ALPHA BANK: : Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 42,3 εκατ. – Δ. Μαντζούνης: Ισχυρή η κεφαλαιακή βάση

upd: O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης, με αφορμή την ανακοίνωση αποτελεσμάτων της τράπεζας,  δήλωσε: «Το 2016 επιτύχαμε κερδοφόρο αποτέλεσμα, παρά τις υψηλές προβλέψεις Ευρώ 1,2 δισ. για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου.

Το υψηλότερο Καθαρό Περιθώριο Τόκων και η βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα ενίσχυσαν τα οργανικά μας αποτελέσματα, ενώ διατηρήσαμε την ισχυρή κεφαλαιακή μας βάση και προχωρήσαμε σε περαιτέρω απομόχλευση του ισολογισμού.

Η χρηματοδότησή μας από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε σημαντικά, κατά 25% σε ετήσια βάση, ενώ συνεχίσαμε να διαφοροποιούμε τις πηγές χρηματοδοτήσεώς μας, αντλώντας κεφάλαια από τη διατραπεζική αγορά και μεγάλους διεθνείς οργανισμούς.

Επιπλέον, κατά το 2016, σε εφαρμογή του σχεδίου αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης, ως έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προχωρήσαμε με επιτυχία στην αποεπένδυση από μη κύριες δραστηριότητες στη Νοτιανατολική Ευρώπη και στην Ελλάδα.

Όσον αφορά στην ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, σημειώθηκε σημαντική αποκλιμάκωση των νέων μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων, ενώ θέσαμε τους στόχους για τη μείωση του συνόλου τους.

Προϋπόθεση για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων αποτελεί η ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας καθώς και η πλήρης και ορθή εφαρμογή των αναμενομένων μεταρρυθμίσεων που αφορούν το ρυθμιστικό πλαίσιο διαχειρίσεως των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα συμβάλει σημαντικά η άμεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως.»

 

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

-Αποκατάσταση της κερδοφορίας το 2016 ως αποτέλεσμα της βελτιώσεως του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων και της αποκλιμακώσεως των προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου. Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 42,3 εκατ.

– Τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 1.190,6 εκατ., παρά τη μείωση του ενεργητικού κατά Ευρώ 4,4 δισ., ως αποτέλεσμα της βελτιώσεως της λειτουργικής επιδόσεως και της αυξήσεως της αποδοτικότητας.

– Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσεως το 2016 και ανήλθε σε 2,9%. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων μειώθηκε σε 48,2% από 50,2% το προηγούμενο έτος.

– Ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσεως κατά 30 μονάδες βάσεως σε τριμηνιαία βάση, με τον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 17,1% στο τέλος Δεκεμβρίου 2016. Η κεφαλαιακή θέση επηρεάζεται θετικά από τη βελτίωση στην αποτίμηση των τίτλων του διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου και την περαιτέρω μείωση του πιστωτικού κινδύνου. Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Τραπέζης αυξήθηκε κατά 50 μονάδες βάσεως σε σχέση με πέρυσι και διαμορφώθηκε σε 17,3%, λαμβανομένης υπ’ όψιν της θετικής επιπτώσεως από την πώληση των δραστηριοτήτων στη Σερβία. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε Ευρώ 8,7 δισ., τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, και η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώνεται σε Ευρώ 5,66.

– Σημαντικές εισροές καταθέσεων Ευρώ 1,4 δισ. το δ΄ τρίμηνο 2016, τάση που ανεστράφη, εν μέρει, στις αρχές του 2017, λόγω εποχικότητας αλλά και αβεβαιότητας ως προς την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως.

– Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω το δ΄ τρίμηνο 2016 κατά Ευρώ 2,5 δισ. σε Ευρώ 18,3 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων, της μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και της ολοκληρώσεως της συναλλαγής τιτλοποιήσεως δανείων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις. Τον Δεκέμβριο 2016, η χρηματοδότηση μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε Ευρώ 13,2 δισ., μειωμένη κατά Ευρώ 6,5 δισ. από τον Δεκέμβριο 2015. Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά 25% σε ετήσια βάση.

– Οι νέες Καθυστερήσεις μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση με τον δείκτη Καθυστερήσεων να ανέρχεται σε 38,1% στο τέλος Δεκεμβρίου 2016. Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων ανέρχεται σε 69%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Καλύψεως των Δανείων σε Καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανέρχεται σε 125%.

– Πτώση των νέων Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά 77% σε ετήσια βάση για το 2016. Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 27,7 δισ.

– Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το δ΄ τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε Ευρώ 303,9 εκατ. και αντιστοιχούν σε 201 μονάδες βάσεως, ενώ για το 2016, συνολικά, οι προβλέψεις αντιστοιχούν σε 191 μονάδες βάσεως

Χρηματοοικονομική επίδοση

– Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 1,4% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε Ευρώ 1.924,1 εκατ., επηρεασμένο θετικά από τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες και τη σταθερή, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016, ανατιμολόγηση των καταθέσεων. Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 1,8% το δ΄ τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 490,1 εκατ., καθώς η μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως αντιστάθμισε τη χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων.

– Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση, επηρεασμένα θετικά από την αύξηση των συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών και της ενισχύσεως των προμηθειών από τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα και εργασίες συναλλάγματος.

– Τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα, μειώθηκαν κατά 2,3% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.108,3 εκατ. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων ανέρχεται σε 48,2% το 2016.

– Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1,2 δισ. το 2016 έναντι Ευρώ 3 δισ. το 2015 (συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων ύψους Ευρώ 1,6 δισ. στο πλαίσιο του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού).

– Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 42,3 εκατ. το 2016, ενισχυμένα από αναβαλλόμενο φόρο επί ζημιών που αναγνωρίζονται φορολογικά και της θετικής συνεισφοράς των διακοπεισών δραστηριοτήτων.

Βασικά Χαρακτηριστικά Ισολογισμού

– Απομόχλευση Ενεργητικού κατά Ευρώ 1,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση και διαμόρφωσή του σε Ευρώ 64,9 δισ., κυρίως λόγω μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά Ευρώ 0,9 δισ. και των υπολοίπων δανείων.

– Αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων κατά Ευρώ 1,4 δισ. το δ΄ τρίμηνο 2016, μετά την προσαρμογή για την πώληση των δραστηριοτήτων στη Σερβία, και διαμόρφωσή τους σε Ευρώ 32,9 δισ. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν κατά Ευρώ 1,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 28,1 δισ., σε αντιστοιχία με την εξέλιξη των υπολοίπων καταθέσεων του τραπεζικού συστήματος.

– Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά Ευρώ 2,5 δισ. το δ΄ τρίμηνο 2016 και ανήλθε σε Ευρώ 18,3 δισ., ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων, της μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και της ολοκληρώσεως της συναλλαγής τιτλοποιήσεως δανείων ύψους Ευρώ 320 εκατ. για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.

– Το δ΄ τρίμηνο 2016, τα Δάνεια σε καθυστέρηση μειώθηκαν κατά Ευρώ 225 εκατ. έναντι νέων καθυστερήσεων ύψους Ευρώ 77 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Ο Δείκτης Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 38,1% στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 έναντι 38,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016. Αντιστοίχως, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων ανήλθε σε 53,7% έναντι 53,2% το προηγούμενο τρίμηνο.

– Οι συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 15,9 δισ. και αντιστοιχούν στο 26,4% του δανειακού χαρτοφυλακίου.

SHARE