Απόφαση -“άμυνα” της ΕΚΤ απέναντι στους Οίκους: Δέχεται ομόλογα “σκουπίδια” και δίνει χρήμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας – ΕΚΤ – αποφάσισε να δέχεται ομόλογα που δεν έχουν επενδυτική διαβάθμιση (junk-rated debt) ως ενέχυρα από τις τράπεζες, προκειμένου αυτές να τα χρησιμοποιήσουν για τη λήψη ρευστότητας και να συνεχίσουν να παρέχουν χρηματοδότηση στην οικονομία της ευρωζώνης. Η σημαντική αυτή απόφαση “ακυρώνει” τις συνέπειες από τις πιθανές υποβαθμίσεις ευρωπαικών χωρών (με πρώτη την Ιταλία) από τους οίκους αξιολόγησης.

Η ρύθμιση αυτή θα ισχύσει έως τον Σεπτέμβριο του 2021 .
Βασικό κριτήριο, στις 7 Απριλίου 2020 οι χώρες ή οι τίτλοι να πληρούσαν τα ελάχιστα αποδεκτά κριτήρια να διέθεταν χαμηλότερη επενδυτική βαθμίδα δηλαδή βαθμολογία ΒΒΒ-

 

Ομόλογα – σκουπίδια θα αρχίσει να αποδέχεται η ΕΚΤ ως ενέχυρα από τις τράπεζες

 

Aναλυτικά, η ΕΚΤ έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

*Tα στοιχεία ενεργητικού και οι εκδότες τους που πληρούσαν τα κριτήρια ελάχιστης πιστοληπτικής αξιολόγησης όσον αφορά την επιλεξιμότητα των ενεχύρων στις 7 Απριλίου του 2020 (BBB- για όλα τα στοιχεία ενεργητικού, εκτός των τιτλοποιημένων δανείων) θα συνεχίσουν να είναι επιλέξιμα σε περίπτωση υποβαθμίσεων, εφόσον η αξιολόγηση τους παραμένει στο επίπεδο ή πάνω από το επίπεδο του ΒΒ. Αυτό διασφαλίζει ότι τα στοιχεία ενεργητικού και οι εκδότες τους που βρίσκονταν στην επενδυτική βαθμίδα όταν το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθέτησε το πακέτο χαλάρωσης των κανονισμών για τα ενέχυρα παραμένουν επιλέξιμα ακόμα και αν η πιστοληπτική τους αξιολόγηση υποβαθμιστεί δύο μονάδες χαμηλότερα από το σημερινό ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο.

Η Ελλάδα δεν πληροί αυτό το κριτήριο – δεν διέθετε βαθμολογία ΒΒΒ- στις 7 Απριλίου – οπότε δεν συμπεριλαμβάνεται. Όμως, τα ελληνικά ομόλογα ενώ είναι εκτός της επίσημης ποσοτικής χαλάρωσης είναι εντός του Προγράμματος Πανδημίας των 750 δισεκ. του παράλληλου QE και πρακτικά η ΕΚΤ μπορεί να αγοράσει 12-13 δισ. ελληνικού χρέους.

*Για να μπορούν να υπαχθούν στην εξαίρεση, τα στοιχεία ενεργητικού πρέπει να πληρούν όλα τα υπόλοιπα κριτήρια για την επιλεξιμότητα των ενεχύρων

*Οι μελλοντικές εκδόσεις από εκδότες που έχουν υπαχθεί στην εξαίρεση θα είναι επίσης επιλέξιμες εφόσον πληρούν όλα τα υπόλοιπα κριτήρια επιλεξιμότητας

*Τα προγράμματα καλυμμένων ομολογιών που θεωρούνται ως τώρα επιλέξιμα θα υπαχθούν και αυτά στην εξαίρεση, με τους ίδιους όρους.

*Τα τιτλοποιημένα δάνεια (ABS) που θεωρούνται ως τώρα επιλέξιμα και για τα οποία στο υπάρχον πλαίσιο το ελάχιστο επίπεδο αξιολόγησης είναι το Α- θα υπαχθούν στην εξαίρεση εφόσον η αξιολόγηση τους παραμείνει πάνω από το ΒΒ+

*Τα στοιχεία ενεργητικού που η πιστοληπτική τους αξιολόγηση δεν πληροί τα ελάχιστα κριτήρια θα υπόκεινται σε κούρεμα μα βάση την αξιολόγησή τους.

 

SHARE