Attica Bank: Αποτελέσματα Έτους 2011

Το αποτέλεσμα προ φόρων για τον Όμιλο της Attica Bank στο 12μηνο του 2011 διαμορφώθηκε σε ζημία 249,8 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3 εκατ. ευρώ μετά το PSI. Οι προβλέψεις στα 256,8 εκατ. Το Tier I στο 8,7% και τα ίδια κεφάλαια στα 259 εκατ.

Πρόκειται για αποτελέσματα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στην τράπεζα να αποφύγει την προσφυγή σε βοήθεια από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Αναλυτικότερα, το αποτέλεσμα προ φόρων για τον Όμιλο της Attica Bank στο 12μηνο του 2011 διαμορφώθηκε σε ζημία 249,8 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2010, λόγω της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων της περιόδου με την πρόβλεψη απομείωσης των Ο.Ε.Δ που διενεργήθηκε μετά τη συμμετοχή της Τράπεζας στο πρόγραμμα ανταλλαγής Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου καθώς και τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.

Στα ίδια ακριβώς επίπεδα διαμορφώνεται και το μετά φόρων αποτέλεσμα δεδομένου ότι μέρος των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που αναφέρονται στην απομείωση που προέκυψε από τα ομόλογα που είχε στα χαρτοφυλάκιά της η Τράπεζα, θα αναγνωριστούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Τα κέρδη Προ Φόρων και Προ Προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 3,8 εκατ. ευρώ έναντι 45,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2010.

Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 4,2 δισ. ευρώ.

Tα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 259,1 εκατ. ευρώ, μετά την επιβάρυνση από την απομείωση των Ο.Ε.Δ. καθαρού ποσού 127,6 εκατ. ευρώ, καθώς και τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>180 ημερών) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 31/12/2011 σε 12,8%.

Οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους ανήλθαν σε 253,6 εκατ. ευρώ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και ποσό ύψους 142 εκ. ευρώ που αφορά πρόβλεψη απομείωσης Ο.Ε.Δ. Η πρόβλεψη για επισφαλείς χορηγήσεις για το δωδεκάμηνο του 2011 ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ περίπου έναντι 42,5 εκ. ευρώ την συγκριτική χρήση του 2010 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 134% περίπου.

Οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 256,8 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 40,9% περίπου σε σχέση με τη συγκριτική χρήση του 2010. Κατά το δωδεκάμηνο του 2011 διενεργήθηκαν διαγραφές δανείων ανεπίδεκτων εισπράξεων ποσού 24,9 εκ. ευρώ περίπου. Οι προβλέψεις καλύπτουν το 53% των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Λαμβανομένων υπόψη των εξασφαλίσεων των δανείων, ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων υπερβαίνει κατά πολύ το 100%. Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (IFRS-7) από σωρευμένες προβλέψεις την 31/12/2011 διαμορφώθηκε σε 45% διατηρώντας σταθερή την πολιτική ενισχυμένων προβλέψεων των τελευταίων ετών.

Ο Όμιλος της Attica Bank διαθέτει ιδιαίτερα ικανοποιητικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ο οποίος για το έτος 2011 διαμορφώθηκε σε 10,7% με το δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier I) να ανέρχεται σε 8,7%.

Ο Όμιλος λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική συγκυρία και το δυσμενές κλίμα που έχει δημιουργηθεί, συνέχισε την σταθερή πολιτική προβλέψεων των τελευταίων ετών στα πλαίσια της ενεργητικής διαχείρισης των κινδύνων, με τον δείκτη προβλέψεων προς μέσο όρο χορηγήσεων να διαμορφώνεται στις 263 μ.β. για το δωδεκάμηνο 2011.

Οι καθαροί τόκοι για τον Όμιλο ανήλθαν σε 97,2 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν μείωση της τάξης του 15,5% έναντι του δωδεκαμήνου 2010.

Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 19,9 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 37,2% σε σχέση με το δωδεκάμηνο 2010.

Το σύνολο των εσόδων για τον Όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 119,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 22,5% έναντι του δωδεκαμήνου 2010.

Ιδιαίτερα πρέπει να σημειωθεί η μη αύξηση του κόστους μισθοδοσίας και του εν γένει λειτουργικού κόστους (εξαιρουμένων των προβλέψεων για λειτουργικούς κινδύνους) σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περαιτέρω η φθίνουσα φορά του μισθολογικού κόστους που οδηγεί σε σημαντική μείωση η οποία αποτυπώνεται ήδη στα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους 2012.

Ο προσανατολισμός της Τράπεζας και για το τρέχον έτος δίνεται στην αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών της εντεινόμενης οικονομικής ύφεσης με διατήρηση του κοινωνικού προσώπου της Τράπεζας, που την αναδεικνύει ως αυτόνομο συντελεστή σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του δωδεκαμήνου 2011 της Attica Bank, ο Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Ιωάννης Γαμβρίλης δήλωσε:

«Στην κρίσιμη περίοδο που διέρχονται η χώρα και το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, η Attica Bankεξακολουθεί να αποδεικνύει τόσο την ανθεκτικότητά της στις συνθήκες που επικρατούν, όσο και την επικέντρωσή της στον πρωταρχικό στόχο της ανάπτυξης και της ανάταξης της ελληνικής οικονομίας. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα αποτελέσματα της χρήσης 2011 επηρεάστηκαν κατά κύριο λόγο από τη συμμετοχή της Τράπεζας στο πρόγραμμα εθελοντικής ανταλλαγής Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI), η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2012. Για άλλη μια φορά η Τράπεζα απέδειξε ότι η ισχύς και η ανθεκτικότητα δεν αποτελούν μόνο συνάρτηση του μεγέθους ενός οργανισμού, αλλά αντικείμενο ορθών αποφάσεων της διοίκησης και της επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί και της στρατηγικής που ακολουθείται.

Επιπλέον, αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε την 31/12/2011, πρέπει να τονιστούν τα ακόλουθα:

Η διαμόρφωση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα. Ειδικότερα, ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων, εάν προσμετρηθεί το σύνολο της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που αναλογεί στη ζημία από την απομείωση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, υπερβαίνει το 9%.

Η διατήρηση των προβλέψεων σε υψηλά επίπεδα για την περίοδο του δωδεκαμήνου 2011. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι οι προβλέψεις που σχηματίστηκαν εντός του 2011 για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου είναι αυξημένες κατά 134% έναντι του 2010.  Τα υψηλά ποσοστά κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από προβλέψεις. Δρώντας με γνώμονα την στήριξη των πελατών της και με την υποστήριξη του βασικού της μετόχου, του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ αλλά και των λοιπών μετόχων της, η Attica Bank έχει θέσει ως προτεραιότητές της την επιτυχή αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, την ουσιαστική συμβολή στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Σκοπός είναι η Τράπεζα να λειτουργήσει στο μέλλον ως παράγοντας ανάπτυξης ενισχύοντας τους τομείς της οικονομίας από όπου θα προέλθει και η ανάπτυξη (εξαγωγικές επιχειρήσεις, τουρισμός, γεωργία, ενέργεια, κατασκευές υποδομών κ.α.) διατηρώντας την μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή προοπτική της. Μια προοπτική που θέλει την Attica Bank να παραμένει υγιής και αυτόνομη αποτελώντας συντελεστή σταθερότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα».

Τα κέρδη Προ Φόρων και Προ Προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 3,8 εκατ. ευρώ έναντι 45,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2010.

Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 4,2 δισ. ευρώ.

Tα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 259,1 εκατ. ευρώ, μετά την επιβάρυνση από την απομείωση των Ο.Ε.Δ. καθαρού ποσού 127,6 εκατ. ευρώ, καθώς και τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>180 ημερών) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 31/12/2011 σε 12,8%.

Οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους ανήλθαν σε 253,6 εκατ. ευρώ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και ποσό ύψους 142 εκ. ευρώ που αφορά πρόβλεψη απομείωσης Ο.Ε.Δ. Η πρόβλεψη για επισφαλείς χορηγήσεις για το δωδεκάμηνο του 2011 ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ περίπου έναντι 42,5 εκ. ευρώ την συγκριτική χρήση του 2010 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 134% περίπου.

Οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 256,8 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 40,9% περίπου σε σχέση με τη συγκριτική χρήση του 2010. Κατά το δωδεκάμηνο του 2011 διενεργήθηκαν διαγραφές δανείων ανεπίδεκτων εισπράξεων ποσού 24,9 εκ. ευρώ περίπου. Οι προβλέψεις καλύπτουν το 53% των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Λαμβανομένων υπόψη των εξασφαλίσεων των δανείων, ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων υπερβαίνει κατά πολύ το 100%. Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (IFRS-7) από σωρευμένες προβλέψεις την 31/12/2011 διαμορφώθηκε σε 45% διατηρώντας σταθερή την πολιτική ενισχυμένων προβλέψεων των τελευταίων ετών.

Ο Όμιλος της Attica Bank διαθέτει ιδιαίτερα ικανοποιητικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ο οποίος για το έτος 2011 διαμορφώθηκε σε 10,7% με το δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier I) να ανέρχεται σε 8,7%.

Ο Όμιλος λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική συγκυρία και το δυσμενές κλίμα που έχει δημιουργηθεί, συνέχισε την σταθερή πολιτική προβλέψεων των τελευταίων ετών στα πλαίσια της ενεργητικής διαχείρισης των κινδύνων, με τον δείκτη προβλέψεων προς μέσο όρο χορηγήσεων να διαμορφώνεται στις 263 μ.β. για το δωδεκάμηνο 2011.

Οι καθαροί τόκοι για τον Όμιλο ανήλθαν σε 97,2 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν μείωση της τάξης του 15,5% έναντι του δωδεκαμήνου 2010.

Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 19,9 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 37,2% σε σχέση με το δωδεκάμηνο 2010.

Το σύνολο των εσόδων για τον Όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 119,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 22,5% έναντι του δωδεκαμήνου 2010.

Ιδιαίτερα πρέπει να σημειωθεί η μη αύξηση του κόστους μισθοδοσίας και του εν γένει λειτουργικού κόστους (εξαιρουμένων των προβλέψεων για λειτουργικούς κινδύνους) σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περαιτέρω η φθίνουσα φορά του μισθολογικού κόστους που οδηγεί σε σημαντική μείωση η οποία αποτυπώνεται ήδη στα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους 2012.

Ο προσανατολισμός της Τράπεζας και για το τρέχον έτος δίνεται στην αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών της εντεινόμενης οικονομικής ύφεσης με διατήρηση του κοινωνικού προσώπου της Τράπεζας, που την αναδεικνύει ως αυτόνομο συντελεστή σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του δωδεκαμήνου 2011 της Attica Bank, ο Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Ιωάννης Γαμβρίλης δήλωσε:

«Στην κρίσιμη περίοδο που διέρχονται η χώρα και το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, η Attica Bank εξακολουθεί να αποδεικνύει τόσο την ανθεκτικότητά της στις συνθήκες που επικρατούν, όσο και την επικέντρωσή της στον πρωταρχικό στόχο της ανάπτυξης και της ανάταξης της ελληνικής οικονομίας. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα αποτελέσματα της χρήσης 2011 επηρεάστηκαν κατά κύριο λόγο από τη συμμετοχή της Τράπεζας στο πρόγραμμα εθελοντικής ανταλλαγής Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI), η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2012. Για άλλη μια φορά η Τράπεζα απέδειξε ότι η ισχύς και η ανθεκτικότητα δεν αποτελούν μόνο συνάρτηση του μεγέθους ενός οργανισμού, αλλά αντικείμενο ορθών αποφάσεων της διοίκησης και της επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί και της στρατηγικής που ακολουθείται.

Επιπλέον, αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε την 31/12/2011, πρέπει να τονιστούν τα ακόλουθα:

Η διαμόρφωση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα. Ειδικότερα, ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων, εάν προσμετρηθεί το σύνολο της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που αναλογεί στη ζημία από την απομείωση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, υπερβαίνει το 9%.

Η διατήρηση των προβλέψεων σε υψηλά επίπεδα για την περίοδο του δωδεκαμήνου 2011. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι οι προβλέψεις που σχηματίστηκαν εντός του 2011 για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου είναι αυξημένες κατά 134% έναντι του 2010. Τα υψηλά ποσοστά κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από προβλέψεις. Δρώντας με γνώμονα την στήριξη των πελατών της και με την υποστήριξη του βασικού της μετόχου, του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ αλλά και των λοιπών μετόχων της, η Attica Bank έχει θέσει ως προτεραιότητές της την επιτυχή αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, την ουσιαστική συμβολή στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Σκοπός είναι η Τράπεζα να λειτουργήσει στο μέλλον ως παράγοντας ανάπτυξης ενισχύοντας τους τομείς της οικονομίας από όπου θα προέλθει και η ανάπτυξη (εξαγωγικές επιχειρήσεις, τουρισμός, γεωργία, ενέργεια, κατασκευές υποδομών κ.α.) διατηρώντας την μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή προοπτική της. Μια προοπτική που θέλει την Attica Bank να παραμένει υγιής και αυτόνομη αποτελώντας συντελεστή σταθερότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα».

SHARE