Ευρωπαϊκές Τράπεζες: Αναγκαία η ολοκλήρωση του ρυθμιστικού πλαισίου για την υποστήριξη της ανάπτυξης

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (ΕΤΟ), επιβεβαίωσαν εκ νέου τη δέσμευσή τους στην υποστήριξη του ευρωπαϊκού κεκτημένου μέσω της ενεργούς και υπεύθυνης χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ομοσπονδίας, με αφορμή την συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας στη Μάλτα.

Από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών συμμετείχαν ο πρόεδρός της, Νικόλαος Καραμούζης και η γενική γραμματέας, Χαρούλα Απαλαγάκη. Μετά το πέρας της συνεδρίασης η Ομοσπονδία εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου:

“Το ΔΣ της ΕΤΟ χαιρέτισε την χαλάρωση των πιστοδοτικών κριτηρίων και την αύξηση της παροχής δανείων στην ευρωζώνη, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 1ου τετραμήνου του 2017, τα οποία δημοσιεύθηκαν στην τετραμηνιαία Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στη τραπεζική χρηματοδότηση για την οικονομία της Ευρώπης, το ΔΣ της ΕΤΟ ζήτησε από τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής, να εργαστούν προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης του ευρύτατου πλαισίου των νομοθετικών μέτρων, τα οποία επί του παρόντος συζητούνται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.”.

“Η επίτευξη αυτού του στόχου”, τονίζει η ΕΤΟ, “είναι απαραίτητη προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να συνεχίσουν την παροχή χρηματοδότησης και την υποστήριξη της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας”.

Ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΤΟ, Φρέντρικ Ούντια, δήλωσε πως “θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα δεν έχει θιγεί. Είναι στο χέρι των φορέων χάραξης πολιτικής να ολοκληρώσουν τα ρυθμιστικά ζητήματα και να επιτύχουν την κατάλληλη ισορροπία, αποφεύγοντας τις αδικαιολόγητες επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διασφαλιστεί η δημιουργία ενός ασφαλούς, βιώσιμου και ανταγωνιστικού τομέα παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που θα λειτουργεί ευεργετικά για τις οικονομίες των κρατών μας”.

Το μέλλον των ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ευρώπη

Οι πελάτες των τραπεζών αναμένουν από αυτές να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εμπίπτει στον πυρήνα της εμπιστοσύνης για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Παρόλο που οι ευρωπαϊκές τράπεζες ενστερνίζονται πλήρως την καινοτομία στις υπηρεσίες τους και την αξία του ανταγωνισμού στην αγορά, το ΔΣ της ΕΤΟ προειδοποιεί ότι τυχόν ακατάλληλη τροποποίηση των προτεινόμενων τεχνικών προτύπων για τις ηλεκτρονικές πληρωμές, θα έθετε σε κίνδυνο την αξιοπιστία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του πελατολογίου, καθώς και το ισχύον πλαίσιο αναφορικά με τις ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ευρώπη και, επιπλέον, θα εναπόθετε ένα πρόσθετο βάρος στις τράπεζες για την υλοποίηση τεχνικών λύσεων που δεν συνάδουν με τα ανωτέρω.

Το ΔΣ της ΕΤΟ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει – χωρίς τροποποιήσεις – τις εξουσιοδοτικές πράξεις που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληρωμών, στο πλαίσιο της αναθεωρημένης ενωσιακής Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (‘Payments Services Directive 2′ – ‘PSD 2′).

Τυχόν απόκλιση από τις συστάσεις της ΕΑΤ θα ήταν ευθέως αντίθετη με τους στόχους ενίσχυσης της προστασίας του καταναλωτή, καθώς και της επιδιωκόμενης ασφάλειας στον χώρο των υπηρεσιών πληρωμών σε ενωσιακό επίπεδο, αναφέρει η ΕΤΟ στην ανακοίνωση της.

Ανασφάλεια σχετικά με τις ρυθμιστικές πρωτοβουλίες

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ, οι ευρωπαϊκές τράπεζες επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή οικονομία και να συνεργάζονται με τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις – περιλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων – για την κάλυψη των χρηματοδοτικών τους αναγκών. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να αναγνωριστεί, τόσο από τους εθνικούς όσο και από τους ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής, ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνάμεις τους για την επίτευξη αυτού του στόχου, όσο υπάρχει ανασφάλεια ως προς το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Πηγές ανησυχίας για τις τράπεζες αποτελούν ο συντελεστής μόχλευσης, η εφαρμογή της ελάχιστης (εποπτικής) απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), ο συντελεστής καθαρής ροής χρηματοδότησης (NSFR) και η αναθεώρηση των κανόνων που αφορούν στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (FRTB).

Εάν τα παραπάνω δεν διευθετηθούν καταλλήλως, η χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας ενδέχεται να επηρεαστεί ουσιωδώς.

Νομοθετική δέσμη μέτρων για τη μείωση των κινδύνων

Το ΔΣ της ΕΤΟ παροτρύνει τους φορείς χάραξης πολιτικής, να συμφωνήσουν στο περιεχόμενο των μέτρων για την μείωση των κινδύνων, κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και ρυθμιστικής παρέμβασης. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες γενικά θεωρούν ότι τα μέτρα αυτά μείωσης κινδύνων θα πρέπει να εναρμονίζονται με την αρχή της αναλογικότητας, και να είναι διαχειρίσιμα, χωρίς να συνοδεύονται από επιπτώσεις. Ωστόσο, συγκεκριμένα στοιχεία της ως άνω νομοθετικής δέσμης μέτρων, και πιο συγκεκριμένα εκείνα που αφορούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, αλληλεπικαλύπτονται με μέτρα που είναι υπό διαμόρφωση από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία.

Τέλος, το ΔΣ της ΕΤΟ παροτρύνει τους φορείς χάραξης πολιτικής να μεταθέσουν χρονικά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων, μέχρι να οριστικοποιηθεί το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας IV.

Κανονιστικό πλαίσιο “Βασιλεία IV”

Σε συνέχεια των συζητήσεων σε διεθνές επίπεδο στην Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, το ΔΣ της ΕΤΟ εξακολουθεί να πιστεύει ότι το κανονιστικό πλαίσιο “Βασιλεία IV”, αν στηριχθεί σε λανθασμένες παραδοχές, ενδέχεται να επιφέρει σημαντικές αρνητικές συνέπειες στη χρηματοδότηση του πραγματικού τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το ΔΣ της ΕΤΟ πιστεύει και υποστηρίζει ότι οι φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να αποδεχτούν μόνο μια συμφωνία που θα συναφθεί σε διεθνές επίπεδο και δεν θα είναι επιβλαβής σε ό,τι αφορά την ικανότητα των τραπεζών να χρηματοδοτούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά και, συνεπώς, δεν θα θέτει σε κίνδυνο την προοπτική επανόδου στην ανάπτυξη.

Επιπλέον, το ΔΣ της ΕΤΟ παροτρύνει τους φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΕ να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες χρηματοδότησης των επιμέρους εθνικών οικονομιών των κρατών μελών της ΕΕ, σε αντίθεση με την ισχύουσα κατάσταση στις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα τις υφιστάμενες ιδιαιτερότητες στους τομείς της ενυπόθηκης και επιχειρηματικής πίστης.

Εξυγίανση

Το ΔΣ της ΕΤΟ αναγνώρισε τη σημαντική πρόοδο έργου που έχει σημειωθεί από τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης, εντούτοις υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή της συνολικής δέσμης των προβλεπόμενων μέτρων, απαιτεί στοχευμένη αξιολόγηση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία. Επιπροσθέτως, το ΔΣ της ΕΤΟ τόνισε τη σημασία διεξαγωγής ενός εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ του τραπεζικού κλάδου και του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης.

Μακροπρόθεσμα ζητήματα

Εκτός από τη συζήτηση των σημαντικότερων ρυθμιστικών ζητημάτων, το ΔΣ συζήτησε και θέματα μακροπρόθεσμης πολιτικής, όπως οι επικείμενες διαπραγματεύσεις για το Brexit και οι σχέσεις των 27 κρατών μελών της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο. Αναφορικά με το σχέδιο δράσης για τη δημιουργία μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών, το ΔΣ ομόφωνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να προχωρήσει σε μία πιο φιλόδοξη προσέγγιση, προκειμένου η άντληση ρευστότητας μέσω των κεφαλαιαγορών να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τη χρηματοδότηση μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Συνέδριο για τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τις λιγότερο σημαντικές ευρωπαϊκές τράπεζες (Μάλτα)

Η ΕΤΟ και η Ένωση Τραπεζών της Μάλτας συνδιοργάνωσαν συνέδριο με θέμα τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν τις λιγότερο σημαντικές ευρωπαϊκές τράπεζες.

Στο παραπάνω συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Μάλτας (‘Malta Financial Services Authority’), συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ και συζητήθηκαν τα ακόλουθα η ανάγκη εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας στη ρυθμιστική παρέμβαση , η ψηφιοποίηση, και τα ανεπιθύμητα εμπόδια στην ανταποκριτική τραπεζική.

Ο υπουργός Οικονομικών της Μάλτας (Prof. Edward Scicluna), του κράτους μέλους που κατά το τρέχον εξάμηνο έχει την προεδρία της ΕΕ, διατύπωσε τα συμπεράσματα του συνεδρίου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ευθυγράμμισης του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας των τραπεζών εντός της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

SHARE