Απών ο Δ.Κοντομηνάς από τη ΓΣ της Intertech – Αναβολή στην ΑΜΚ

Αναβλήθηκε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intertech για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς “απείχε” ο βασικός μέτοχος κ.Δημήτρης Κοντομηνάς.

Στις 6 Δεκεμβρίου, παρόντος του κ.Κοντομηνά, η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση είχε αποφασίσει τα παρακάτω θέματα:

1ο Θέμα: Αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από 0,73€ σε 1,46€ με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών με αναλογία δυο (2) παλαιές κοινές μετοχές της Εταιρείας προς μια (1) νέα κοινή μετοχή της Εταιρείας (reverse split 2 : 1). Τροποποίηση του άρθρου 5 παραγρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2ο Θέμα: Μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης ονομαστικής κοινής μετοχής από 1,46€ σε 0,50€ με συνέπεια την μείωση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ (5.391.936€) με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Τροποποίηση του άρθρου 5 παραγρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3ο Θέμα: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού έως ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (1.404.150€) με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (2.808.300) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έκαστης ονομαστικής κοινής μετά ψήφου μετοχής πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€), με άσκηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας και τιμή διάθεσης πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή. Τροποποίηση του άρθρου 5 παραγρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

SHARE