Αναδρομικά κληρονόμων: Άνοιξε η πλατφόρμα – Τα δικαιολογητικά

Άνοιξε η πλατφόρμα στο efka.gov.gr για τα αναδρομικά των κληρονόμων.

Η διαδικασία της υποβολής στην ηλεκτρονική υπηρεσία γίνεται σε δύο στάδια:

α. Στο πρώτο στάδιο οι δικαιούχοι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση με όλα τα αναγκαία στοιχεία μέχρι 17/12/2020. Εφόσον διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά τα επισυνάπτουν ταυτόχρονα στην αίτησή τους.

β. Εφόσον δεν διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει μέχρι 28/2/2021 να επανέλθουν στην υπηρεσία και να επισυνάψουν στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση τα ζητούμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.
Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά

Τα πιστοποιητικά που χρειάζεται να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής:

Ληξιαρχική πράξη θανάτου
Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών
Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης
Πιστοποιητικό περί αποποίησης κληρονομιάς
Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος.

SHARE