ΑΝΕΚ: Αύξηση κύκλου εργασιών και ζημιές 13,8 εκατ. το 2018

Αύξηση του κύκλου εργασιών στα €168,2 εκατ. το 2018 έναντι €164,7 εκατ. το προηγούμενο έτος και αρνητικά καθαρά αποτελέσματα κατέγραψε ο όμιλος της Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) για το 2018.

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της χρήσης 2018 ανήλθαν σε ζημιές €13,8 εκατ. έναντι κερδών € 9,8 εκατ. το 2017.

Το 2018 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων.

 Εκτελώντας 9% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το 2018 σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 965 χιλιάδες επιβάτες έναντι 1.040 χιλ. το 2017 (μείωση 7%), 189 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 204 χιλ. (μείωση 7%) και 132 χιλ. φορτηγά έναντι 139 χιλ. το προηγούμενο έτος (μείωση 5%).
Παράλληλα, στο πλαίσιο της αποδοτικότερης διαχείρισης του στόλου της Εταιρείας, συνεχίστηκαν οι εκναυλώσεις πλοίων της.

 Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων το 2018 η ΑΝΕΚ εμφάνισε αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και Μητρικής. Η Εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τα έσοδά της αντισταθμίζοντας τις απώλειες από την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού ως συνέπεια έκτακτης έγκρισης άδειας δρομολόγησης κατά τη θερινή περίοδο και έπειτα. Η αύξηση προήλθε από τις γραμμές της Αδριατικής και από τις εκναυλώσεις των πλοίων της σε εταιρείες του εξωτερικού. Παράλληλα, αντιστάθμισε και την επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους από την άνοδο των τιμών των καυσίμων κατά 25% περίπου σε σχέση με το 2017.

 Ταυτόχρονα, αναδεικνύοντας και διατηρώντας αξίες, εξακολούθησε να εφαρμόζει υπεύθυνες κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές, να στηρίζει έμπρακτα την κοινωνία, τον πολιτισμό, την παιδεία και τον αθλητισμό.

 Ωστόσο, μετά από τρία συνεχόμενα έτη κερδοφορίας, ο Όμιλος και η Μητρική εμφάνισαν ζημιές μετά από φόρους. Οι έκτακτες προβλέψεις, καθώς και τα χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα λειτούργησαν δυσχερώς στα καθαρά αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια τα οποία κατέστησαν αρνητικά.

Εξέλιξη Κυριότερων Στοιχείων (Χρήση 2018 έναντι Χρήσης 2017)
 Κύκλος εργασιών Ομίλου: €168,235 εκατ. έναντι €164,749 εκατ.
Κύκλος εργασιών Μητρικής: €153,453 εκατ. από €149,304 εκατ.

 Κόστος πωληθέντων Ομίλου: €136,664 εκατ. έναντι €133,308 εκατ.
Κόστος πωληθέντων Μητρικής: €126,041 εκατ. από €121,302 εκατ.

 Μικτά Κέρδη Ομίλου: €31,571 εκατ. από €31,441 εκατ.
Μικτά Κέρδη Μητρικής: κέρδη €27,412 εκατ. από €28,002 εκατ.

 EBITDA Ομίλου: €14,618 εκατ. έναντι €12,777 εκατ.
EBITDA Μητρικής: €14,790 εκατ. έναντι €13,216 εκατ.

 Καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας Ομίλου: ζημίες €13,842 εκατ., έναντι κερδών €9,810 εκατ.
Καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους Μητρικής: ζημίες €13,219 εκατ. έναντι κερδών €12,612 εκατ.

Στρατηγική – Προοπτικές:
 Στρατηγικοί στόχοι της διοίκησης του Ομίλου για το 2019 είναι η επιστροφή στην κερδοφορία, η ενίσχυση της ρευστότητας, η βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, καθώς και η αντιστροφή των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου σε θετικό πρόσημο.

SHARE