ΕΛΛΑΚΤΩΡ-Α.Καλλιτσάντσης: Ανθεκτικοί στα δύσκολα – Αύξηση EBITDA στο 3μηνο

 

Ανθεκτικότητα έναντι των συνθηκών παρουσίασαν κατά το 1o 3μηνο του 2020 οι δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με το EBITDA να καταγράφει αύξηση και στους πέντε βασικούς κλάδους, σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Παράλληλα, το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε στο 1o  3μηνο του 2020, φθάνοντας το 22,5%.

  • Στις Παραχωρήσεις τo EBITDA διαμορφώθηκε σε €31,3 εκατ. το 1ο 3μηνο του 2020, έναντι €30,3 εκατ. το 4ο  3μηνο του 2019, επιδεικνύοντας ισχυρή ανάπτυξη τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο 2020 και με την απόδοση να επηρεάζεται από την πανδημία στις αρχές Μαρτίου 2020. Ωστόσο, σημάδια βελτίωσης της κυκλοφορίας καταγράφονται ήδη από τις αρχές Μαΐου 2020 με τον μέσο όρο ημερήσιας διέλευσης οχημάτων στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ να διαμορφώνεται σε 196 χιλ. μεταξύ 18 και 28 Μαΐου έναντι μέσου όρου ημερήσιας διέλευσης οχημάτων 61 χιλ. τον Απρίλιο 2020
  • Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το EBITDA παρουσίασε αύξηση και διαμορφώθηκε σε €19,8 εκατ. το 1ο 3μηνο του 2020 έναντι €10,6 εκατ. το 4ο  3μηνο του 2019, ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος. Η εγκατεστημένη ισχύς στις 31.03.2020 ήταν 491 MW, εκ των οποίων 196 MW βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία. Η παραγωγή και οι πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος από το υπάρχον χαρτοφυλάκιο στην παρούσα φάση δεν φαίνεται να επηρεάζονται  από την πανδημία του Covid-19
  • Στο Περιβάλλον, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €4,0 εκατ. το 1ο 3μηνο του 2020 έναντι -€2,2 εκατ. το 4ο  3μηνο του 2019. Έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για να περιοριστούν οι επιπτώσεις του Covid-19 και να διασφαλισθεί η ασφάλεια του προσωπικού και η απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών
  • Στην Ανάπτυξη Ακινήτων, το EBITDA παρουσίασε αύξηση ως αποτέλεσμα της ισχυρής απόδοσης του Κλάδου πριν από την πανδημία, διαμορφούμενο σε €1,3 εκατ. το 1ο 3μηνο του 2020 έναντι €0,9 εκατ. το 4ο  3μηνο του 2019. Κατά τους πρώτους 4 μήνες πλήρους λειτουργίας της Β’ φάσης ανάπτυξης του Smart Park, η επισκεψιμότητα αυξήθηκε κατά 24% και οι πωλήσεις των καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 33%, ενώ από την επανέναρξη της πλήρους λειτουργίας του στις 11 Μαΐου 2020, η απόδοση σταδιακά αποκαθίσταται
  • Στην Κατασκευή, το EBITDA διαμορφώθηκε στα -€1,2 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 έναντι -€38,7 εκατ. το 4ο  3μηνο του 2019, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων ζημιών από Φ/Β έργα στο εξωτερικό (€67 εκατ. το 4ο  3μηνο 2019). Το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Κατασκευαστικού Κλάδου βρίσκεται σε εξέλιξη, με βασικούς στόχους τον εξορθολογισμό της κοστολογικής βάσης, την ίδρυση νέας Μονάδας Προμηθειών Ομίλου, την περαιτέρω αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, καθώς και τη συνέχιση των συζητήσεων για πιθανή  χρηματοδότησή του

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης (ΕΛΛΑΚΤΩΡ): «Η αμφισημία των κυβερνήσεων ...

“Οι επιδόσεις του 1ου  3μήνου 2020, με EBITDA στα €51 εκατ., καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του Ομίλου, καθώς το EBITDA σε όλους τους τομείς βελτιώθηκε σε σύγκριση με το 4ο 3μηνο 2019, παρά τις επιπτώσεις του COVID-19, οι οποίες επηρέασαν τον Όμιλο και ειδικότερα τους τομείς των Παραχωρήσεων και της Ανάπτυξης Ακινήτων. Το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε στο 1ο 3μηνο 2020 φθάνοντας 22,5%, που είναι το υψηλότερο των τελευταίων 5 3μήνων.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία στα τέλη Μαρτίου 2020 παρέμειναν στα ίδια επίπεδα (€458 εκατ. έναντι €463 εκατ. στα τέλη του 2019).

Ο καθαρός δανεισμός στο τέλος του 1ου  3μήνου 2020 ανήλθε σε €1.089 εκατ., με καθαρό δανεισμό προς EBITDA της τάξης του 5,4x, με βάση ετησιοποιημένο EBITDA του 1ου 3μηνου 2020.

Ο μετασχηματισμός του Ομίλου προχωρά. Διαφοροποιούμε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των Παραχωρήσεών με την προσθήκη της Μαρίνα Αλίμου, οι ΑΠΕ προχωρούν με το φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξής τους, το Περιβάλλον είναι σε πλεονεκτική θέση για να αξιοποιήσει επερχόμενες ευκαιρίες ανάπτυξης, όπως και ο τομέας Ανάπτυξης Ακινήτων. Παράλληλα, η αναδιάρθρωση του Κατασκευαστικού Τομέα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη”.

 

                       

1.

 

Κέρδη & Ζημιές

 

Μείωση εσόδων κατά 13% έναντι του 4ου 3μηνου 2019

 

 

 

 

Κόστος Πωληθέντων μειωμένο κατά 41% έναντι του 4ου 3μηνου 2019

 

Μεικτό κέρδος αυξημένο

 

 

 

Έξοδα διοίκησης μειωμένα κατά 32% έναντι του 4ου 3μηνου 2019

 

 

 

 

Έξοδα διάθεσης μειωμένα κατά 39% έναντι του 4ου 3μηνου 2019

 

Λοιπά έσοδα

 

 

 

 

Το περιθώριο EBITDA στο 22,5%, το υψηλότερο τα τελευταία 5 τρίμηνα

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποσβέσεις

 

 

ΕΒΙΤ

 

 

 

Κέρδη προ φόρων €3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020

 

 

 

 

 

Ισολογισμός

 

Ενεργητικό

 

 

€458 εκατ. ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία

 

Συνολικός δανεισμός

 

 

 

 

 

Δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA στα 5.4x

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου €524 εκατ.

 

 

 

2.

 

Κατασκευή

 

Επαναπροσδιορισμός μεγέθους του κλάδου της Κατασκευής

 

 

Βελτίωση EBITDA σε

-€1 εκατ. έναντι του 4ου 3μήνου 2019

 

 

 

 

 

 

Παραχωρήσεις

 

Αυξητική τάση κυκλοφορίας πριν την εξάπλωση της πανδημίας του Covid-19

ή

 

 

 

 

Σημαντική μείωση κυκλοφορίας μετά την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων

…ενώ η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί σε ικανοποιητικό βαθμό μετά την άρση του lockdown

 

Αύξηση EBITDA κατά 3% έναντι του 4ου 3μηνου 2019

 

 

 

 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

 

Εντός χρονοδιαγράμματος το πρόγραμμα ανάπτυξης για το 1ο 3μηνο 2020

 

 

 

 

 

 

 Ισχυρή απόδοση των αιολικών πάρκων, ανεπηρέαστη από το Covid-19

 

 

 

Βασικά Οικονομικά μεγέθη Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο 1ο 3μηνο 2020

 

 

 

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαμορφώθηκαν το 1ο  3μηνο 2020 σε €225 εκατ. έναντι €257 εκατ. το 4ο 3μηνο 2019, μειωμένα κατά 13%,  ενώ συγκριτικά με το 1ο 3μηνο 2019 (έσοδα €359 εκατ.) ήταν μειωμένα κατά 37% (ή κατά €134 εκατ.). Η μείωση σε δωδεκάμηνη βάση προήλθε κυρίως από τον κατασκευαστικό τομέα, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά €135 εκατ. (από €261 εκατ. σε €126 εκατ.).

 

Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου (χωρίς αποσβέσεις) διαμορφώθηκε σε €159 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020, έναντι €267 εκατ. το 4ο 3μηνο 2019  μειωμένο κατά 41%, ενώ συγκριτικά με το 1ο 3μηνο 2019 (κόστος πωληθέντων €285 εκατ.) ήταν  μειωμένο κατά 44% η κατά €127 εκατ.

 

Το μεικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €65,9 εκατ. το 1ο   3μηνο 2020 έναντι -€9,4 εκατ. το 4ο  3μηνο 2019 και €73,5 εκατ. το 1ο  3μηνο 2019 ή 10% μείωση.

 

Τα έξοδα διοίκησης (χωρίς αποσβέσεις) διαμορφώθηκαν σε €16,2 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 έναντι €24,4 εκατ. το 4ο 3μηνο  2019, μειωμένα κατά 32% ενώ συγκριτικά με το 1ο 3μηνο 2019 (€14,3 εκατ.) κατέγραψαν αύξηση €2,0 εκατ. Τα έξοδα διοίκησης του 1ου3μηνου 2020 περιλαμβάνουν δαπάνες αναδιάρθρωσης της Κατασκευής ποσού €2,4 εκατ. Χωρίς αυτές τις δαπάνες, τα  έξοδα διοίκησης ήταν €13,8 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020,  μειωμένα κατά 3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

 

Τα έξοδα διάθεσης ήταν €0,9 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 έναντι €1,5 εκατ.  το 4ο 3μηνο 2019 ήτοι μειωμένα κατά 39% και €1,1 εκατ. το 1ο 3μηνο 2019 καταγράφοντας μείωση €0,2 εκατ.  ή 16%.

 

 

Τα λοιπά έσοδα (χωρίς αποσβέσεις) και τα λοιπά κέρδη ή ζημίες διαμορφώθηκαν σε €1,8 εκατ. έναντι -€35,7 εκατ. το 4ο 3μηνο 2019, λόγω απομείωσης υπεραξίας ποσού €42,0 εκατ. από παρελθούσες εξαγορές θυγατρικών κατασκευής.

 

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €50,5 εκατ. το 1ο  3μηνο 2020, σε σύγκριση με -€3,7 εκατ. το 4ο 3μηνο 2019, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων ζημιών  Φ/Β έργων στο εξωτερικό (€66,8 εκατ. το 4ο 3μηνο 2019), και €61,6 εκατ. το 1ο 3μηνο 2019, σημειώνοντας μείωση 18%, δηλ. €11 εκατ. σε δωδεκάμηνη βάση. Το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε σε 22,5% το 1ο 3μηνο 2020, το οποίο είναι το υψηλότερο κατά τα τελευταία 5 3μηνα, έναντι περιθωρίου 17,2% το 1ο 3μηνο 2019. Η διαφορά του EBITDA κατά €11 εκατ. σε δωδεκάμηνη βάση, σχετίζεται με το μειωμένο μικτό κέρδος κατά €7 εκατ.,  τα αυξημένα έξοδα διοίκησης κατά €2 εκατ. (κυρίως λόγω της αναδιάρθρωσης της Κατασκευής) και κατά €2 εκατ. λόγω των μειωμένων λοιπών εσόδων και λοιπών κερδών έναντι του 1ου  3μήνου 2019.

 

Οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε €26,0 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 έναντι €27,0 εκατ. το 4ο 3μηνο ‘19 και €25 εκατ. το 1ο 3μηνο 2019.

 

Το EBIT διαμορφώθηκε σε €24,5 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 σε σύγκριση με -€30,8 εκατ. το 4ο 3μηνο του 2019, προσαρμοσμένο για μη επαναλαμβανόμενες ζημίες Φ/Β έργων στο εξωτερικό και €36,7 εκατ. το 1ο 3μηνο 2019.

 

Τα Κέρδη προ φόρων ήταν €2,8 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 σε σύγκριση με -€47,8 εκατ. το 4ο 3μηνο 2019, προσαρμοσμένα για μη επαναλαμβανόμενες ζημιές Φ/Β έργων στο εξωτερικό και €20,3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2019, ενώ τα Καθαρά κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν ζημιές €8,8 εκατ. έναντι κέρδους €2,6 εκατ. το 1ο 3μηνο 2019.

 

 

 

 

Το σύνολο Ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 31.03.2020 σε €3.048 εκατ. έναντι €3.056 εκατ. στις 31.12.2019, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,3%.

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία στις 31.03.2020 διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα (€458 εκατ. στις 31.03.2020 έναντι € 463 εκατ. στις 31.12. 2019).

 

 

Το σύνολο των δανείων ανήλθε στις 31.03.2020 σε €1.546 εκατ. έναντι €1.491 εκατ. στις 31.12.2019. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην διεθνή έκδοση και διάθεση Πρώτης Τάξεως Ομολογιών ονομαστικής αξίας € 70 εκατ. που ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιανουάριο του 2020, με επιτόκιο 6,375% και λήξη το Δεκέμβριο 2024.

 

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €1.089 εκατ. στις 31.03.2020 έναντι €1.028 εκατ. στις 31.12.2019, με καθαρό δανεισμό προς EBITDA στα 5.4x (υπολογισμένος στο ετησιοποιημένο EBITDA του 1ου 3μηνου 2020).  O δανεισμός για τη χρηματοδότηση της πρόσφατης φάσης ανάπτυξης των ΑΠΕ δεν είχε πλήρη συνεισφορά στο EBITDA του 1ου 3μηνου 2020, αλλά θα έχει μετά το 1ο 3μηνο του 2020. Αν λάβουμε υπ’όψη την πρόσθετη συνεισφορά από το ήδη χρηματοδοτημένο και νεόκτιστο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ, ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA θα ήταν ακόμα χαμηλότερος.

 

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €524 εκατ. στις 31.03.2020,  έναντι €533 εκατ. στις 31.12.2019. Η μείωση των €9 εκατ.  οφείλεται κυρίως στις ζημιές μετά από φόρους.  Τα Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους ανήλθαν σε €402 εκατ. έναντι €414 εκατ. στις 31.12.2019.

 

 

Επίδοση ανά τομέα στο 1ο 3μηνο 2020

 

 

 

Το  1ο  3μηνο 2020 ο κλάδος της Κατασκευής παρουσίασε έσοδα €126 εκατ., μειωμένα κατά 52% (ή €135 εκατ.) έναντι εσόδων €261 εκατ. το 1ο  3μηνο 2019, κυρίως λόγω μειωμένης κατασκευαστικής δραστηριότητας, καθώς ο Όμιλος έχει αποφασίσει να εστιάσει γεωγραφικά στην Ελλάδα και στη Ρουμανία.

 

Το EBITDA του κλάδου της Κατασκευής διαμορφώθηκε σε -€1,2 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 έναντι προσαρμοσμένου EBITDA (για μη επαναλαμβανόμενες ζημιές  Φ/Β έργων στο εξωτερικό) -€38,7 εκατ. το 4ο  3μηνο 2019 και €4,3 εκατ. το 1ο  3μηνο 2019.

 

Το 1ο 3μηνο 2020 οι ζημιές προ φόρων ήταν  €6,3 εκατ. έναντι ζημιών €44 εκατ. το 4ο 3μηνο 2019 προσαρμοσμένες για μη επαναλαμβανόμενες ζημιές Φ/Β έργων στο εξωτερικό και ζημιών €1,4 εκατ.  το 1ο  3μηνο 2019.

 

 

 

Τα έσοδα του κλάδου των Παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε €50,3 εκατ. το 1ο  3μηνο 2020, μειωμένα κατά 17% έναντι εσόδων €60,7 εκατ. το 4ο  3μηνο 2019. Συγκριτικά με τα έσοδα €57,4 εκατ. του 1ου  3μηνου 2019 τα έσοδα της αντίστοιχης περιόδου του 2020 παρουσίασαν μείωση κατά 12%. Η μείωση των εσόδων στο 1ο 3μηνο 2020 οφείλεται  στη μειωμένη κυκλοφορία  (Αττική Οδός -11%, Ολυμπία Οδός -10%, Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου -11%) ως αποτέλεσμα των  περιοριστικών μέτρων μετακίνησης που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

 

Κατά τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2020 η αύξηση της κίνησης της Αττικής Οδού υπερέβη το 4% ενώ η αύξηση της κίνησης στους υπόλοιπους αυτοκινητόδρομους κυμάνθηκε μεταξύ 9-20%.  Η κίνηση του Μαρτίου επηρεάστηκε από την πανδημία του Covid-19, καθώς η κυβέρνηση επέβαλλε περιοριστικά μέτρα μετακίνησης. Ενθαρρυντικά σημάδια ανάκαμψης παρουσιάζει η κίνηση στην Αττική Οδό από τις αρχές Μαΐου (μέσος όρος ημερήσιας διέλευσης οχημάτων 196χιλ. μεταξύ 18 και 28 Μαΐου έναντι 61χιλ. τον Απρίλιο 2020).

 

Το EBITDA του κλάδου των Παραχωρήσεων ανήλθε σε  €31,3 εκατ. το 1ο  3μηνο 2020 έναντι €30,3 εκατ. το  4ο 3μηνο 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 3% ,ενώ συγκριτικά με το 1ο  3μηνο 2019 (EBITDA € 37,3 εκατ.) μειώθηκε κατά 16%.

 

Το 1ο  3μηνο 2020 τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 5,2 εκατ. έναντι  € 5,9 εκατ. το 4ο  3μηνο 2019 και € 12,8 εκατ. το 1ο  3μηνο 2019.

 

 

 

 

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ΑΠΕ κατά το 1ο  3μηνο 2020 ανήλθε σε €23,9 εκατ. έναντι  €15,1 εκατ. το 4ο  3μηνο 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 59% ενώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 (έσοδα €20,4 εκατ.) αυξήθηκε κατά 17%, ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκαταστημένης ισχύος.

491 MW εγκατεστημένη ισχύς έως τις 31.03.2020 εκ των οποίων 196 MW  έχουν τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία ενώ σε αρχικό στάδιο κατασκευής βρίσκονται επιπλέον 88 MW.

 

Το EBITDA του κλάδου ΑΠΕ κατά το 1ο  3μηνο 2020 ανήλθε σε €19,8 εκατ. έναντι €10,6 εκατ. το  4ο  3μηνο 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 86%. Συγκριτικά με το 1ο  3μηνο 2019 (EBITDA €16,3 εκατ.) το EBITDA του 1ου  3μήνου 2020 παρουσίασε αύξηση 22% ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκαταστημένης ισχύος.

 

Το 1ο  3μηνο 2020 τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €12,1 εκατ. έναντι  €4,2 εκατ. το 4ο  3μηνο 2019 (+190%) και €10,5 εκατ. το 1ο  3μηνο 2019.

   

Περιβάλλον

 

 

 

 

 

Ισχυρές προοπτικές λόγω ανάγκης συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περί διαχείρισης αποβλήτων

Τα έσοδα του Περιβάλλοντος διαμορφώθηκαν σε €22,4 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020, σχεδόν αμετάβλητα από το 4ο 3μηνο 2019 και αυξημένα από τα €18,4 εκατ. το 1ο 3μηνο 2019 κατά 22% λόγω της αύξησης  ποσοστού  υλοποίησης των κατασκευαστικών έργων.

 

Οι προοπτικές εμφανίζονται ισχυρές, καθώς η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει επειγόντως στην υλοποίηση νέων υποδομών προκειμένου να συμμορφωθεί με την εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη διαχείριση αποβλήτων, καθώς και να χρησιμοποιήσει τη διαθέσιμη κοινοτική χρηματοδότηση εντός περιορισμένου χρονικού πλαισίου. Οι επενδύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν εντός της επόμενης 5ετίας και προσδοκάται να ανέλθουν σε €2 δισ για την επεξεργασία ~4 εκατομμυρίων τόνων αστικών αποβλήτων.

 

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €4,0 εκατ. το 1ο  3μηνο 2020 έναντι -€2,2 εκατ. το 4ο 3μηνο 2019 και μειωμένο κατά 8% (€4,4 εκατ.) έναντι του 1ου 3μηνου 2019, λόγω των αυξημένων γενικών εξόδων και της μειωμένης κερδοφορίας των κατασκευαστικών έργων.

 

Τα Κέρδη προ φόρων ήταν €2,3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 έναντι -€4,1 εκατ. το 4ο 3μηνο 2019 και €2,5 εκατ. το 1ο 3μηνο 2019.

 

Ανάπτυξη Ακινήτων

 

Ανάπτυξη της παραχώρησης της Μαρίνας Αλίμου από την REDS

 

 

Τα έσοδα του τομέα Ανάπτυξης Ακινήτων διαμορφώθηκαν στα €1,8 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020, έναντι €2,3 εκατ. το 4ο 3μηνο 2019, μειωμένα κατά 20%, λόγω επίπτωσης του Covid-19 και αυξημένα κατά 16% σε σχέση με το 1ο 3μηνο 2019 (έσοδα  €1,6 εκατ.)

 

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €1,3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 έναντι €0,9 εκατ. το 4ο 3μηνο 2019 (+42%) και €0,7εκατ. το 1ο 3μηνο 2019 (+79%) συνεχίζοντας να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις μετά την ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης Ανάπτυξης του Smart Park και προ της περιόδου πανδημίας του Covid-19. Μετά την επαναλειτουργία του εμπορικού κέντρου στις 11 Μαΐου του 2020 η κίνηση αποκαθίσταται σταδιακά.

 

Τα Κέρδη προ φόρων ήταν €0,3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 έναντι €0,1 εκατ.  το 4ο  3μηνο 2019 (+170%) και -€0,1 εκατ. το 1ο 3μηνο 2019.

 

Κεφαλαιοποιώντας τον πολύ υψηλό βαθμό εξειδίκευσης στο Real Estate, και λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της κτηματαγοράς, η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ έχει αναθέσει στην REDS S.A. τη διαχείριση και λειτουργία της Μαρίνας.

 

 

SHARE