Ελλάκτωρ: Ανακοίνωση για αγορές μετοχών από Κούτρα – Μπόμπολα

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί τα εξής :

1.      Ο κ. Δημήτριος Κούτρας Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό Μέλος) της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, (Υπόχρεο Πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005),  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007,  όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνει ότι, μέσω του συνδεδεμένου νομικού προσώπου ADAMAS SECURITIES LIMITED, προέβη στις 18/07/2018, σε αγορά 500.000 κοινών ονομαστικών,  μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικού ποσού 1.050.000,00 ευρώ.
2.      Ο κ. Λεωνίδας Μπόμπολας, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό Μέλος) της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, (Υπόχρεο Πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005),  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556 / 2007,  όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνει ότι, στις 18/07/2018 προέβη σε αγορά 200.000 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ, συνολικής αξίας 417.821,93 ευρώ.
Οι ανωτέρω συναλλαγές  μας γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, όπως ισχύει.

SHARE