Τιτάν: Πώληση 3.611 μετοχών από την Πειραιώς

Η Τιτάν ανακοινώνει ότι η Τράπεζα Πειραιώς  προέβη σε πώληση 3.611 μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας 52.327,85 ευρώ.

Διαβάστε την ανακοίνωση:

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει,  σύμφωνα με το  Ν. 3556/2007,  σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική γνωστοποίηση προς αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005,  ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., συνδεόμενο νομικό πρόσωπο του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κου Βασιλείου Φουρλή, προέβη την 17/10/2012 σε πώληση 3.611 κοινών μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας € 52.327,85.

SHARE