Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Αποφάσεις και πρόστιμα σε εταιρείες του ΧΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 890η/18.9.2020 συνεδρίασή του αποφάσισε:

– Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας “ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ” προς τους μετόχους της εταιρίας “ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ”.

– Την επιβολή προστίμου ύψους € 20.000 στην εταιρία “ΑΕΓΕΚ ΑΕ”  για παράβαση των σχετικών με τη δημοσιοποίηση και υποβολή διατάξεων του ν.3556/2007  αναφορικά με την ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης που έληξε την 31.12.2019.

– Την επιβολή προστίμου ύψους € 10.000 στην εταιρία ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για παράβαση των σχετικών με τη δημοσιοποίηση και υποβολή διατάξεων του ν.3556/2007  αναφορικά με την ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης που έληξε την 31.12.2019.

– Την επιβολή προστίμου ύψους € 7.000 στην εταιρία “Σ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΕ-YALCO” για παράβαση των σχετικών με τη δημοσιοποίηση και υποβολή διατάξεων του ν.3556/2007, αναφορικά με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου που έληξε στις 30.6.2019.

– Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην εταιρία “ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.” για παράβαση των σχετικών με τη δημοσιοποίηση και υποβολή διατάξεων του ν.3556/2007  αναφορκικά με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου που έληξε στις 30.6.2019.

– Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην εταιρία “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ” για παράβαση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.3556/2007 λόγω μη σύμφωνης με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019.

– Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στην εταιρία “ΔΟΥΡΟΣ ΑΕ” για παράβαση των σχετικών με τη δημοσιοποίηση και υποβολή διατάξεων του ν.3556/2007  αναφορικά με την ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης που έληξε την 31.12.2019.

SHARE