ΕΧΑΕ: Επιστροφή κεφαλαίου 0,07 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Τη μείωση του μετοχικού κατά ποσό 4.224.360 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,07 ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους, ενέκρινε η επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΧΑΕ.

Περαιτέρω οι μέτοχοι αποφάσισαν την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, την ενσωμάτωση της τροποποίησης στο Καταστατικό και την υποβολή του, κατά Νόμο, στην αρμόδια Αρχή.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων και την ημερομηνία πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου καθώς και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχόμενου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού στους μετόχους της εταιρείας.

SHARE