Αναχρηματοδότηση δανείων 53 εκατ. ευρώ για την Attica Group

Συμβάσεις δανεισμού συνολικού ύψους 53 εκατ. ευρώ σύναψε ο Όμιλος Attica με πιστωτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση μέρος του δανεισμού, τα 43,9 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για την αποπληρωμή των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων λήξεως Ιουνίου 2019.

Το υπόλοιπο ποσό, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, θα ενισχύσει τη ρευστότητα του Ομίλου.

SHARE