ΕΤΕ: Έναρξη εξυπηρέτησης των καταθέσεων της “Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας”

Ολοκληρώθηκε η μεταφορά στην Εθνική Τράπεζα των ηλεκτρονικών αρχείων των καταθέσεων των πελατών της «Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας» και από τη Δευτέρα 2/4/2012 αρχίζει η εξυπηρέτησή τους από το Δίκτυο των Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας.

Για την άμεση και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων καταθετών έχουν ανοιχθεί νέοι λογαριασμοί, σε αντιστοίχηση με τους λογαριασμούς που τηρούσαν στην Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα. Στους νέους λογαριασμούς μεταφέρθηκαν τα υπόλοιπα καταθέσεων όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα της εν λόγω Συνεταιριστικής Τράπεζας.

Η προσέλευση των νέων πελατών, στο Δίκτυο Καταστημάτων της Εθνικής, είναι απαραίτητη μόνο σε περίπτωση που επιθυμούν να διενεργήσουν άμεσα συναλλαγές. Διευκρινίζεται ότι:

• Το υπόλοιπο των λογαριασμών πρώτης ζήτησης (ταμιευτηρίου, τρεχούμενοι, όψεως) μεταφέρεται σε λογαριασμούς ίδιας μορφής και στο ίδιο νόμισμα.

• Το υπόλοιπο των προθεσμιακών λογαριασμών μεταφέρεται σε λογαριασμούς πρώτης ζήτησης, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου (ταμιευτηρίου για τα φυσικά πρόσωπα, όψεως για τα νομικά πρόσωπα).

• Κατά την πρώτη επίσκεψη δικαιούχου λογαριασμού σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Εθνικής, για την ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτησή του, πρέπει να προσκομίσει τα κατά νόμον απαιτούμενα αποδεικτικά ταυτοπροσωπίας (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο στοιχείο ταυτοποίησής του) και να αναφέρει – εφόσον τον γνωρίζει – τον αριθμό λογαριασμού που τηρούσε στην Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα.

Ειδικά για τους πελάτες – νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομιστούν το συντομότερο δυνατό τα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα, προκειμένου να είναι δυνατή η κίνηση των λογαριασμών τους. Σε περίπτωση που είναι ήδη πελάτες της Εθνικής Τράπεζας και έχουν ενεργή νομιμοποίηση των εκπροσώπων τους ή έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα, δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε κάποια περαιτέρω ενέργεια για τη νομιμοποίησή τους.

SHARE