ΣΕΤΕ: Προτάσεις στον Γ. Σταθάκη για την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ

SETEΤις προτάσεις του για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των δράσεων κρατικών ενισχύσεων υπέβαλε με υπόμνημά του προς τον αρμόδιο υπουργό Γ. Σταθάκη ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Δεδομένων των περιορισμών της χρηματοοικονομικής κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας στον ιδιωτικό τομέα, σε συνδυασμό με τον συνεπακόλουθο δραστικό περιορισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, κρίνεται απόλυτα απαραίτητο τα ποσά τα οποία θα διατεθούν την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων στον τουρισμό:

1. Να προσανατολιστούν σε προϊόντα και δραστηριότητες που συνδέονται με την υλοποίηση της συνολικής στρατηγικής και των επιμέρους επιχειρησιακών σχεδίων του ΣΕΤΕ.

2. Να αξιοποιηθούν στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, που διασφαλίζουν την μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας, σε όρους οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης και μάλιστα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, με στόχο την μέγιστη συνεισφορά στην επίτευξη της επιδιωκόμενης κοινωνικής συνοχής.

Επιπλέον, με δεδομένο ότι, βασική πηγή χρηματοδότησης των Αναπτυξιακών Δράσεων για την περίοδο μέχρι το 2022 θα αποτελέσουν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια κατανομής επαρκών πόρων για την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων και βέβαια με διασφάλιση της δυνατότητας ουσιαστικής αξιοποίησης των πόρων αυτών, με αυστηρή επιλογή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων και επενδυτικών σχεδίων.

Ειδικότερα, ο περιορισμός στην χρηματοδότηση μόνον ΜΜΕ (με βάση τον σχετικό ορισμό της Ε.Ε.) από τους πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στον τουριστικό τομέα, ιδιαίτερα στον ξενοδοχειακό κλάδο, αφού -με βάση τις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού- δημιουργούνται προϋποθέσεις δραστηριότητας υψηλής έντασης εργασίας. Ως αποτέλεσμα, λόγω απασχόλησης περισσότερων από 250 εργαζομένους, πολλοί οικονομικοί φορείς (επιχειρήσεις) του τουρισμού δεν χαρακτηρίζονται ως ΜΜΕ και έτσι αποκλείονται από την επιλεξιμότητα της ενίσχυσης για τα επενδυτικά τους σχέδια.

Εντούτοις, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να προωθούν, μέσα από στοχευμένες επενδύσεις, τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της απασχόλησης και μάλιστα σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελώντας τους καταλύτες της ανάπτυξης στον τουριστικό τομέα. Η δυνατότητα αυτή έχει όμως περιοριστεί δραστικά, εξαιτίας της αδυναμίας της πρόσβασής τους σε χρηματοδότηση, γεγονός που ουσιαστικά αποτελεί και το βασικό πρόβλημα για τις ΜΜΕ.

Με βάση τα ανωτέρω, αναφέρει ο ΣΕΤΕ, στο πλαίσιο του σχεδιασμού των καθεστώτων και δράσεων κρατικών ενισχύσεων, τόσο μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, όσο και με βάση την εξειδίκευση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, κρίνεται σκόπιμο να εξασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδότηση των τουριστικών επιχειρήσεων, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και μάλιστα και από πόρους του ΕΣΠΑ.

Προς το σκοπό αυτό θα ήταν χρήσιμη η διερεύνηση δημιουργίας Ειδικού Ταμείου Χρηματοδότησης επενδύσεων στον Τουρισμό, με συγκέντρωση και ιδιωτικών κεφαλαίων (και του εξωτερικού), για τη μόχλευση των δημοσίων πόρων. Το ταμείο αυτό, με διασφάλιση της επάρκειας τεχνογνωσίας και ευελιξίας του Φορέα διαχείρισης του, θα είχε την δυνατότητα να αξιοποιήσει αποτελεσματικά επιμέρους μορφές ενίσχυσης / συμμετοχής, σε Επενδυτικά σχέδια (συμμετοχή στο κεφάλαιο, δανεισμός, εγγύηση) σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό και ελκυστικό τομέα της οικονομίας, όπως ο τουρισμός.

Ο ΣΕΤΕ προτείνει ακόμη να διαμορφωθούν διακριτά Καθεστώτα Κρατικών Ενισχύσεων αποκλειστικά για τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Για την βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων που θα διατεθούν για τις επενδύσεις στον τουριστικό τομέα είναι απαραίτητο:

α) Στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου να σχεδιαστεί διακριτό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων αποκλειστικά για τουριστικές επιχειρήσεις, κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες των επιχειρήσεων αυτών.

β) Στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 να εξειδικευτούν ειδικές δράσεις κρατικών ενισχύσεων, ειδικά για τουριστικές επιχειρήσεις, κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των επιχειρήσεων αυτών.

Ο ΣΕΤΕ ζητεί επιπλέον να βελτιωθεί η ελκυστικότητα των κινήτρων: «Στις σημερινές συνθήκες της οικονομίας, δεν κρίνεται ρεαλιστική η υιοθέτηση των μορφών ενίσχυσης που προωθούνται στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (φορολογικές απαλλαγές, δάνεια, επιστρεπτέες ενισχύσεις, αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, κλπ). Αντίστοιχα, ιδιαίτερα περιορισμένη ήταν η επιτυχία της εφαρμογής των χρηματοδοτικών εργαλείων που σχεδιάστηκαν και υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Συνεπώς, θα πρέπει κατά προτεραιότητα να εφαρμοστούν οι κλασσικές μορφές ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης και της φορολογικής απαλλαγής, με σημαντικές, όμως, βελτιώσεις στην συνολική ελκυστικότητά τους, όπως:

-Εφαρμογή της ουσιαστικής έννοιας του καθαρού ισοδύναμου της ενίσχυσης με αναγωγή της καταβαλλόμενης ενίσχυσης στην ημερομηνία έγκρισης χορήγησης της επιχορήγησης, δηλαδή στην ημερομηνία της απόφασης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου

-Χορήγηση της προκαταβολής χωρίς την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής (με κατάθεση της προκαταβολής σε καταπιστευματικό λογαριασμό και σταδιακή αποδέσμευση της επιχορήγησης, με βάση τις επιμέρους πιστοποιήσεις των επιλέξιμων δαπανών από την τράπεζα). Επίσης, η προκαταβολή θα πρέπει να χορηγείται τμηματικά, με βάση την πρόοδο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

– Χρήση των «Ηλεκτρονικών Τίτλων» για την καταβολή της ενίσχυσης στην περίπτωση αδυναμίας άμεσης χρηματικής καταβολής, με δυνατότητα μεταβίβασης τους σε πιστωτές του δικαιούχου της επιχορήγησης (π.χ. προμηθευτές), με οφειλές προς το Δημόσιο.

-Παροχή δυνατότητας συμψηφισμού οφειλόμενης επιχορήγησης με ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού, ή /και λοιπών (φορολογικών και μη) υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και σε επίπεδο Ομίλου.

-Εφαρμογή της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης σε όλες τις κατηγορίες παγίων δαπανών των Επενδυτικών Σχεδίων του τουριστικού τομέα. Στο κόστος μάλιστα να συμπεριλαμβάνονται και οι τυχόν απαραίτητες δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης των αποκτωμένων παγίων στοιχείων.

-Δημιουργία κατάλληλου μηχανισμού εγγυήσεων για την διασφάλιση της απαιτούμενης τραπεζικής χρηματοδότησης μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα.

-Παροχή δυνατότητας άμεσης έναρξης απόσβεσης της φορολογικής απαλλαγής από την υπαγωγή του Επενδυτικού Σχεδίου (και σε επίπεδο ομίλου), με χρήση ειδικού λογαριασμού αποκλειστικά για τις ανάγκες του επενδυτικού σχεδίου, και βέβαια εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή του ορθού υπολογισμού του Ακαθάριστου Ισοδύναμου Επιχορήγησης.

-Ελάφρυνση των απαιτήσεων / κόστους της πιστοποίησης της ίδιας συμμετοχής (χωρίς δηλαδή απαίτηση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, όπως επιτρέπει και ο ΓΑΚ 651/2014).

-Θεσμική διασφάλιση δεκαετούς σταθερού φορολογικού και ασφαλιστικού καθεστώτος, από την ολοκλήρωση του Επενδυτικού Σχεδίου.

-Πρόβλεψη για θεσμοθέτηση πρόσθετου συντελεστή δόμησης, για ειδικές τουριστικές υποδομές, χωρίς πρόσθετη κάλυψη», επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, στο υπόμνημα.

SHARE