Μ. ΣΑΛΛΑΣ -ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Νέα δυναμική μετά την αξιολόγηση – Τα οικονομικά αποτελέσματα 2015

sallasΓια νέα δυναμική με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης έκανε λόγο ο πρόεδρος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, Μιχάλης Σάλλας, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2015.

Ειδικότερα, στα 1,12 δισ. ευρώ αυξήθηκαν (+15%) κινήθηκαν τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του ομίλου Πειραιώς το 2015.

Σε τριμηνιαία βάση, το 4o 3μηνο 2015 ανήλθαν σε 284 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 18% έναντι του 4ου 3μήνου 2014.

Αναλυτικά:

* Τα καθαρά έντοκα έσοδα του 2015 διαμορφώθηκαν σε €1.877 εκατ., μειωμένα κατά 4% έναντι του 2014. Στο 4ο 3μηνο 2015, τα καθαρά έντοκα έσοδα ανήλθαν σε €463 εκατ., παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο έναντι του 3ου 3μήνου 2015.

* Τα καθαρά έσοδα προμηθειών μειώθηκαν κατά 3% το 2015 στα €306 εκατ., επηρεαζόμενα κυρίως από την οικονομική αβεβαιότητα, την τραπεζική αργία και την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, ενώ στο 4ο 3μηνο 2015 ανέκαμψαν και διαμορφώθηκαν στα €79 εκατ. παρουσιάζοντας τριμηνιαία αύξηση 10% έναντι του 3ου 3μήνου ‘15.

* Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά λειτουργικά έσοδα στο 2015 ανήλθαν σε €2.374 εκατ., αυξημένα 4% ετησίως, ενώ σε τριμηνιαία βάση διαμορφώθηκαν το 4ο 3μηνο σε €608 εκατ., αυξημένα κατά 3% έναντι του αντίστοιχου 3μήνου 2014.

* Το επαναλαμβανόμενο λειτουργικό κόστος για το 2015 ήταν μειωμένο κατά 5% ετησίως στα €1.249 εκατ., ενώ το 4ο 3μηνο διαμορφώθηκε στα €324 εκατ., μειωμένο κατά 7% σε σχέση με το 4ο 3μηνο 2014.

* Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, μετά από μακρά χρονική περίοδο, παρουσίασε μείωση στο 39,5% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 από 40,5% στις 30 Σεπτεμβρίου 2015. Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων δανείων μειώθηκε και διαμορφώθηκε το 4ο 3μηνο σε €80 εκατ. από €385 εκατ. στο 3ο 3μηνο ή 12 μ.β., από 56 μ.β. επί των δανείων. O δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 ενισχύθηκε στο 65% από 61% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015.

* Οι προβλέψεις δανείων το 2015 ανήλθαν σε €3.487 εκατ. έναντι €3.670 εκατ. το προηγούμενο έτος, θωρακίζοντας έτσι περαιτέρω τον Ισολογισμό του Ομίλου και διαμορφώνοντας τις σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος του 2015 σε €17.480 εκατ. ή 26% του δανειακού χαρτοφυλακίου. Κατά το 4ο 3μηνο οι προβλέψεις ανήλθαν σε €1.384 εκατ. από €244 εκατ. στο 3ο 3μηνο 2015, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με τη μεταβολή των συνθηκών της εγχώριας αγοράς και την περαιτέρω πτώση των τιμών ακινήτων.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το σημαντικό ύψος σωρευμένων προβλέψεων δίνει τη δυνατότητα στην Τράπεζα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα και με μακροπρόθεσμες λύσεις το πρόβλημα των δανείων σε καθυστέρηση, κάτι το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται μέσω της μονάδας Recovery Banking Unit.

* Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε ζημιά €1.858 εκατ. το 2015, εκ των οποίων ζημιά €1.238 εκατ. αφορά το 4ο 3μηνο του έτους, λόγω των αυξημένων εξόδων προβλέψεων.

* Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €87,5 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2015.

* Οι καταθέσεις πελατών του Ομίλου, μετά τη σημαντική πτώση στο 9μηνο 2015 (-30%) λόγω της αβεβαιότητας στη χώρα, ανέκαμψαν στο 4ο 3μηνο κατά €1,8 δισ. και διαμορφώθηκαν σε €39,0 δισ. το Δεκέμβριο 2015, αυξημένες κατά 5% έναντι του Σεπτεμβρίου 2015 (σε συγκρίσιμη βάση – η θυγατρική Tράπεζα Πειραιώς Κύπρου έχει ταξινομηθεί στις διακοπτόμενες δραστηριότητες). Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από την Ελλάδα, όπου οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €1,6 δισ. στα €36,1 δισ. Σημειώνεται ότι, η πτωτική τάση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων συνεχίστηκε, με το κόστος των νέων προθεσμιακών να διαμορφώνεται σε 0,95% το Δεκέμβριο 2015 έναντι 1,11% το Σεπτέμβριο 2015.

* Η αναστροφή της πορείας των καταθέσεων το 4ο 3μηνο 2015, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της άντλησης κεφαλαίων το Δεκέμβριο 2015, οδήγησε σε αισθητή μείωση της χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα που διαμορφώθηκε σε €32,7 δισ. στο τέλος 2015 από €35,8 δισ. το Σεπτέμβριο 2015. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση από το μηχανισμό ELA μειώθηκε σε €16,7 δισ. το Δεκέμβριο 2015 από €21,2 δισ. το Σεπτέμβριο 2015.

* Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών διαμορφώθηκαν στα €68,1 δισ. το Δεκέμβριο 2015, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε €50,6 δισ.

* Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε αισθητά στο 130% το Δεκέμβριο 2015 από 138% το Σεπτέμβριο 2015.

* Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου, σε συνέχεια της άντλησης κεφαλαίων €4,6 δισ. το Δεκ.15 αλλά και τη λήψη αυξημένων προβλέψεων στο 4ο 3μηνο 2015, διαμορφώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 σε 17,8%.

* Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 120 καταστήματα στη διάρκεια του 2015 και διαμορφώθηκε σε 709 μονάδες, ενώ σε επίπεδο Ομίλου ανήλθε σε 989 μονάδες στο τέλος Δεκεμβρίου 2015.

* Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 σε 19.279 άτομα, και στην Ελλάδα σε 15.599. Το προσωπικό των διεθνών δραστηριοτήτων διαμορφώθηκε σε 3.680 άτομα.

Μ. Σάλλας: Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα δώσει θετική δυναμική

«Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών Τραπεζών το Δεκέμβριο 2015, ενισχύθηκε η κεφαλαιακή τους βάση σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα», δηλώνει ο πρόεδρος του ομίλου.

«Η ακολουθούμενη πολιτική ενεργητικής διαχείρισης των προβληματικών δανείων της Τράπεζας Πειραιώς, οδήγησε σε μείωση, μετά από πολλά χρόνια αυξητικής πορείας, του δείκτη NPLs στο 39,5% από 40,5% το Σεπτέμβριο 2015. Αντίστοιχα, ο σχηματισμός νέων δανείων σε καθυστέρηση μειώθηκε σημαντικά έναντι του προηγούμενου τριμήνου (€80 εκατ. από €385 εκατ. αντίστοιχα). Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τις αυξημένες προβλέψεις του τελευταίου τριμήνου, βελτίωσαν το δείκτη κάλυψης στο 65% από 61%, θωρακίζοντας περαιτέρω τον ισολογισμό του Ομίλου.

Η θετική κατάληξη των κρίσιμων διαπραγματεύσεων μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών για την 1η αξιολόγηση του νέου προγράμματος, θα δημιουργήσει θετική δυναμική στην οικονομία και θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να αντιμετωπίσουν ακόμη πιο αποτελεσματικά τα δάνεια σε καθυστέρηση, συμβάλλοντας έτσι στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας».

Στ. Λεκκάκος: Αύξηση καταθέσεων και μείωση χρηματοδότησης από ευρωσύστημα

«Η Τράπεζα Πειραιώς, με ισχυρή δέσμευση στους επιχειρηματικούς της στόχους, επέτυχε το έτος 2015 αύξηση των επαναλαμβανόμενων κερδών προ φόρων και προβλέψεων κατά 15% στα €1.125 εκατ, καθώς τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν 4% και το κόστος λειτουργίας, χωρίς τα έκτακτα έξοδα, μειώθηκε περαιτέρω κατά 5%» τονίζει ο CEO.

«Η ρευστότητα του Ομίλου στο 4ο 3μηνο 2015 ενισχύθηκε, καθώς οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €1,8 δισ. στα €39,0 δισ. και η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε κατά €3,1 δισ. στα €32,7 δισ. Σε αυτό συνέβαλλε η μείωση της αβεβαιότητας στην Ελλάδα μετά την υπογραφή του νέου οικονομικού προγράμματος τον Αύγουστο 2015, αλλά και η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας.

Ως αποτέλεσμα της τελευταίας, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στις 31.12.2015 ανήλθαν σε €10,0 δισ., ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 διαμορφώθηκε στο πολύ ικανοποιητικό επίπεδο του 17,8%».

SHARE