Αναστολή διαπραγμάτευσης για μετοχή και ομόλογα της MLS – Τι αναφέρει το ΧΑ

Εκτός διαπραγμάτευσης βρίσκεται η μετοχή και τα ομόλογα της MLS Πληροφορική.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προχώρησε στην προσωρινή αναστολή  διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της εταιρείας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» , μετοχών και ομολογιών  που διαπραγματεύονται στην ΕΝ.Α.), σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 3556/2007 (ΦΕΚ Α’/91/30.4.2007), από σήμερα 13η Μαΐου 2020 και για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, καθώς υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι παραβιάστηκαν από την εν λόγω Εταιρεία οι διατάξεις του ν. 3556/2007.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, βάσει στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση της στις 12.05.2020 που αφορούν στον υποχρεωτικό έλεγχο που διενεργήθηκε επί του κονδυλίου του ισολογισμού «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018, κρίνει ότι δημιουργούνται βάσιμες αμφιβολίες ως προς την ορθή κατάρτιση των ως άνω οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Συμφωνα με πλροφορίες η εξέλιξη αυτή ήρθε έπειτα από την κατάθεση πορίσματος της ΕΛΤΕ επί των πεπραγμένων της οικονομικής χρήσης 2 018 της MLS.

Το πόρισμα ολοκληρώθηκε προ ημερών και εστάλη στη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγείρει, οπως αναφέρουν πήγες που γνωρίζουν την υπόθεση, ζητήματα λογιστικών παρατυπιών που αφορούν συγκεκριμένα την αποτύπωση των άυλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Το θέμα ήταν γνωστό εδώ και μήνες ωστόσο οι εποπτικές αρχές όφειλαν να ολοκληρώσουν την έρευνα προτού προχωρήσουν σε οποιαδήποτε απόφαση.

Σημειώνεται ότι πέραν των ερευνών της ΕΛΤΕ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε εδώ και μήνες ζητήσει έρευνα επί των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2018 τον περασμένο Σεπτέμβριο.

 

SHARE