ΔΝΤ σε Τουρκία: Όχι άλλη μείωση επιτοκίων πριν πέσει ο πληθωρισμός

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αύξησε την πρόβλεψη οικονομικής ανάπτυξης για την Τουρκία, φέτος, αλλά προειδοποίησε ότι η ανάκαμψη από την κρίση του περυσινού νομίσματος είναι εύθραυστη και η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να τερματίσει το πρόγραμμα μείωσης των επιτοκίων.

Η οικονομία της Τουρκίας αναμένεται να αυξηθεί φέτος κατά 0,25%, δήλωσε το ΔΝΤ σε μια έκθεση στο τέλος μιας ετήσιας ανασκόπησης.

“Οι προοπτικές ισχυρής βιώσιμης ανάπτυξης έχουν αποδυναμωθεί και οι κίνδυνοι παραμένουν αρνητικοί”, ανέφερε το ΔΝΤ, προσθέτοντας ότι η Τουρκία παραμένει ευαίσθητη σε εξωτερικούς και εγχώριους κινδύνους.

Το ταμείο δήλωσε ότι προσβλέπει στην ανακοίνωση της κυβέρνησης για το Νέο Οικονομικό Πρόγραμμα (NEC), που θα γίνει αργότερα αυτό το μήνα. Το σχέδιο “θα πρέπει να διακρίνει σαφώς τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικονομία και να σκιαγραφήσει ένα ολοκληρωμένο σύνολο πολιτικών για την αντιμετώπισή τους”, ανέφερε.

Η Τουρκία εξέρχεται από μια βαθιά οικονομική ύφεση, κυρίως εξαιτίας κυβερνητικών κινήτρων, αύξησης του δανεισμού από κρατικές τράπεζες και μείωσης των επιτοκίων. Η κεντρική τράπεζα έχει μειώσει το επιτόκιο δανεισμού αναφοράς κατά 750 μονάδες βάσης στο 16,5% από τον Ιούλιο, καθώς ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε σημαντικά.

Το ΔΝΤ ανέφερε ότι οι χαράκτες της νομισματικής πορείας της χώρας πρέπει να διατηρούν σταθερά τα επιτόκια για να ενισχύσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

“Ο κύκλος χαλάρωσης της κεντρικής τράπεζας ήταν πολύ επιθετικός, δεδομένων των υψηλών προσδοκιών για τον πληθωρισμό και της ανάγκης μετριασμού των μακροοικονομικών κινδύνων”, ανέφερε το ταμείο. “Η νομισματική πολιτική θα πρέπει να διατηρήσει τα επιτόκια μέχρι να υπάρξει μια σταθερή κάμψη του πληθωρισμού και των προσδοκιών για τον πληθωρισμό”.

Εκτός από τη στενή νομισματική πολιτική, η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να ενισχύσει τα αποθέματα ξένου νομίσματος και η κυβέρνηση θα πρέπει να ενισχύσει τη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική ισχύ, ανέφερε το ΔΝΤ.

Το Ταμείο κάλεσε επίσης την κυβέρνηση να εφαρμόσει “μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση από τρίτους, των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών και νέων προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, με μέτρα παρακολούθησης, ανάλογα με τις ανάγκες, για την περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις τράπεζες”.

Χρειάζονται επίσης πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση του πλαισίου αφερεγγυότητας και αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων, καθώς και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη στήριξη της αύξησης της παραγωγικότητας και για την αύξηση της οικονομικής αντοχής, ανέφερε το ΔΝΤ.

SHARE