Ένωση Ελλήνων Επενδυτών: Ζητά ραντεβού με τη Διοίκηση του ΧΑ για τη Folli Follie

 

Ραντεβού με την διοίκηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου ζητά η Ενωση Ελλήνων Επενδυτών για την υπόθεση της Folli Follie.Σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι «δεδομένου ότι χιλιάδες επενδυτές (μέτοχοι, ομολογιούχοι, κλπ) έχουν ήδη αποτανθεί στην Ένωση και ζητούν εναγωνίως πληροφορίες, κατόπιν της συναντήσεώς μας με την Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την προηγούμενη εβδομάδα, θα επιδιώξουμε να θέσουμε υπ’όψιν της Διοικήσεως του Χ.Α. τους προβληματισμούς μας επί των ακόλουθων θεμάτων:ΘΕΜΑ 1ο : Αναστολή διαπραγμάτευσης FOLLI FOLLIE

Α. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για την περίπτωση αναστολής διαπραγμάτευσης χρηματοπιστωτικού μέσου προβλέπονται τα εξής:

«2.6.9 Αναστολή της διαπραγμάτευσης Χρηματοπιστωτικού Μέσου:

Ως αναστολή της διαπραγμάτευσης Χρηματοπιστωτικού Μέσου νοείται η προσωρινή παύση της διαπραγμάτευσης αυτού. Το Χ.Α. αναστέλλει τη διαπραγμάτευση Χρηματοπιστωτικού Μέσου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του ν. 3606/2007 και στο άρθρο 17 παράγραφο 1 του ν. 3371/2005.

2.6.9.1 Αναστολή Κινητών Αξιών

1. Στην περίπτωση των Κινητών Αξιών, λόγος αναστολής είναι ιδίως:
α) η προσωρινή μη διασφάλιση ή απειλή της ομαλής λειτουργίας της Αγοράς από την οποία ενδέχεται να διακινδυνεύεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η προστασία των συμφερόντων των επενδυτών,
β) η μη πλήρωση των προϋποθέσεων εισαγωγής ή η μη τήρηση των υποχρεώσεων ενημέρωσης στις περιπτώσεις έμμεσης εισαγωγής, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.7.
2) Η διαπραγμάτευση κινητής αξίας αναστέλλεται υποχρεωτικά, εφόσον υποβληθεί σχετικό προς τούτο αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3) Για την περίπτωση επαναδιαπραγμάτευσης Κινητών Αξιών που τελούν σε αναστολή εφαρμόζονται οι διατάξεις της § 5.4.
4) Αρμόδιο όργανο για την αναστολή της διαπραγμάτευσης Κινητής Αξίας είναι ο Πρόεδρος το Δ.Σ. του Χ.Α. ή άλλο εντεταλμένο προς τούτο όργανο του Χ.Α.
5) Το Χ.Α. μπορεί να εξειδικεύει με Απόφασή του τους όρους και τις προϋποθέσεις αναστολής Κινητής Αξίας.»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι προφανές ότι το Χ.Α. στην υπόθεση της FOLLI FOLLIE ακολούθησε την ανωτέρω περίπτωση (2), δηλαδή κατόπιν αιτήματος της Ε.Κ. ενώ θα μπορούσε να προβεί στην λήψη μέτρων, είτε κατά την περίπτωση (1α), είτε κατά την περίπτωση (5), κι εν πάσει περιπτώσει να αυτενεργήσει ΧΩΡΙΣ να περιμένει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήξη σειράς Παραγώγων Ιουνίου της FOLLI FOLLIE

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε περίπτωση αναστολής διαπραγμάτευσης παραγώγου επί χρηματοπιστωτικού μέσου προβλέπονται τα εξής:

2.6.9.2 Αναστολή Παραγώγων

1) Στην περίπτωση των Παραγώγων, λόγος αναστολής είναι ιδίως η αναστολή της διαπραγμάτευσης ή της λειτουργίας της υποκείμενης αξίας του Παραγώγου και η προσωρινή μη διασφάλιση ή απειλή της ομαλής λειτουργίας της Αγοράς. Σε περίπτωση που η υποκείμενη αξία του Παραγώγου είναι δείκτης, ως αναστολή λειτουργίας του νοείται η προσωρινή διακοπή του υπολογισμού ή της δημοσίευσης του δείκτη.
2) Κατά τη διάρκεια της αναστολής δεν είναι δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης ή άλλων δικαιωμάτων εκ του Παραγώγου.
3) Εάν αρθεί η αναστολή της διαπραγμάτευσης του Παραγώγου, οι σειρές που δεν υπόκεινται σε λήξη έως και τη δεύτερη (2η) εργάσιμη ημέρα από την ημέρα άρσης της αναστολής αυτού, συνεχίζουν να τυγχάνουν διαπραγμάτευσης κανονικά σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά εισαγωγής του Παραγώγου.
4) Σε περίπτωση σειρών που λήγουν πριν την άρση της αναστολής της διαπραγμάτευσης του Παραγώγου ή των οποίων η λήξη επέρχεται εντός των δύο (2) πρώτων εργασίμων ημερών από την ημέρα άρσης της αναστολής αυτού, η λήξη τους μετατίθεται αυτοδίκαια και οι σχετικές σειρές λήγουν αναγκαστικά κατά την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα από την ημέρα άρσης της διαπραγμάτευσης του Παραγώγου.
5) Εάν ως συνέπεια της μετάθεσης της λήξης σειράς Παραγώγου σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο η λήξη της συμπέσει με τη λήξη χρονικά προγενέστερης σειράς αυτού, η λήξη της μεταγενέστερης σειράς μετατίθεται αυτοδίκαια κατά μία εργάσιμη ημέρα.
6) Οι ανοικτές θέσεις επί των ως άνω σειρών διακανονίζονται κανονικά σε τιμή που καθορίζεται ως τελική τιμή εκκαθάρισης του Παραγώγου σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά εισαγωγής του.
7) Σε περίπτωση διαγραφής του παραγώγου κατά την περίοδο που βρίσκεται σε αναστολή, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2.6.12.
8) Αρμόδιο όργανο για την αναστολή της διαπραγμάτευσης Παραγώγου είναι ο Πρόεδρος το Δ.Σ. του Χ.Α. ή άλλο εντεταλμένο προς τούτο όργανο του Χ.Α.
9) Το Χ.Α. μπορεί να εξειδικεύει με Απόφασή του τους όρους και τις προϋποθέσεις αναστολής Παραγώγου ως και κάθε άλλο τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

Παρ’ολο που σύμφωνα με το άρθρο αυτό και τις περιπτώσεις (4) και (9) δίνεται η δυνατότητα στην Διοίκηση του Χ.Α. να παρατείνει την λήξη των Παραγώγων Ιουνίου 2018, (περ.4 ) είτε να λάβει άλλη απόφαση που να είναι δίκαιη για όλους τους επενδυτές, στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της Αγοράς (περ.9), δεν το έχει ακόμη διευκρινίσει ελάχιστες ημέρες πριν την λήξη τους στις 15 Ιουνίου 2018, με αποτέλεσμα ένα όργιο φημών να έχει εξαπλωθεί σε όλα τα χρηματιστηριακά γραφεία, τα οποία αναζητούν εναγωνίως πληροφόρηση για να την μεταδώσουν στους πελάτες τους».

Η Ενωση υπογραμμίζει πως «κανένα dealing room δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα για το τι θα συμβεί την ερχόμενη Παρασκευή 15/06/18 για το ανωτέρω θέμα, οπότε η απάντηση της Διοικήσεως του Χ.Α. οφείλει να είναι άμεση”

ΤΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΔΣ – BANKWARS 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Η αλλαγή της σύνθεσης του διοικητικού της συμβουλίου και ειδικότερα της Επιτροπής Ελέχγου – Audit Committee  της  Folli Follie, που ανακοινώθηκε επίσημα την περασμένη Παρασκευή, θα αποτελέσει, όπως επισημαίνουν αξιόπιστοι κύκλοι της αγοράς, ένα ισχυρό “όπλο” στην προσπάθεια εξόδου του Ομίλου από την κρίση, στην οποία περιήλθε μετά την “επίθεση” του QCM που αμφισβήτησε τόσο τον αριθμό των σημείων πώλησης, όσο και οικονομικά της στοιχεία.

Στελέχη κύρους και με μεγάλη εμπειρία στις αγορές, πήραν τη θέση ανθρώπων που πέραν των καλών τους προθέσεων και της οικογενειακής σχέσης ή φιλίας με το management της εταιρείας, δεν είχαν τα ουσιαστικά προσόντα να ελέγχουν δραστηριότητες ανός Ομίλου που δραστηριοποιείται σε 16 χώρες με 45 θυγατρικές.

Μετά την παραίτηση των Κουμανάκου Ευάγγελου, Ηλία Κούκουτσα  και Ζαχαρία Μαντζαβίνου, η νέα Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρίας θα απαρτίζεται από τους ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ), ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΜΠΡΗ ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ και ΗΛΙΑ ΠΕΝΤΑΖΟ.

Η επόμενη κίνηση της εταιρείας, η οποία σημειωτέον συνεχίζει κανονικά τις δραστηριότητές της και δεν έχει εκκρεμότητες με τράπεζες ή εργαζομένους, σύμφωνα με ακριβείς πληροφορίες, θα είναι να ελέγξει νομικά αλλά και οικονομικά, πέραν των ελέγχων που θα γίνουν από την  Ernst & Young ,  τις δραστηριότητες που αφορούν στην Κίνα και ευρύτερα στην Ασία. Εκεί, εντοπίζεται κατ’ αρχήν, το μεγάλο πρόβλημα. Στις διαδικασίες ελέγχου, γενικότερα,  θα συμμετάσχει και νομικό γραφείο το οποίο θα επικεντρωθεί σε πρώτη φάση στα μετρητά, τα αποθέματα και τις απαιτήσεις του ομίλου FF Group.

ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Δημήτριος Ποταμίτης: Γεννηθείς το 1941. Απόφοιτος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕ). Πρώην συνέταιρος στην PWC για περισσότερα από 30 χρόνια. Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου των  εταιρειών ΟΠΑΠ ΑΕ, Aegean Baltic Bank και Resolut Asset Management

Μιχαήλ Τσιμπρής: Δικηγόρος στην Αθήνα, εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Σουριαδάκις Τσιμπρής. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας και  στο Harvard Law School. Έχει σχεδόν τριάντα χρόνια εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με συναλλαγές κεφαλαιαγοράς, δίκαιο των επενδυτικών υπηρεσιών, τραπεζικό και ασφαλιστικό καθώς και εξαγορές και συγχωνεύσεις. Έχει εκδώσει δύο βιβλία και πολυάριθμα άρθρα σε νομικά περιοδικά. Μέλος σε επιτροπές κωδικοποίησης νομοθεσίας και σύνταξης διαφόρων νόμων της κεφαλαιαγοράς.

Ηλίας Πεντάζος: Οικονομολόγος, με πολύχρονη  εμπειρία στη διοίκηση. Εργάσθηκε επί μακρόν στο εξωτερικό ως ανώτερο στέλεχος στην Ευρωπαϊκή  Επιτροπή, στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και στη διεθνή επενδυτική Τράπεζα Morgan Stanley. Υπηρέτησε ως Σύμβουλος/Εμπειρογνώμων στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και ¶μυνας, ενώ διετέλεσε γενικός γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών και Πρόεδρος του ΟΔΔΗΧ.

SHARE