ΕΛΒΑΛ: Κοινό ομολογιακό δάνειο 3,5 εκατ.

Την υπογραφή σύμβασης κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €3.500.000 με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Κύπρου, ανακοίνωσε η ΕΛΒΑΛ.
Το δάνειο είναι 3ετούς διάρκειας και εκδίδεται στα πλαίσια του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920 δυνάμει της από 16 Ιουνίου 2010 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Το παραπάνω δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού του εταιρίας.

SHARE