Αιολική ΑΕΕΧ: ΕΓΣ την 1η Φεβρουαρίου για έγκριση διαδικασιών εκκαθάρισης

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ” θα πραγματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διαδικασιών εκκαθάρισης και πράξεων των εκκαθαριστών.

Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία “ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 01η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, Πλ. Φιλικής  Εταιρείας αρ. 14, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση Οικονομικής Έκθεσης  της χρήσης 14.08.2018 – 20.12.2018 και του Ισολογισμού Λήξης Εκκαθάρισης μετά των επ’ αυτών εκθέσεων των Εκκαθαριστών  και του  Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των Εκκαθαριστών και του Ορκωτού Ελεγκτή για την  Χρήση 14.08.2018 -20.12.2018.

3. Έγκριση διαδικασιών  εκκαθάρισης και πράξεων των εκκαθαριστών

4. Έγκριση της μετατροπής σε αμοιβαίο κεφάλαιο με την επωνυμία PHOENIX ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3371/2005 των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας με μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου – λόγος μετατροπής.

5. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

SHARE