Alpha Bank-Β.Ψάλτης: Θα υπερβούμε τις προκλήσεις – Κέρδη 97 εκατ. το 2019

upd: Η Alpha Bank έχει βρεθεί αντιμέτωπη με πολλές αντιξοότητες στα 140 χρόνια της ιστορίας της. Είμαι βέβαιος πως όλοι μαζί, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διοικητική Ομάδα και το Προσωπικό μας, θα υπερβούμε τις προκλήσεις και αυτής της κρίσης και θα διαθέσουμε όλη μας την ενέργεια προκειμένου να βοηθήσουμε τους Πελάτες μας να ξεπεράσουν τις δυσκολίες”, δηλώνει ο CEO της Alpha Bank Β.Ψάλτης, με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 2019.

Απευθυνόμενος στους αναλυτές των ξένων οίκων, είπε ότι  βλέπει σταδιακή αποκατάσταση στην αγορά από τις αρχές του δευτέρου εξαμήνου του έτους, γεγονός που θα οδηγήσει στην ομαλή συνέχιση των προγραμματισμένων συναλλαγών της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων της τιτλοποίησης Galaxy και της πώλησης του χαρτοφυλακίου Neptune.

Αναφερόμενος στα πρωτοφανούς μεγέθους μέτρα, δημοσιονομικά, νομισματικά και εποπτικά που έχουν ληφθεί, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank επεσήμανε ότι αυτό δεν μπορεί ακόμη να υπολογιστεί, καθώς δεν είναι γνωστή η διάρκεια της κρίσης και θα εξαρτηθεί σημαντικά από την κατάσταση στην οποία θα βρεθούν, στη λήξη της κρίσης, οι επιχειρήσεις που τώρα είναι βιώσιμες και λειτουργούν. “Όλες οι διευκολύνσεις που παρέχονται στις τράπεζες είναι προκειμένου καμία βιώσιμη επιχείρηση να μην αφεθεί έρμαιο στην κρίση. Η αρχική βοήθεια προς τις επιχειρήσεις θα είναι για να αντεπεξέλθουν στα λειτουργικά τους έξοδα”, είπε ο κ. Ψάλτης, αναφέροντας ότι η κατάσταση για τις επιχειρήσεις επιδεινώθηκε και οι επιπτώσεις διευρύνθηκαν σε περισσότερους κλάδους, μετά το lockdown που αποφάσισε η κυβέρνηση για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού.

Ο CEO της Alpha Bank επεσήμανε ότι τα 2/3 των μεγάλων επιχειρήσεων (περισσότεροι από 3.100 πελάτες) και το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (15.000 πελάτες) πελατών της Alpha Bank έχουν ήδη προσεγγισθεί από την τράπεζα και τους έχουν προσφερθεί μέτρα στήριξης για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους εν μέσω της κρίσης.

Ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε στα προσωρινά μέτρα που αποφάσισε η DGComp για να επιτρέψει την παροχή κρατικών εγγυήσεων στις τράπεζες προκειμένου αυτές να στηρίξουν τις πληττόμενες επιχειρήσεις. Όπως είπε, πρόκειται για εγγυήσεις, ύψους 5,8 δισ. ευρώ, οι οποίες θα μπορούν να καλύπτουν μέχρι το 90% της χορήγησης νέου δανεισμού προς μία επιχείρηση, αλλά σε επίπεδο συνολικού χαρτοφυλακίου δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 35%. Το θέμα της παροχής των εγγυήσεων αυτών για νέα δάνεια προς τις επιχειρήσεις αναμένεται να εξειδικευτεί με το υπουργείο Οικονομικών.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κέρδη 97 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2019 ανακοίνωσε η Alpha Bank.  
Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) και Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) στο 17,9%, στο τέλος Δεκεμβρίου 2019.

Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε Ευρώ 7,9 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2019.

Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε Ευρώ 5,1.

Τον Φεβρουάριο 2020, η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση -ορόσημο ομολόγου Tier 2 ύψους Ευρώ 500 εκατ.,  με απόδοση 4,25%,συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής και τη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίου της Τράπεζας.
Η έκδοση του ομολόγου ενισχύει περαιτέρω τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά 104 μονάδες βάσης,στο19%.

Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων στην Ελλάδα να αυξάνονται κατά Ευρώ 1,8 δισ. σε ετήσια βάση, κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων από τον ιδιωτικό τομέα.

Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 97% στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 έναντι 104% τον Δεκέμβριο 2018.

H Alpha Bank συνεχίζει να παρέχει χρηματοδότηση στον ιδιωτικό τομέα με τις νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα να ανέρχονται σε Ευρώ 3,5δισ. για το 2019.
Το δ’ τρίμηνο 2019, η Τράπεζα κατέγραψε οργανική μείωση των μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ύψους Ευρώ 0,5δισ., με τη συνολική οργανική μείωση για το 2019 να ανέρχεται σε Ευρώ 1,2δισ.

Το 2019, το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.547,3 εκατ., μειωμένο κατά 11,9%, ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων,στοπλαίσιοτων ενεργειών για μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.

Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,5%.

Το 2019, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 2,7%,σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 340,1 εκατ., γεγονός που οφείλεται κυρίως στη θετική συνεισφορά των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, την αύξηση των προμηθειών από τη χορήγηση νέων δανείων και αναδιαρθρώσεων καθώς και τη θετική συνεισφορά των εργασιών επενδυτικής τραπεζικής.

Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα για τον Όμιλο μειώθηκαν κατά 2%, ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού (VSS) που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το 2018.
Επιπλέον, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση και του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού (VSS)που τέθηκε σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο 2019 στην Ελλάδα, αναμένεται να αποχωρήσουν σταδιακά 836 Υπάλληλοι, με εκτιμώμενο όφελος περίπου Ευρώ 35 εκατ. σε ετήσια βάση.

Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 1.135,6εκατ.,που αντιστοιχεί περίπου στο 2% του Ενεργητικού,από Ευρώ 1.441,3 εκατ. το 2018, επηρεασμένο αρνητικά από τη χαμηλότερη συνεισφορά του Καθαρού Εσόδου Τόκων καθώς και από τη μείωση των χρηματοοικονομικών εσόδων.

Το 2019, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων μειώθηκανσε Ευρώ 994,8 εκατ. από Ευρώ 1.723,1 εκατ. το 2018, ενώοι Ζημίες Απομείωσης ως ποσοστό των χορηγήσεων (CoR) ανήλθαν σε 197 μονάδες βάσης, έναντι μέσου όρου 316 μονάδων βάσης το προηγούμενο έτος.

Το 2019, τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 97εκατ., έναντι Ευρώ 53 εκατ. το 2018.

Η εκδήλωση της πανδημίας COVID-19 επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει σημαντική επιβράδυνση.
Οι επιπτώσεις της πανδημίας διαφαίνονται ήδη από το πρώτο εξαμήνο του 2020 και προέρχονται κυρίως από την εξασθένηση της εξωτερικής ζήτησης, τις εγχώριες συνθήκες αβεβαιότητας καθώς και το ισχυρό πλήγμα από την πλευρά της προσφοράς λόγω της αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων σε αρκετούς κλάδους της οικονομίας.

Με στόχο την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων από τον COVID-19, οι Ευρωπαϊκές Αρχές και η Ελληνική Κυβέρνηση παρέχουν συντονισμένη στήριξη προς την εγχώρια οικονομία και το τραπεζικό σύστημα, σε νομισματικό, δημοσιονομικό και ρυθμιστικό επίπεδο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε:

Αντιμέτωποι με την πανδημία του Covid-19, θέσαμε στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας την προστασία των Εργαζομένων μας, τη διασφάλιση της επιχειρησιακής μας συνέχειας και, βεβαίως στο πλαίσιο της ευθύνης μας έναντι του κοινωνικού συνόλου, την υποστήριξη των Πελατών μας και της ελληνικής Οικονομίας.
Εγκαίρως προσαρμόσαμε τον τρόπο λειτουργίας της Τράπεζας προκειμένου να ανταποκριθούμε στις έκτακτες συνθήκες που προκαλεί η εξέλιξη της πανδημίας, ενώ με απόλυτη πειθαρχία θέσαμε σε εφαρμογή όλα τα αναγκαία μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων.
Οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελληνική Κυβέρνηση και οι Ευρωπαϊκές Αρχές παρέχουν κρίσιμη ευελιξία και υποστήριξη, επιτρέποντας στην Alpha Bank να ανταποκριθεί στις απαιτητικές συνθήκες που επικρατούν κατά την ασταθή αυτή περίοδο, ενόψει της επιστροφής μας σε συνθήκες ομαλής οικονομικής δραστηριότητας.
Τα αποτελέσματα του 2019 αναδεικνύουν τα ισχυρά θεμέλια της Alpha Bank, δηλαδή την κορυφαία στο τραπεζικό σύστημα κεφαλαιακή μας θέση, η οποία αυξήθηκε περαιτέρω με την πρόσφατη έκδοση του ομολόγου Tier 2 ύψους Ευρώ 500 εκατ., και την ενισχυμένη μας ρευστότητα.
Παραμένουμε δεσμευμένοι στην υλοποίηση του τριετούς μας Στρατηγικού Σχεδίου, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το Project Galaxy, η τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους Ευρώ 12 δισ., προσαρμόζοντας, όπως επιβάλλεται από τις τρέχουσες συνθήκες, το χρόνο υλοποίησης του έργου, ώστε να διασφαλίσουμε την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Η Alpha Bank έχει βρεθεί αντιμέτωπη με πολλές αντιξοότητες στα 140 χρόνια της ιστορίας της.
Είμαι βέβαιος πως όλοι μαζί, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διοικητική Ομάδα και το Προσωπικό μας, θα υπερβούμε τις προκλήσεις και αυτής της κρίσης και θα διαθέσουμε όλη μας την ενέργεια προκειμένου να βοηθήσουμε τους Πελάτες μας να ξεπεράσουν τις δυσκολίες”

SHARE