Άνοιξε η πλατφόρμα για τις 120 δόσεις στην Εφορία – Ερωτήσεις – απαντήσεις

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 και την εφαρμοστική απόφαση (υπ’ αριθμόν Α1196/2019), η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί από κάθε ενδιαφερόμενο οφειλέτη μέχρι και την 28η Ιουνίου 2019. Η υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, στο σύστημα ΤΑΧΙSnet (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr). Η αίτηση για ρύθμιση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

Εξαιρετικά, και σε περίπτωση που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση θα μπορεί να υποβάλλεται στη ΔΟΥ ή στο τελωνείο ή σε άλλη υπηρεσία της ΑΑΔΕ, ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής.

Οταν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέτη, η υποβολή της πρέπει να διενεργείται μόνο στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών υπηρεσία.

Εφορία – Ρύθμιση οφειλών: Ερωτήσεις – απαντήσεις για φυσικά και νομικά πρόσωπα

SHARE