Ελλάκτωρ: Η ΕΓΣ ενέκρινε την συγχώνευση με την ΕΛΤΕΧ Άνεμος

Στην έγκριση της συγχώνευσης με την “ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος” προχώρησε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελλάκτωρ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, “στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση έγινε η συζήτηση και λήψη απόφασης, με ψήφους 89.262.377, πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, επί του κάτωθι θέματος της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα:

Για το υπ’ αριθμ. 1 θέμα : “Συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας “ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ AE” από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των άρθρων 68 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, και έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. – Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της συγχώνευσης κατά το συνολικό ποσό των €38.388.810,70, δια της εισφοράς μέρους του μετοχικού κεφαλαίου της “ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ AE” και της κεφαλαιοποίησης τμήματος του λογαριασμού “Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο” της Εταιρείας. – Τροποποίηση του άρθρων 3 και 5 του Καταστατικού της Εταιρείας για τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, αντίστοιχα, λόγω της συγχώνευσης.

– Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύναψη της Σύμβασης Συγχώνευσης και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, την ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και τεχνικών λεπτομερειών για την έκδοση και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρείας που θα προκύψουν από τη συγχώνευση, την εκποίηση κλασματικών υπολοίπων που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση και την απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.”
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 89.262.377
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 51,77%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 89.262.377
Αριθμός ψήφων υπέρ: 89.262.377 (ποσοστό 100,00% των παριστάμενων και
εκπροσωπούμενων ψήφων) – Αριθμός ψήφων κατά: 0 – Αποχή: 0

(i) Ενέκρινε τη συγχώνευση της Εταιρείας με την ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ με απορρόφηση της δεύτερης από την Εταιρεία σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των άρθρων 68 επ. του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, άπασες όπως ισχύουν σήμερα.
(ii) Ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και την κατάρτιση και υπογραφή του συμβολαίου συγχώνευσης υπό τους βασικούς όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης,

(iii) Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία της
συγχώνευσης κατά το συνολικό ποσό των τριάντα οκτώ εκατομμυρίων, τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€38.388.810,70) με την έκδοση τριάντα επτά εκατομμυρίων, διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων, εξακοσίων ενενήντα (37.270.690) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,03 η κάθε μία, ως εξής:

(α) αύξηση κατά ποσό οκτώ εκατομμυρίων, οκτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (€8.804.100,00), που θα καλυφθεί με την εισφορά του ονομαστικού
κεφαλαίου της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ που θα απομείνει μετά την διαγραφή, λόγω
συγχύσεως, της συμμετοχής της Εταιρείας στην ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ, ποσού δεκαπέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (€15.996.000) συνέπεια της συγχώνευσης. Η διαφορά που θα προκύψει από τη διαγραφή, λόγω συγχύσεως, της συμμετοχής της Εταιρείας στην ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ και του μέρους του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει η
Εταιρεία στην ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ, θα αχθεί σε λογαριασμό της Εταιρείας
“Διαφορά από συγχώνευση” και

(β) αύξηση, για λόγους επίτευξης της καθορισθείσας σχέσης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά τη συγχώνευση, κατά ποσό είκοσι εννέα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων, επτακοσίων δέκα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€29.584.710,70) που θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση τμήματος του λογαριασμού “Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο” της Εταιρείας.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε διακόσια είκοσι εκατομμύρια, επτακόσιες χιλιάδες, εκατόν εξήντα τρία ευρώ και εννέα λεπτά του ευρώ (€220.700.163,09) διαιρούμενο σε διακόσια δεκατέσσερα εκατομμύρια, διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες τρεις (214.272.003) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,03 εκάστη.
(iv) Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας ώστε να διευρυνθεί ο εταιρικός σκοπός της.
(v) Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, συνεπεία της συγχώνευσης.

SHARE