BofA : Παραμένει επιφυλακτική για τις ελληνικές τράπεζες – Οριακή αύξηση τιμών στόχων

Αξιοπρεπή χαρακτηρίζει η Bank of America Merrill Lynch τα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών για το γ΄ τρίμηνο του 2019 δεδομένων των θετικών τάσεων στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και της μείωσης στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs).

Ωστόσο οι αναλυτές δηλώνουν επιφυλακτικοί όσον αφορά τις αποτιμήσεις και τους μακροπρόθεσμους κινδύνους, με τους οποίους θα βρεθεί αντιμέτωπος ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα αναπροσαρμόζει τις τιμές στόχους και τα κέρδη ανά μετοχή για όλες τις τράπεζες, ενώ διατηρεί την σύσταση Buy για την Eurobank, τη σύσταση Neutral για την Alpha Bank και τις συστάσεις underperform για Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.


H τιμή στόχος για την Alpha Bank αυξάνεται στα 2,10 ευρώ από 2,04 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 3,16 ευρώ από 3,04 ευρώ και για την Πειραιώς στα 3,08 ευρώ από 3,04 ευρώ. Η τιμή στόχος για την Eurobank μειώνεται στα 1,09 ευρώ από 1,12 ευρώ.

Σύμφωνα με την BofA Merrill Lynch, ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο της Αθήνας έχει διπλασιαστεί το 2019 λόγω του βελτιωμένου μακροοικονομικού περιβάλλοντος, του φιλικού προς την αγορά εκλογικού αποτελέσματος, της βελτίωσης στα spreads και του σχεδίου για τη μείωση των NPEs.

Εθνική Τράπεζα

Μπορεί η Εθνική Τράπεζα να ανακοίνωσε ισχυρά κέρδη από συναλλαγές, χαμηλότερο εσωτερικό κόστος κινδύνου (CoR) και αυξημένους κεφαλαιακούς δείκτες, όμως η Bank of America Merrill Lynch διατηρεί τη σύσταση underperform, ήτοι για αποδόσεις μικρότερες της αγοράς, για τη μετοχή.
Σύμφωνα με την BofA/ML, η Εθνική Τράπεζα είχε καθαρά κέρδη ύψους 171 εκατ. ευρώ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το τρίτο τρίμηνο του 2019.
Η κατώτατη γραμμή (συμπεριλαμβανομένων των διακοπτόμενων δραστηριοτήτων και των εφάπαξ πληρωμών) ανήλθε σε 146 εκατ. ευρώ.
Τα βασικά έσοδα προήλθαν:
i) τα ισχυρά κέρδη συναλλαγών και τη διαρκής επιβάρυνση από την αντιστάθμιση της τριμηνιαία συρρίκνωσης του NII,
ii) την υποχώρηση των προβλέψεων για εγχώριες λειτουργίες και 1,5 δισ. ευρώ μείωση NPE στο πίσω μέρος των μη οργανικών δράσεων
iii) την αύξηση των δεικτών κεφαλαίου χάρη στα κέρδη MtM.
Παρά τις πρόσφατες θετικές τάσεις, η MofA/ML δηλώνει προσεκτική για τον κλάδο λόγω των μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών κινδύνων.
Εντούτοις, τα κέρδη από εμπορικές συναλλαγές ενισχύουν τα προ προβλέψεων κέρδη, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω του χαμηλότερου εισοδήματος από τίτλους και
από την έκδοση Tier 2 τον Ιούλιο.
Η τάση των τελών παρέμεινε άθικτη (11% σε ετήσια βάση) χάρη στην συνεχή συμβολή από κάρτες και ψηφιακά κανάλια.
Ωστόσο, ο βασικός συνεργάτης
Συνολικά, τα έσοδα προ προβλέψεων ανερχόταν σε 257 εκατ. ευρω ενώ οι εσωτερικές προβλέψεις και οι διεθνείς ζημίες έχουν αυξηθεί.
Η σημαντική μείωση των NPE το τρίτο τρίμηνο οφείλεται σε πώληση χαρτοφυλακίου ύψους 1,2 δισ. (Project Leo και Icon), ενώ η καθαρή οργανική ροή NPE παρέμεινε στη σωστή κατεύθυνση, η οποία υποστηρίχθηκε από τη συνεχιζόμενη μείωση χρέους (200 εκατ. ευρώ).
Οι απομειώσεις στην Ελλάδα υποχώρησαν αισθητά σε 23 εκατ. (32 μ.β. CoR) από 100 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο του 2019.

Alpha Bank

Επιφυλακτική παραμένει η Bank of America Merrill Lynch για την Alpha Bank, μετά την ανακοίνωση του νέο στρατηγικό πλάνο που ανακοίνωσε στις 19 Νοεμβρίου 2019, συστήνοντας “ουδετερότητα”.
Όπως αναφέρει η BofA/ML, το νέο στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank στοχεύει ο RoE να διαμορφωθεί στο 9% 2022.
Το σχέδιο αποτελείται από τρεις πυλώνες:
i) Δέσμευση ύψους 12 δισ. ευρώ για την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) το 2020 (Project Galaxy), το οποίο θα μείωνε κατά το ήμισυ τον δείκτη NPE του ομίλου σε 23%,
ii) Κέρδη απόδοσης (120 εκατ. του κόστους μείωσης έως το 2022)
iii) Υψηλότερες εκταμιεύσεις δανείων (μείωση του καθαρού επιτοκιακού εισοδήματος και αύξηση των τελών κατά 110 εκατ. ευρώ έως το 2022).
Ωστόσο, το σχέδιο μείωσης των NPEs θα έχει ως αποτέλεσμα κεφαλαιακό κόστος 350 δισ. ευρώ (θα αντισταθμιστεί κυρίως από έκδοση Tier 2) και περίπου 2 δισ. ευρώ στην BV (TBV: 8 δισ. Ευρώ), σύμφωνα με τη διοίκηση.

Εurobank

Η BofA Merrill Lynch αναπροσαρμόζει την τιμή στόχο στα 1,09 από 1,12 ευρώ, ωστόσο διατηρεί τη σύσταση Buy και ξεχωρίζει τη μετοχή της Eurobank ανάμεσα στις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες.
Όσον αφορά τις εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα 2019 – 2020, οι αναλυτές σημειώνουν ότι τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου 2019 και οι καθυστερήσεις στο project Cairo, δεν επηρεάζουν σημαντικά τις προβλέψεις της BofA Merrill Lynch.

Τράπεζα Πειραιώς

Ανθεκτική κορυφαία γραμμή, αύξηση κεφαλαίου, αλλά περιορισμένη βελτίωση των NPEs.
Αυτό αναφέρει η Bank of America Merrill Lynch σχολιάζοντας τα αποτελέσματα γ’ 3μηνου της Τράπεζας Πειραιώς, επιβεβαιώνοντας παράλληλα και τη σύσταση underperform, ήτοι για αποδόσεις μικρότερες της αγοράς.
Η Πειραιώς ανέφερε καθαρά κέρδη ύψους 44 εκατ. από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019, παρά τη συρρίκνωση του NII, χάρη στη σταθερή απόδοση επί των τελών.
Τα κέρδη από τις συναλλαγές υποστήριξαν την κορυφαία γραμμή και το λειτουργικό κόστος ήταν υπό έλεγχο.
Από την άλλη πλευρά, η μείωση του αποθέματος NPE ήταν σχετικά περιορισμένη λόγω της νέας μεγάλης ταξινόμησης και την επιβράδυνση των εκροών οργανικών NPE.
Η μικρή συρρίκνωση του NII (λόγω του κόστους της έκδοσης Tier 2) αντισταθμίστηκε από την καλή επίδοση στις προμήθειες.
Ακόμη, τα αυξημένα κέρδη από συναλλαγές (20 εκατ.) είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση εσόδων κατά 4% σε τριμηνιαία βάση.
Τα κόστη παραμένουν υπό έλεγχο, με μείωση 1% παρά τη μικρή αύξηση των δαπανών του προγράμματος εθελουσίας εξόδου (20 εκατ. ευρώ έναντι 16 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο).
Τα έσοδα προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 12% (-17% σε ετήσια βάση).
Το απόθεμα των NPE μειώθηκε κατά 400 εκατ. στα 25,7 δισ. ευρώ ενώ ο δείκτης NPE αυξήθηκε κατά 20 μ.β. στο 51,6%.
Οι συνήθεις εισροές ΝΡΕ ήταν σε γενικές γραμμές σύμφωνες με την τάση του 2ου τριμήνου.
Ωστόσο, η τράπεζα αναταξινόμησε 675 εκατ. ευρώ από ανοίγματα δανείων για τεχνικούς λόγους.
Αυτό αντισταθμίστηκε από τα 580 εκατ. ευρώ του Project Iris και τα 275 εκατ. ευρώ διαγραφές.
Οι οργανικές εκροές NPE διαμορφώθηκαν στα 505 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 26% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ οι προβλέψεις για ζημίες δανείων αυξήθηκαν κατά 7%.
Η κάλυψη NPE της τράπεζας ανήλθε σε 46% το τρίτο τρίμηνο (-2 π.μ. σε τριμηνιαία βάση).
Ο δείκτης κεφαλαίου CET1 FL αυξήθηκε κατά 40 μ.β. στο 11,7% χάρη στα κέρδη από κρατικά ομόλογα.

SHARE