DBRS: Προσδοκίες για μείωση των NPLs από την είσοδο νέων εταιριών διαχείρισης

Η είσοδος νέων εταιριών διαχείρισης κόκκινων δανείων στην ελληνική αγορά δημιουργεί ένα νέο τοπίο, τονίζει η DBRS σε έκθεσή της.

Οι servicers έχουν αρχίσει να υιοθετούν μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση στην εξυπηρέτηση, λαμβάνοντας μαθήματα από άλλους κλάδους και τα εφαρμόζουν στην ελληνική αγορά.Αυτό θα βοηθήσει στη στήριξη της ελληνικής αγοράς καθώς φαίνεται να ανακάμπτει γρήγορα και να μειώνει την κλίμακα των NPLs εντός της χώρας.

Στις 23 Ιανουαρίου 2018, η DBRS δημοσίευσε μια έκθεση με τίτλο, “European NPLs and the Rise of Special Servicers”.

Αυτή ήταν μια λεπτομερής ματιά στον τρόπο με τον οποίο είχε δημιουργηθεί η ευρωπαϊκή αγορά NPL, τις χώρες όπου τα NPL ήταν αυξημένα και πώς αντιμετωπίζονταν, ειδικά από τους ειδικούς εξυπηρετητές.
Η έκθεση υπογράμμιζε πώς έχει αυξηθεί ο αριθμός των ειδικών εξυπηρετητών σε αγορές όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Ιρλανδία.
Ορισμένοι επενδυτές, όπως η Lone Star Funds και η Arrow Global Group, αγοράζουν ενεργά χαρτοφυλάκια NPL και εξυπηρετούν εταιρείες σε αυτές τις αγορές.
Κατά τη στιγμή της έκθεσης, αυτό το είδος διασυνοριακής προσέγγισης ήταν κάπως ασυνήθιστο.
Αυτός ο τύπος διαχείρισης θα μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει σε μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας και κοινή γνώση των τεχνικών που λειτουργούν σε συγκεκριμένες συνθήκες της αγοράς, οι οποίες θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη διαχείριση των NPL σε ολόκληρη την ευρωζώνη.

Αυτή η τάση, δεν είχε επεκταθεί στην Ελλάδα παρόλο που ήταν η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό NPL μεταξύ των μεγάλων οικονομιών της ευρωζώνης.
Ωστόσο, τα τελευταία δύο χρόνια η DBRS είχε παρατηρήσει ότι ένας αυξημένος αριθμός επενδυτών ακολουθεί αυτήν την προσέγγιση.

Η Intrum εισήλθε στην ιταλική αγορά NPL και εδραιώνεται και στην ελληνική αγορά.
Η DoValue, έχοντας αναπτυχθεί σημαντικά στην ιταλική αγορά τα τελευταία χρόνια, εισήλθε στην ισπανική μέσω της εξαγοράς της Altamira και πρόσφατα απέκτησε την FPS στην Ελλάδα.
Η Cerve έχει επίσης κάνει κάποια βήματα για να εγκατασταθεί στην Ελλάδα.
Πιο πρόσφατα, η Τράπεζα της Ελλάδος έδωσε άδεια στην HipoGes, έμπειρο servicer της Iberian NPL.

Το 2015, οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν μια σειρά μεταρρυθμίσεων προκειμένου να διευκολύνουν την επίλυση των NPL.
Αυτές οι μεταρρυθμίσεις ήταν επίκαιρες καθώς ο όγκος των NPL των ελληνικών τραπεζών έφτασε στα τέλη Ιουνίου 2016 σε αξία τα 108,4 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούσαν στο 50% περίπου των συνολικών ανοιγμάτων.

Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση που επέτρεψε να εξελιχθεί το τοπίο εξυπηρέτησης ήταν η εισαγωγή του θεσμικού πλαισίου εξυπηρέτησης (Ν. 4354/2015).
Ο νόμος 4354/2015, που τέθηκε σε ισχύ στις 16 Δεκεμβρίου 2015, διέπει την εκχώρηση ή / και τη μεταφορά αξιώσεων NPL, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με: απόκτηση άδειας από την Τράπεζα της Ελλάδος για εταιρείες διαχείρισης χρεών και εταιρείες μεταφοράς χρεών NPL, τις συμφωνίες που αναθέτουν τη διαχείριση των απαιτήσεων και την πώληση και μεταφορά αξιώσεων από NPL και συμβάσεις πίστωσης.
Η εισαγωγή του νόμου θεωρήθηκε ως η πρώτη προσπάθεια υποστήριξης μιας δευτερογενούς αγοράς στη ρύθμιση της διαχείρισης, της διάθεσης και της αναχρηματοδότησης των NPL.
Ο νόμος διευκόλυνε την είσοδο στην ελληνική αγορά καθιερωμένων εξυπηρετητών NPL, η οποία σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης των NPL.
Η προηγούμενη προσέγγιση που χρησιμοποίησαν οι συστημικές ελληνικές τράπεζες αφορούσαν σε μεγάλο βαθμό πολιτικές διαχείρισης ισολογισμού, οι οποίες αποδείχθηκαν σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματικές.

Έτσι η DBRS Θεωρεί θετική την είσοδο των καθιερωμένων εξυπηρετητών NPL, καθώς δείχνει ότι η επίλυση της κατάστασης λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και μπορεί να επιταχυνθεί.
Η προσέγγιση που υιοθέτησαν τόσο η Intrum όσο και η DoValue στην ελληνική αγορά δεν είναι παρόμοια με την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην Ιταλία για τα χαρτοφυλάκια NPL: απόκτηση του προσωπικού εξυπηρέτησης των τραπεζών παράλληλα με το χαρτοφυλάκιο NPL.
Αυτό το είδος έχει πολλά οφέλη τόσο για τον εξυπηρετητή όσο και για την τράπεζα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:
• Οι τράπεζες καθαρίζουν τον ισολογισμό τους.
• Οι τράπεζες μειώνουν το προσωπικό
• Οι τράπεζες μπορούν να επικεντρωθούν στη βελτίωση των μοντέλων δανεισμού.
• Οι εξυπηρετητές αποκτούν προσωπικό για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο χαρτοφυλάκιο.
• Το προσωπικό έχει εμπειρία στα συστήματα περιουσιακών στοιχείων και πληροφορικής (εάν έχουν αποκτηθεί), οπότε απαιτείται ελάχιστη εκπαίδευση.
Τα ποσοστά NPL στην Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία σταθεροποιούνται και μάλιστα μειώθηκαν πρόσφατα.
Η νέα προσέγγιση των NPL στην Ελλάδα επιτρέπει στους νεοεισερχόμενους στην ελληνική αγορά να εφαρμόζουν επιτυχημένες στρατηγικές.
Αναμένουμε να δούμε παρόμοια θετικά αποτελέσματα στην Ελλάδα όπως και σε άλλες αγορές NPL της ζώνης ευρώ, καταλήγει η DBRS.

SHARE