Αlpha Bank: Η BlackRock κατέχει το 5,90% των μετοχών

 

Η Αlpha Bank ενημερώνει, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3556/2007, ότι η BlackRock, Inc., κατόπιν της από 30.5.2018 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 29.5.2018 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης.

Τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:

Alpha Bank: Με 5,90% στα δικαιώματα ψήφου η BlackRock

SHARE