Αμοιβή με απόδειξη δαπάνης: 40,28% κρατήσεις (20,28% ΕΦΚΑ+20% φόρος)

Με απόφαση του υφυπουργού Εργασίας  Τάσου  Πετρόπουλου από τις αρχές του 2019 η αμοιβή με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης ( τίτλος κτήσης) , θα χρεώνεται υποχρεωτικά , εκτός της παρακράτησης φόρου (20%) και με ασφαλιστικές εισφορές συνολικού ύψους 20,28%

Μάλιστα το παρακρατούμενο, ως ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ, ποσό θα προκύπτει επί των καθαρών ποσών που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι για την παροχή υπηρεσιών.

Με βάση την υπουργική απόφαση:

– Οι αμειβόμενοι με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών – πωλήσεων απογράφονται στον ΕΦΚΑ πριν από την έκδοση του παραστατικού.
– Η ασφαλιστική εισφορά καθορίζεται σε 13,33% για κύρια σύνταξη και 6,95% για υγειονομική περίθαλψη επί της καθαρής αξίας του παραστατικού μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων επιβαρύνσεων. Οι εισφορές βαρύνουν τον αμειβόμενο με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον εκδότη μέχρι το τέλος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του επόμενου μήνα της έκδοσης του παραστατικού.
– Ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, αν δεν υπάρχει σύμβαση εργασίας, υπολογίζεται με βάση το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού δια του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Στην περίπτωση που υπάρχει σύμβαση εργασίας με καθορισμένο αριθμό ημέρας ή ημερών απασχόλησης μέχρι 1 πλήρη μήνα ή 25 ημέρες ασφάλισης, ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται η ημέρα ή οι ημέρες που ορίζονται στη σύμβαση ανεξαρτήτως της διάρκειας της ημερήσιας απασχόλησης.

SHARE