Επίλεκτος: Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2019

Τη μη διανομή μερίσματος και την τροποποίηση των άρθρων περί σκοπού και έδρας της εταιρείας αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Επίλεκτος που πραγματοποιήθηκε στις 23  Μαρτίου 2020.

Ειδικότερα, κατά την εν λόγω  Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, όπου παρέστησαν 9 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 37.564.601 και με δικαιώματα ψήφου  37.564.601 εκπροσωπούντες το 72,58 %  του μετοχικού κεφαλαίου, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν με ψήφους 33.803.614, ήτοι ποσοστό 89,99% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις  της χρήσης 01.07.2018 – 30.06.2019, καθώς και η από 31.10.2019 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.07.2018 έως 30.06.2019 και η επ’ αυτών έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Εγκρίθηκε με ψήφους 30.045.923 ήτοι ποσοστό 79,98% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η συνολική διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας για τη χρήση  01.07.2018- 30.06.2019 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018  και απαλλάχθηκε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.07.2018- 30.06.2019 σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

3.  Εγκρίθηκε με ψήφους 37.564.601, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 01.07.2018-30.06.2019, διότι δεν υπάρχουν διανεμητέα κέρδη.

4. Επιλέχθηκε με ψήφους 30.045.923 ήτοι ποσοστό 79,98%  των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η ελεγκτική εταιρεία ” Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί  Λογιστές  Α.Ε” με τακτικό ελεγκτή τον κο Νικόλαο Παπάκη και αναπληρωματικό ελεγκτή  την κα Ξένου Μαριάνθη για τον έλεγχο  της χρήσης 01.07.2019 μέχρι 30.06.2020.

5. Αποφασίσθηκε με ψήφους 33.803.614, ήτοι ποσοστό 89,99% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η παροχή αδείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

6. Εγκρίθηκαν με ψήφους 30.045.923 ήτοι ποσοστό 79,98%  των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, για την κρινόμενη χρήση οι καταβληθείσες αμοιβές στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και   προεγκρίθηκαν  για την διανυόμενη χρήση περίπου στο ύψος των προηγούμενων, σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του  Δ.Σ.

7. Εγκρίθηκε με ψήφους 30.045.923 ήτοι ποσοστό 79,98% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση η  πολιτική αποδοχών της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν.4548/2018, με τα οποία εναρμονίστηκε το εθνικό δίκαιο με το άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, όπως αυτό εισήχθη δυνάμει της Οδηγίας 2017/828/ΕΕ,  η διάρκεια της οποίας θα είναι 4ετής.

8. Αποφασίστηκε με ψήφους 30.045.923 ήτοι ποσοστό 79,98% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση,  η εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κατά την έννοια των διατάξεων του αρθρ. 4 του Ν. 3016/2002 και ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, αφού διακριβώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις του  αρθρ. 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τον κ. Χρήστο Κήττα του Λάμπρου. Στη συνέχεια εκλέχθηκαν τα δύο υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής ελέγχου α)οι κκ.  Γρηγόριος Μπιτσικώκος του Ευαγγέλου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ,  και β) Νικόλαος Λαποκωνσταντάκης του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

9. Εγκρίθηκαν με ψήφους 30.045.923 ήτοι ποσοστό 79,98% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας  που αφορά το σκοπό αυτής, και η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού που αφορά την έδρα της εταιρείας.

10. Εγκρίθηκε με ψήφους 30.045.923 ήτοι ποσοστό 79,98% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση και κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018 “Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών” σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού κατά την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

SHARE