Άβαξ: Στις 26 Ιουνίου οι αποφάσεις για τη διανομή μερίσματος

Στις 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση της “Άβαξ”, όπου θα ληφθεί και η απόφαση για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης του 2018.

Συγκεκριμένα, η ημερήδια διάταξη, όπως αποφάσισε το ΔΣ, έχει ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της Εταιρείας και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.

2. ‘Εγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.

4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019.

5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

6. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. Εναρμόνιση του
Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως
ισχύει.

7. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.

8. Χορήγηση άδειας κατ’ άρθρο 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για κατάρτιση
συναλλαγών ή παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων (συνδεδεμένων μερών) του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

9. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων.

10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων, η Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει στις 03 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην έδρα της Εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο.

 

SHARE