Τι να προσέξετε στην φορολογική δήλωση και Ε1

Το νέο έντυπο Ε1 περιλαμβάνει 13 αλλαγές, εκ των οποίων μία από τις σημαντικότερες αφορά στον κωδικό 205 του πίνακα 5 των τεκμηρίων, στον οποίο οι φορολογούμενοι καλούνται να αναγράψουν τον αριθμό παροχής ρεύματος της ΔΕΗ ή άλλου παρόχου μόνο της κύριας κατοικίας, είτε είναι ιδιοκατοικούμενη είτε μισθωμένη είτε δωρεάν παραχωρούμενη.

Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται προαιρετικά για πληροφοριακούς λόγους, όμως οι υπόχρεοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, με την αναγραφή, το Υπουργείο Οικονομικών θα μπορέσει να προχωρήσει σε διασταύρωση τόσο των τετραγωνικών που αναγράφονται στο έντυπο Ε1 και Ε9 όσο και στο λογαριασμό της ΔΕΗ, όπου αναφέρονται τα Τέλη Ακίνητης Περιουσίας, ο Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων και, φυσικά, το Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ).

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το βασικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος έχει μειωθεί από τις 12.000 στις 5.000 ευρώ, ενώ για τους φορολογούμενους ηλικίας μέχρι 30 ετών, τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 9.000 ευρώ ισχύει αφορολόγητο 9.000 ευρώ.

Ποιος υποχρεούται σε φορολογική δήλωση

Υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο εισόδημά του υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ, δικό του ή της συζύγου του, καθώς και όταν αυτό είναι μικρότερο από 3.000 ευρώ, εφόσον στο συνολικό εισόδημα του υπόχρεου περιλαμβάνεται και ζημιά από εμπορική ή γεωργική επιχείρηση.

Λόγω της μείωσης του αφορολόγητου ορίου της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος στο ποσό των 5.000 ευρώ προκύπτει ότι εξαιρείται και δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση το φυσικό πρόσωπο που το εισόδημά του είναι μέχρι 5.000 ευρώ και προκύπτει αποκλειστικά και μόνο με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες, όπως κατοικίες, αυτοκίνητα Ι.Χ, ιδιωτικά σχολεία, οικιακούς βοηθούς, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη κ.λπ.

Για τον υπολογισμό του ποσού των 5.000 ευρώ, λαμβάνεται υπόψη και η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ για τον άγαμο και 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση, το οποίο υπολογίζεται κατά το ήμισυ για τον κάθε σύζυγο.

Μειώσεις φόρου

Το ποσό του φόρου, που προκύπτει με βάση την κλίμακα, μειώνεται:

– Κατά 20% της δαπάνης που καταβάλλεται λόγω δωρεάς στο λογαριασμό αλληλοβοήθειας για την απόσβεση του δημόσιου χρέους.

– Κατά 10% και μέχρι του ποσού που προβλέπεται αντίστοιχα ως εξής:

α) έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης (κωδ. 051-052),

β) δαπάνη καταβαλλόμενου μισθώματος (κωδ. 811 έως και 823),

γ) του ποσού της δαπάνης για δίδακτρα για φροντιστήρια εκπαιδευτικών μαθημάτων ή ξένων γλωσσών (κωδ. 079 έως και 085),

δ) τόκους στεγαστικού δανείου που καταβάλλονται από 1/1/2011 και μετά (κωδ.063-064),

ε) δαπάνη που καταβάλλει ο φορολογούμενος για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας για την ασφάλιση του ίδιου, της συζύγου του και των τέκνων που τους βαρύνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. (κωδ. 073 074).

στ) διατροφή που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλον, το οποίο επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη (κωδ. 089 – 090),

ζ) δαπάνες που καταβάλλει για δωρεές, χορηγίες (κωδ. 057 εως και 062),

η) δαπάνες που καταβάλλει για εισφορές σε ταμεία ασφάλισης (κωδ. 053 – 054),

θ) δαπάνες για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου (κωδ. 087 – 088).

– Οι εκπτώσεις των προσωπικών δαπανών του φορολογούμενου για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, για ασφαλιστικές εισφορές (προς τον ΟΑΕΕ ή άλλα ταμεία αυτοαπασχολουμένων) και για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας που συνήφθησαν πριν την 31-2-2002 δεν θα γίνονται πλέον από το εισόδημα του φορολογούμενου, αλλά σε ποσοστό 10% από το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα.

Ακίνητα – Ε9

Από το έτος 2011, υπόχρεος σε δήλωση στοιχείων ακινήτων είναι ο εργολάβος για τα ακίνητα που συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν και δεν έχουν μεταβιβαστεί από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που ο τελευταίος θα υποδείξει, εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριών ετών από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή έχουν εκμισθωθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθεί από τον εργολάβο εντός των τριών αυτών ετών.

Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης Ε9 το έτος 2012 έχει:

– Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2011 απέκτησε εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα.

– Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2011 είχε οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά του, τα οποία είχαν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 τα προηγούμενα έτη.

– Κάθε υπόχρεος που στις δηλώσεις Ε9 (ετών 2005 έως 2011) συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει εντός του έτους 2011 μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση, όπως αυτή έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.

Αφορολόγητα όρια

Τα συνολικά αφορολόγητα όρια που ισχύουν για τους φορολογούμενους με προστατευόμενα τέκνα έχουν διαμορφωθεί:

– σε 7.000 ευρώ για τους φορολογούμενους με 1 παιδί,

– σε 9.000 ευρώ για τους φορολογούμενους με 2 παιδιά,

– σε 12.000 ευρώ για τους τρίτεκνους,

– σε 15.000 ευρώ για τους φορολογούμενους με 4 παιδιά.

Ο υπολογισμός και η καταβολή της οφειλής

Το σύνολο της οφειλής καταβάλλεται σε 3 ίσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η καθεμιά από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα, αντιστοίχως, από τη βεβαίωση του φόρου.

Αν ο φόρος βεβαιώνεται τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, καταβάλλεται σε 2 ίσες δόσεις, ενώ, αν ο φόρος βεβαιώνεται το μήνα Οκτώβριο και μετά, καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου.

Αν η συνολική οφειλή είναι μέχρι 300 ευρώ, μπορεί να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωση.

Εάν ο οφειλόμενος, με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση, φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, ανεξάρτητα αν βεβαιώθηκε σε μία ή περισσότερες δόσεις παρέχεται έκπτωση στο συνολικό ποσό 1,5%.

Αν προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό θα επιστραφεί μέσω των τραπεζών, όμως, αν το επιστρεφόμενο ποσό προέρχεται από προκαταβολή προηγούμενου έτους που δεν εξοφλήθηκε ή δεν είναι γνωστός ο τρόπος εξόφλησής της ή αν αυτό είναι άνω των 1.500 ευρώ, καθώς και αν υπάρχει οποιαδήποτε οφειλή στο Δημόσιο, η επιστροφή των χρημάτων θα καθυστερήσει, γιατί πρέπει να γίνει έλεγχος.

Αν στο συνολικό εισόδημα, περιλαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα, εκτός από το απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά, το ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 1,5%.

Περαιτέρω επιβάλλεται αυξημένο ποσό συμπληρωματικού φόρου το οποίο ορίζεται σε ποσοστό 3% στο ακαθάριστο εισόδημα, εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα 300 τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας ή πρόκειται για επαγγελματική στέγη ή εμπορική μίσθωση.

SHARE