (Πειραιώς Holdings) στις 19 Απριλίου. Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές που εγγράφονται τόσο στη Δημόσια Προσφορά όσο και στη Διεθνή Προσφορά (book building), εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση, δεν θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής στη Δημόσια Προσφορά.

Στην αιτιολόγηση αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων αναφέρεται ότι ο αποκλεισμός αυτός “με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κρίνεται, υπό τις παρούσες συνθήκες της αγοράς, ως δικαιολογημένος και προς το συμφέρον της Εταιρείας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης και του Σχεδίου Μείωσης ΜΕΑ. Τα σημαντικά οφέλη που δικαιολογούν τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων έχουν ως εξής:

* θα επιτρέψει στην εταιρεία να ενεργήσει γρήγορα για την εφαρμογή του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, επιταχύνοντας τις αντίστοιχες διαδικασίες για την ταχεία ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, παρέχοντας παράλληλα τη μέγιστη δυνατή ευελιξία

* θα επιτρέψει στην εταιρεία να συγκεντρώσει σημαντικό όγκο χρηματοοικονομικών πόρων σε σύντομο χρονικό διάστημα, μειώνοντας ουσιαστικά τους κινδύνους υλοποίησης μέσω της χαμηλότερης έκθεσης της συναλλαγής σε αλλαγές των συνθηκών της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών συνεπεία της πανδημίας COVID-19∙

* θα διευκολύνει τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών βάσει διαδικασιών και πρακτικών που αναγνωρίζονται και εφαρμόζονται διεθνώς και εγχώρια, όπως η διαδικασία βιβλίου προσφορών, και σε κάθε περίπτωση με διαφανή, γρήγορο και ανταγωνιστικό τρόπο, μειώνοντας έτσι το χρόνο μεταξύ της έναρξης της προσφοράς και της ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι η τιμή διάθεσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από την ονομαστική αξία των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας ύψους 1,00 ευρώ ανά μετοχή

* θα μετριάσει την επίδραση στις συναλλαγές των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας κατά την περίοδο της Συνδυασμένης Προσφοράς, η οποία είναι σημαντικά μικρότερη από ό,τι στην περίπτωση παροχής δικαιωμάτων προτίμησης ∙ και

* θα διευκολύνει τη διεύρυνση της ιδιωτικής βάσης των μετόχων της εταιρείας και την επακόλουθη βελτίωση διασποράς και εμπορευσιμότητάς της.

Ωστόσο, ιδιώτες επενδυτές και ειδικοί επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας, σύμφωνα με το μετοχολόγιό της που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ., τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 κατά την εκκίνηση διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της μετά το Reverse Split που αποφασίσθηκε από την ΕΓΣ, και οι οποίοι εγγράφονται για την απόκτηση Νέων Μετοχών στη Δημόσια Προσφορά (οι “Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές”) θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής επί των Νέων Μετοχών που θα επιμεριστούν στη Δημόσια Προσφορά, η οποία προνομιακή κατανομή θα είναι ανάλογη του ποσοστού συμμετοχής του Κατά Προτεραιότητα Επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η προνομιακή κατανομή δεν θα ισχύει στη Διεθνή Προσφορά.”

Ολες οι λεπτομέρειες για την αύξηση και για τη συμμετοχή παλαιών και νέων μετοχών παρουσιάζονται αναλυτικά το Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο είναι δημοσίως διαθέσιμο από την Τράπεζα και τις αρμόδιες εποπτικές και χρηματιστηριακές αρχές.

SHARE