Αττικές Εκδόσεις: Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία Αττικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία γνωστοποίησε προς το επενδυτικό κοινό ότι κατά την 26η Αυγούστου 2021 συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο ορίστηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26.08.2021, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να ορίσει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη αυτού, λαμβάνοντας υπ’ όψη τον ορισμό των τριών (3) ανεξάρτητων μελών από την Γ.Σ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία με τριετή θητεία, ήτοι έως την 26/08/2024, η οποία θητεία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, συγκροτήθηκε σε σώμα, ορίζοντας τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του, ως ακολούθως:

1. Θεοχάρης Φιλιππόπουλος, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
2. Enrico Vigano, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
3. Νικόλαος Πανόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
4. Carlo Luigi Mandelli, Mέλος, μη εκτελεστικό
5. Alessandro Edoardo Franzosi, Μέλος, μη εκτελεστικό.
6. Στέφανος Τρουπάκης, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
7. Μαρία Μπαγιώκου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.
8. Ελένη Άννα Κυρκιλή, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.

Επίσης, κατά την ως άνω συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπ’ όψη την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26.08.2021, όρισε την Επιτροπή Ελέγχου –  η θητεία της οποίας συμπίπτει με την θητεία του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τριετής και έως την 26/08/2024, η οποία θητεία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης – και η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη του Δ.Σ.:

1. Στέφανος Τρουπάκης, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
2. Μαρία Μπαγιώκου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.
3. Ελένη Άννα Κυρκιλή, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.

Περαιτέρω κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου στις 27.08.2021, αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα, ως κατωτέρω, ορίζοντας το μέλος της και Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Στέφανο Τρουπάκη ως Πρόεδρο αυτής.

Έτσι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής:

1. Στέφανος Τρουπάκης, Πρόεδρος
2. Μαρία Μπαγιώκου, Μέλος
3. Ελένη Άννα Κυρκιλή, Μέλος

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και αυτή ως άνω επιτροπή πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και του άρθρου 10 του Ν.4706/2020.

Περαιτέρω, κατά την ως άνω συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τα νέα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, οι οποίοι προβλέπουν ότι η ως άνω Επιτροπή, είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τριμελής και αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά  μέλη, κατά πλειοψηφία (τουλάχιστον δύο (2)) ανεξάρτητα, με ανεξάρτητο πρόεδρο.  Έτσι η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής:

1. Στέφανος Τρουπάκης, Πρόεδρος
3. Μαρία Μπαγιώκου, Μέλος
4. Ελένη Άννα Κυρκιλή, Μέλος

SHARE