Νέο προϊόν της Profile για τις τράπεζες

Η PROFILE,  εταιρεία χρηματοοικονομικού λογισμικού ενισχύει την πρόταση της προς Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, FMS Universal Banking, με την ολοκληρωμένη λύση χρηματοδότησης FMS Financing. Η λύση υποστηρίζει όλες τις μορφές χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένων καταναλωτικής, στεγαστικής και επιχειρηματικής πίστης, καθώς και Financial και Operating Leasing. Επιπλέον, προσφέρει διαχείριση κινδύνου φερεγγυότητας πελατών (καταναλωτών και επιχειρήσεων), σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών της, αλλά και διευκόλυνσης του έργου του προσωπικού της.

Η λύση αυτοματοποιεί τον κύκλο διαχείρισης των Δανείων και Χορηγήσεων και παρέχει ένα εύρος λειτουργιών μέσω των ακόλουθων συστημάτων, ενώ διαθέτει την αρχιτεκτονική και τεχνική ευελιξία ώστε να συλλειτουργεί με τα υπόλοιπα συστήματα της Τράπεζας:

•             Know Your Customer (KYC): To σύστημα υποστηρίζει τη διαχείριση κάθε είδους στοιχείων που αφορούν στον πελάτη σε περιβάλλον οντο-κεντρικής λειτουργίας, διαθέτοντας εργαλεία για την εφαρμογή των κανονιστικών οδηγιών ΚYC. Επιπλέον, επιτρέπει τη διασύνδεση συμβατικά ασύνδετων πελατών, ώστε να προσδιορίζεται ο πραγματικός κίνδυνος της Τράπεζας.

•             Credit Product Factory: Πρόκειται για ένα περιβάλλον που επιτρέπει στην τράπεζα να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να διαθέτει νέα προϊόντα για διαφορετικούς κλάδους μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την κεντρική διαχείριση της πιστωτικής πολιτικής της τράπεζας, ενώ παράλληλα προσφέρει την ευελιξία διαμόρφωσης  προσωποποιημένων προϊόντων.

•             Loan Application Processing: Το σύστημα αυτοματοποιεί όλη τη διαδικασία, από την αρχική αίτηση πίστωσης και τη συγκέντρωση των αναγκαίων εγγράφων, έως την αξιολόγηση και τελική διεκπεραίωση της. Στις σχετικές διαδικασίες περιλαμβάνεται και η δυνατότητα αναδιάρθρωσης υφιστάμενων χαρτοφυλακίων. Η ενσωματωμένη μηχανή αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου (credit scoring engine) επιτρέπει τη μοντελοποίηση οποιουδήποτε αλγόριθμου διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου (credit rating) και η μηχανή δόμησης διαδικασιών (workflow engine) υποστηρίζει τη διαχείριση και τον έλεγχο περίπλοκων πιστωτικών διαδικασιών σύμφωνα με την πολιτική της Τράπεζας. Επιπλέον, το σύστημα δημιουργεί φάκελο αίτησης ή δανείου στον οποίο περιλαμβάνονται ψηφιοποιημένα όλα τα σχετικά έγγραφα, επικοινωνίες και δεδομένα.

•             Collateral Management: Το σύστημα εξασφαλίζει την τράπεζα επιτρέποντας τη διαχείριση των Ορίων Πίστωσης σε συνδυασμό με τις κάθε μορφής Εγγυήσεις που προσκομίζονται. Η δυνατότητα ορισμού ιεραρχικά δομημένων πιστωτικών ορίων, σύμφωνα με την πολιτική της Τράπεζας, που συνδυαζόμενη με τη δυνατότητα ελεύθερης διασύνδεσης με το σύστημα Εγγυήσεων αλλά και με τα λοιπά συστήματα της λύσης, διασφαλίζει στην τράπεζα σε πραγματικό χρόνο την αναγκαία διαφάνεια.

•             Collections & Debt Recovery: Το σύστημα υποστηρίζει την εφαρμογή συστηματικών διαδικασιών που στοχεύουν στη διασφάλιση της είσπραξης των υποχρεώσεων (υπερημερίας) των χρεωστών, ενώ υποστηρίζει και τις κατάλληλες διαδικασίες για ανάκτηση χρεών, στη περίπτωση νομικών εμπλοκών.

Τα συστήματα που απαρτίζουν την λύση FMS Financing είναι ενταγμένα στην τραπεζική πλατφόρμα FMS, η οποία έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς την ασφαλή διαχείριση των εργασιών τους, με παράλληλη προστασία της επένδυσής τους μέσω μιας εύχρηστης, προσαρμόσιμης και τεχνολογικά επίκαιρης λύσης.

SHARE