ΕΧΑΕ: Νέο Δ.Σ – Μέρισμα 0,05 ευρώ στις 12 Ιουνίου 2019

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ Συμμετοχών, το μέρισμα για τη χρήση 2018 ορίστηκε σε 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

Από το άνω μικτό ποσό παρακρατείται, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% (0,005 ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό 0,045 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 (αποκοπή Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου 2019 από την πληρώτρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Εξάλλου, κατά την τακτική ΓΣ, εξελέγη και νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με 13 μέλη, το οποίο και συγκροτήθηκε σε σώμα νωρίτερα σήμερα.

Τα μέλη του είναι:

 

 1. Γεώργιος Χαντζηνικολάου                        Πρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος
 2. Αλέξιος Πιλάβιος                                        Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
 3. Σωκράτης Λαζαρίδης                                 Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 4. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος                     Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 5. Κωνσταντίνος Βασιλείου                          Μη εκτελεστικό μέλος
 6. Γεώργιος Δουκίδης                                    Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 7. Ιωάννης Εμίρης                                           Μη εκτελεστικό μέλος
 8. Πολυξένη Καζόλη                                       Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 9. Σοφία Κουνενάκη –Εφραίμογλου           Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 10. Ιωάννης Κυριακόπουλος                           Μη εκτελεστικό μέλος
 11. Αδαμαντίνη Λάζαρη                                   Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 12. Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου                    Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 13. Νικόλαος Χρυσοχοΐδης                             Μη εκτελεστικό μέλος

 

SHARE