Αναβάθμισε τη Eurobank η Fitch – Διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση Alpha και Πειραιώς

Σε «CCC+» από «CCC» αναβάθμισε την αξιολόγηση της Eurobank η Fitch σε έκθεση της με ημερομηνία 28 Μαϊου, θέτοντας θετικό outlook.

Η Fitch σημειώνει ότι η αναβάθμιση αντανακλά τον επιταχυνόμενο ρυθμό μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων  της(NPEs), γεγονός που την καθιστά την τράπεζα με τον χαμηλότερο λόγο NPEs προς τον συνολικό όγκο δανείων στην Ελλάδα. Συμπληρώνει ωστόσο ότι ο λόγος παραμένει υψηλός για τα ευρωπαϊκά μέτρα.

Η αναβάθμιση αντανακλά επίσης, όπως σημειώνει ο οίκος αξιολόγησης, το βελτιωμένο προφίλ χρηματοδότησης και ρευστότητας, ενώ συμπληρώνεται ότι από τον Φεβρουάριο του 2019 η Eurobank έχει απεξαρτηθεί πλήρως από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας (ELA), ενώ και η εισροή καταθέσεων κινείται με βελτιούμενους ρυθμούς.

Το θετικό outlook αντανακλά, τέλος, την εκτίμηση ότι η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού της τράπεζας θα βελτιωθεί ουσιωδώς εντός του επόμενου έτους/διετίας, μειώνοντας την πίεση στα κεφάλαιά της και τελικώς ενισχύοντας έτσι τελικά τους ρυθμούς αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας.

H Fitch υπενθυμίζει ότι ο στόχος της για τον δείκτη των NPEs είναι το 16% έως τα τέλη του 2019 και μονοψήφιο ποσοστό έως το τέλος του 2021, δηλαδή ο πλέον φιλόδοξος μεταξύ των ελληνικών συστημικών τραπεζών.

Τράπεζα Πειραιώς

Όσον αφορά στην Τράπεζα Πειραιώς, η Fitch την διατηρεί στην πιστοληπτική βαθμίδα CCC, σημειώνοντας ότι αυτή αντανακλά την ιδιαίτερα αδύναμη ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού της, καθώς το μεγάλο “βάρος” των NPEs της.

Σημειώνει ωστόσο την βελτίωση του προφίλ χρηματοδότησής της, λόγω των αυξανόμενων εισροών καταθέσεων και της βελτιωμένης, έστω σε μικρό βαθμό, ρευστότητας.

Το συνολικό προφίλ της Πειραιώς, σύμφωνα με τον οίκο, εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, όπως και για τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, από το λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα, το οποίο παραμένει ιδιαίτερα ευμετάβλητο, παρά την σχετική βελτίωσή του.

Ο δείκτης των NPEs της Τράπεζας σημείωσε μια κάποια βελτίωση το 2018, συμπληρώνει η Fitch, υποστηριζόμενη κυρίως από πωλήσεις και διαγραφές. Ωστόσο, στα τέλη του 2018, παρέμενε ακόμη στο ιδιαίτερα υψηλό 53,1%, δηλαδή στο μεγαλύτερο επίπεδο μεταξύ των ελληνικών συστημικών τραπεζών, με τον δείκτη κάλυψης, στο 49%, να κρίνεται από τον οίκο ως χαμηλός.

Απουσία μιας δομικής λύσης, εκτιμά η Fitch, η ποιότητα του ενεργητικού της τράπεζας θα παραμείνει αδύναμη μεσοπρόθεσμα, παρά την αναμενόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Όσον αφορά τον στόχο μείωσης των NPEs στο 23% έως τα τέλη του 2021, ο οίκος σχολιάζει ότι παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες ως προς την επίτευξή του, λόγω της χαμηλής κάλυψης και του μεγάλου όγκου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Alpha Bank

H Fitch επιβεβαίωσε εξάλλου την μακροπρόθεσμης πιστοληπτική αξιολόγηση της Alpha Bank σε CCC+ και του Viability Rating σε CCC+.

Σύμφωνα με τον οίκο, η αξιολόγηση της Alpha Bank αντικατοπτρίζει την ιδιαίτερα αδύναμη, αν και βελτιούμενη, ποιότητα κεφαλαίου και την αυξημένη επιβάρυνση από τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs). Η αξιολόγηση στηρίζεται επίσης στη βελτιούμενη δομή χρηματοδότησης και τη θέση ρευστότητας της τράπεζας, παρότι η τελευταία παραμένει αδύναμη.

Ωστόσο, σημειώνει ότι το συνολικό χρηματοοικονομικό προφίλ της Alpha Bank, όπως και αυτά των άλλων ελληνικών τραπεζών, είναι ευάλωτο στο εγχώριο περιβάλλον, το οποίο παραμένει εξαιρετικά ευμετάβλητο παρά τη βελτίωση κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.

Σύμφωνα με τον οίκο, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της τράπεζας μειώθηκαν το 2018, υποστηριζόμενα από τις πωλήσεις και από τον περιορισμό σχηματισμού νέων NPEs, ωστόσο εξακολουθούν να αντιστοιχούν στο 49% του συνόλου των δανείων της στα τέλη του 2018.

Όπως σημειώνει η Fitch, ελλείψει μιας διαρθρωτικής λύσης για την αντιμετώπιση των NPEs σε επίπεδο κλάδου, η ποιότητα κεφαλαίου της Alpha Bank αναμένεται να παραμείνει αδύναμη, παρά την αναμενόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Επιπλέον, σημειώνει ότι η Alpha Bank έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της στο 20% έως το τέλος του 2021, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν κατατεθεί στο SSM τον Μάρτιο του 2019.

Σύμφωνα με τη Fitch, η τράπεζα -όπως και οι άλλες τράπεζες, αναμένεται να επιταχύνει τις προσπάθειες μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της, αυξάνοντας τις πωλήσεις NPEs.

 

SHARE