Εταιρεία με κεφάλαιο… 1 ευρώ

Κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τα μέτρα βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 79 δράσεις για την άρση των σημαντικότερων εμποδίων που υπάρχουν για την επιχειρηματικότητα και βρίσκεται σε φάση υλοποίησης από το τρίτο τρίμηνο του 2011 και θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2012.

Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – νέα εταιρική μορφή – σήματα – μεσίτες ακινήτων – ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων, αλιείας και άλλες διατάξεις», ορίζεται ότι οι τομείς στους οποίους θα υπάρξουν παρεμβάσεις είναι οι εξής:

  • Σύσταση επιχείρησης
  • Εγκατάσταση επιχείρησης
  • Εργασιακά – Ασφαλιστικά θέματα
  • Μεταφορές: α. Εγχώριες μεταφορές β. Διασυνοριακές μεταφορές (εισαγωγές) γ. Διασυνοριακές μεταφορές (εξαγωγές)
  • Προβλήματα στη λειτουργία των αγορών
  • Συναλλαγές με το δημόσιο/ανάληψη κρατικών προμηθειών
  • Φορολογία
  • ΕΣΠΑ 2007-2013
  • Έρευνα/Καινοτομία
  • Λύση/Εκκαθάριση επιχείρησης

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, «η πλέον ριζοσπαστική και ρηξικέλευθη ρύθμιση είναι η θεσμοθέτηση ενός νέου εταιρικού τύπου, της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, που ανατρέπει τα έως τώρα δεδομένα στην επιχειρηματική δράση, η οποία έχει εμπορικό σκοπό και ελάχιστο κεφάλαιο ενός (1) ευρώ και της οποίας η σύσταση θα είναι πιο ευέλικτη και σύγχρονη από αυτήν της ανώνυμης εταιρίας, ενώ θα μπορεί να συσταθεί και ως μονοπρόσωπη».

Στόχος του υπουργείου με αυτό το νομοσχέδιο είναι να καλυφθεί, μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, το πλήρες φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (στον πλήρη κύκλο ζωής των επιχειρήσεων), από την σύσταση μιας επιχείρησης, έως το κλείσιμό της ή την εκκαθάριση των περιουσιακών της στοιχείων.

Μίνι φορολογικό 

–  τα τετραγωνικά μέτρα που αφορούν στις σοφίτες, στα πατάρια και στα υπόγεια των κατοικιών των φορολογούμενων, που νομιμοποιήθηκαν με το νόμο για τα αυθαίρετα, θα συνυπολογίζονται στα τεκμήρια διαβίωσης.
– οι παραπάνω χώροι θα λαμβάνονται υπόψη ως βοηθητικοί χώροι (δηλαδή θα υπολογίζονται με 40 ευρώ το τ.μ.) για τη διαμόρφωση του τεκμαρτού εισοδήματος των φορολογουμένων
– απαλλαγή πρώτης κατοικίας θα δικαιούνται εκτός από τους πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ και οι πολίτες κρατών- μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
– δήλωση Ε9 θα υποβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης και όχι και της οικογενειακής, όπως ισχύει σήμερα.
– το εκκαθαριστικό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας θα εκδίδεται χωριστά για κάθε υπόχρεο φυσικό πρόσωπο από το έτος 2010 και τα επόμενα.
– το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών δεν θα αναγνωρίζεται ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
– ενοποιείται η είσπραξη οφειλών φόρου και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Με κοινές αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ. Η υποβαλλόμενη αυτή δήλωση δύναται να περιλαμβάνει για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων, πέραν των ποσών φόρου και των ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατήθηκαν στον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα και τα οφειλόμενα ποσά εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
– θεσπίζεται η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης όταν το εισόδημα των φορολογούμενων υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ.
– τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης ακινήτων θα θεωρούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά για την απλοποίηση του συστήματος και τη διευκόλυνση των διασταυρώσεων.
– μειώνονται σημαντικά τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί στους βενζινοπώλες για εκπρόθεσμη καταβολή των παραστατικών πώλησης στα σύστημα Ήφαιστος. Τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί θεωρούνται υπερβολικά υψηλά.
– διατηρείται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 οι φόρος συναλλαγών 2 τοις χιλίοις κατά την πώληση μετοχών στο Χρηματιστήριο. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, το κέρδος θα φορολογείται με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος

Αλλαγές στο νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις

Με το νομοσχέδιο προωθούνται αλλαγές στο ν. 3894/2010 για τις στρατηγικές επενδύσεις. Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι οι εξής:

1) Μειώνονται τα ποσοτικά όρια των προϋποθέσεων υπαγωγής Στρατηγικών Επενδύσεων και επιδιώκεται η πλήρης αντικειμενικοποίησή τους. Ταυτόχρονα, προστίθενται ευνοϊκότερες διατάξεις για τις βιομηχανικές επενδύσεις.

Συγκεκριμένα, με τις προτεινόμενες διατάξεις επαναπροσδιορίζεται η έννοια της στρατηγικής επένδυσης, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής του ν.3894/2010, ενώ επιδιώκεται η πλήρης αντικειμενικοποίηση των προϋποθέσεων ένταξης.

α) Ειδικότερα, αναπροσαρμόζονται τα όρια του συνολικού κόστους των επενδύσεων που ορίζονται ως στρατηγικές, και διαμορφώνονται πλέον αντί για 200.000.000 ευρώ σε 100.000.000 ευρώ, ή σε 40.000.000 ευρώ με τη παράλληλη δημιουργία τουλάχιστον 120 θέσεων εργασίας (αντί για 75.000.000 ευρώ και 200 θέσεων εργασίας), ενώ ορίζεται εφεξής ως στρατηγική η επένδυση που δημιουργεί άνω των 150 νέων θέσεων εργασίας (αντί των 250 που προβλέπονται σήμερα).

β) Επιπλέον, εισάγεται ειδική κατηγορία στρατηγικής επένδυσης, στον τομέα της βιομηχανίας, εντός ήδη οργανωμένων υποδοχέων. Στην περίπτωση αυτή, το συνολικό κόστος της επένδυσης πρέπει να είναι άνω των 15.000.000 ευρώ, ποσό που προσιδιάζει στα πραγματικά μεγέθη του κλάδου της βιομηχανίας και απηχεί την κεντρική πολιτική επιλογή για την ενίσχυση της κατασκευής σύγχρονων βιομηχανικών και παραγωγικών υποδομών στη χώρα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στη δημιουργία αυτόνομης ανάπτυξης.

γ) Θεσπίζεται νέο κριτήριο υπαγωγής για τις επενδύσεις άνω των 3.000.000 ευρώ, οι οποίες προωθούνται μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος Jessica.

Η εταιρεία με κεφάλαιο… 1 ευρώ

Στο τμήμα για την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ διευκρινίζεται ότι προβλέπεται η εισαγωγή της δυνατότητας «κεφαλαίου του 1 ευρώ», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν, κατά τη σύσταση της εταιρίας ή και μεταγενέστερα, να ορίσουν οποιοδήποτε υψηλότερο μέγεθος κεφαλαίου.

Το «κεφάλαιο του 1 ευρώ» έχει νομοθετηθεί για τις ΕΠΕ σε χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία, αλλά αποτελεί και χαρακτηριστικό της μελετώμενης Societas Privata Europaea (ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρία).

Το «κεφάλαιο του 1 ευρώ» απλοποιεί τη σύσταση των εταιριών, κάτι που είναι αυτοτελές ζητούμενο, δεν δικαιολογείται όμως μόνο από την απλοποίηση αυτή. Στην πραγματικότητα το νόημα του «κεφαλαίου του 1 ευρώ» είναι από τη μια μεριά να επισημάνει προς τους συναλλασσομένους ότι δεν πρέπει να επαφίενται στην προστασία «δια του κεφαλαίου» (λίγο διαφέρει το κεφάλαιο του 1 ευρώ από το κεφάλαιο των 4.500 ευρώ) και από την άλλη να δώσει την ευκαιρία στο νομοθέτη να προβλέψει εναλλακτικούς μηχανισμούς προστασίας των δανειστών, δυνητικούς ή και υποχρεωτικούς.

Πλήρης άρση του καμποτάζ

Ακόμα, το νομοσχέδιο προβλέπει την πλήρη άρση του καμποταζ στην κρουαζιέρα, με την κατάργηση των περιορισμών που προέβλεπε το προηγούμενο καθεστώς, με στόχο την προσέλκυση πλοίων με ξένη σημαία στα ελληνικά ύδατα, καθώς και τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας στις θαλάσσιες ενδομεταφορές.

Το ν/σ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις των διατάξεων για τη λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, τις υπηρεσίες μίας στάσης, και του Πτωχευτικού Κώδικα, προβλέπει την επιστροφή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο υπουργείο Ανάπτυξης (από το υπουργείο Εργασίας), ενώ περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, τον εξορθολογισμό των προστίμων για το «Ήφαιστος», και τους μεσίτες.

Δημοσίευση ισολογισμών

Σε ό,τι αφορά στη δημοσίευση των ισολογισμών των εταιρειών στις εφημερίδες αναφέρεται ότι εφόσον η υπόχρεη εταιρία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει κοινοποιήσει αυτήν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η δημοσίευση θα πραγματοποιείται, πέραν της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα.

SHARE