Δόμνα Μιχαηλίδου: Χωρίς νέες αιτήσεις τρία επιδόματα

Ïñêùìïóßá ôùí ìåëþí ôçò íÝáò êõâÝñíçóçò ôçí Ôñßôç 9 Éïõëßïõ 2019, óôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου είπε στον ΑΝΤ-1  πως ορισμένα προνοιακά επιδόματα παρατείνονται για τρεις μήνες, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός σε δημόσιες υπηρεσίες.

Διευκρίνισε πως η τρίμηνη παράταση αφορά στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το επίδομα στέγασης και το επίδομα παιδιού.

SHARE