ΔΕΗ: Στα 5,9 εκατ. ευρώ υποχώρησαν τα κέρδη 9μήνου – Πλήγμα από τις αυξημένες προβλέψεις

Ôï êåíôñéêü êôÞñéï ôçò ÄÅÇ óôçí ïäü ×áëêïêïíäýëç,ÐÝìðôç 19 Éïõëßïõ 2012 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)
Ôï êåíôñéêü êôÞñéï ôçò ÄÅÇ óôçí ïäü ×áëêïêïíäýëç,ÐÝìðôç 19 Éïõëßïõ 2012 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Στα 5,9 εκατ. ευρώ υποχώρησαν τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ στο 9μηνο, έναντι 121,8 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2014, λόγω των αυξημένων προβλέψεων και αποσβέσεων. 

Ειδικότερα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) της ΔΕΗ στο εννεάμηνο 2015 μειώθηκαν κατά € 21 εκατ. (2,6%) σε σχέση με το εννεάμηνο 2014, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 17,4%, έναντι 18%, λόγω της αύξησης των προβλέψεων κατά € 386,6 εκατ., η οποία υπεραντιστάθμισε την μείωση των € 320,2 εκατ. για δαπάνες υγρών καυσίμων, φυσικού αερίου και αγορών ενέργειας.

Οπως αναφέρει η επιχείρηση, η μείωση των αποτελεσμάτων είναι ακόμη μεγαλύτερη σε επίπεδο κερδών προ φόρων με τα σχετικά μεγέθη να διαμορφώνονται σε € 63,3 εκατ. το εννεάμηνο 2015 έναντι € 179,5 εκατ. το εννεάμηνο 2014, δηλαδή μείωση κατά € 116,2 εκατ., κυρίως λόγω της αύξησης των αποσβέσεων κατά € 111 εκατ. μεταξύ των δύο περιόδων όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Αντίστοιχα, τα μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 5,9 εκατ. έναντι € 121,8 εκατ. το εννεάμηνο 2014.

Ειδικότερα, στο γ΄ τρίμηνο 2015, κατά τη διάρκεια του οποίου παρατηρήθηκε και η μεγαλύτερη αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις της τρέχουσας περιόδου, τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων ήταν μειωμένα κατά 46,3% σε € 132,6 εκατ. από € 246,7 εκατ.

Σε επίπεδο μητρικής, στο γ΄ τρίμηνο 2015, παρά την μείωση των δαπανών για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας κατά € 244 εκατ., η αύξηση των προβλέψεων κατά € 304,9 εκατ., είχε σαν αποτέλεσμα ζημίες προ φόρων ύψους € 121,4 εκατ. έναντι κερδοφορίας € 9 εκατ. πέρυσι, με τα αντίστοιχα μεγέθη σε επίπεδο εννεαμήνου να διαμορφώνονται σε κέρδη ύψους € 9,8 εκατ. φέτος έναντι € 93,4 εκατ. πέρυσι.

Σε ο,τι αφορά τον Όμιλο, τα προ φόρων αποτελέσματα του γ΄ τριμήνου 2015 διαμορφώνονται σε ζημίες ύψους € 101,7 εκατ. έναντι κερδών ύψους € 36,9 εκατ. πέρυσι.

Έσοδα

– Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε, οριακά, κατά € 28,6 εκατ. ή 0,6% και διαμορφώθηκε σε € 4.452 εκατ. έναντι € 4.423,4 εκατ. το εννεάμηνο 2014. Στον κύκλο εργασιών περιλαμβάνεται ποσό € 36,8 εκατ. που αφορά στη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό, έναντι € 51,3 εκατ. το εννεάμηνο 2014.

– Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, αυξήθηκαν και αυτά οριακά, σε € 4.320,5 εκατ. το εννεάμηνο 2015 έναντι € 4.287 εκατ. το εννεάμηνο 2014, αύξηση € 33,5 εκατ. ή 0,8% (€ 30 εκατ. στην εγχώρια αγορά ή 0,7%).

Λειτουργικές Δαπάνες

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά € 49,6 εκατ. (1,4%), από € 3.629 εκατ. το εννεάμηνο 2014, σε € 3.678,6 εκατ. λόγω της αύξησης των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών Χαμηλής και Μέσης Τάσης διαμορφώθηκαν σε € 603 εκατ. το εννεάμηνο 2015 έναντι € 195,3 εκατ. το εννεάμηνο 2014, αύξηση κατά € 407,7 εκατ., λόγω της αύξησης των προβλέψεων πελατών Χαμηλής και Μέσης Τάσης για επισφαλείς απαιτήσεις στο γ΄ τρίμηνο του 2015 κατά € 292 εκατ., έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, αύξηση η οποία επιδεινώθηκε με την επιβολή περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων στο τέλος Ιουνίου.

Για τους πελάτες Υψηλής Τάσης, οι αντίστοιχες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε € 64,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2015, παραμένοντας στα επίπεδα της αντίστοιχης περυσινής περιόδου όταν ήταν € 63,6 εκατ.

Συμπεριλαμβάνοντας και τις προβλέψεις για εκκρεμοδικίες, βραδέως κινούμενα υλικά και την πρόβλεψη που έγινε το εννεάμηνο του 2014 αναφορικά με τον επιμερισμό του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ, οι συνολικές προβλέψεις διαμορφώνονται σε € 690,7 εκατ. το εννεάμηνο 2015 έναντι € 304,1 εκατ. το εννεάμηνο 2014, αύξηση κατά € 386,6 εκατ. ή 127,1%.

Παναγιωτάκης: Πρώτος στόχος η εισπραξιμότητα

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ  Α.Ε., κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα του γ΄ τριμήνου 2015 επιβαρύνθηκαν με σημαντική αύξηση των επισφαλειών από πελάτες, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε € 359,4 εκατ. Το γεγονός αυτό, παρά τη μείωση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου και των αντίστοιχων δαπανών, οδήγησε τον Όμιλο ΔEΗ σε ζημίες ύψους € 101,7 εκατ.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, ο Όμιλος παραμένει κερδοφόρος. Το EBITDA του Ομίλου διαμορφώνεται σε € 773,4 εκατ. έναντι € 794,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώνονται σε € 63,3 εκατ., και προκύπτουν κυρίως από τις δραστηριότητες των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Για το σύνολο του έτους 2015, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση των περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων αλλά και τη γενικότερη οικονομική συγκυρία, το περιθώριο EBITDA εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθεί σε 17,5% – 18,5%, με εκτιμώμενα συνολικά έσοδα € 5,8 δισ. και έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας € 5,6 δισ. Οι νέες εκτιμήσεις προκύπτουν από την εξέλιξη των προβλέψεων για επισφαλείς πελάτες το γ΄ τρίμηνο και βασίζονται σε παραδοχές για την τιμή πετρελαίου Brent $46/bbl και για την ισοτιμία €/$ 1,07 το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2015. Η τιμή δικαιωμάτων CO2 ανέρχεται σε € 8,2/τόνο με βάση τις ήδη πραγματοποιηθείσες αγορές για το τέταρτο τρίμηνο.

Ο όγκος των εγχώριων πωλήσεων της ΔEΗ στο εννεάμηνο αυξήθηκε κατά 468 GWh (1,3%) ως εξής: αύξηση στη Χαμηλή Τάση 594 GWh και μείωση στη Μέση Τάση κατά 181 GWh. Το μερίδιο της ΔEΗ στην αγορά μειώθηκε κατά 1,2%, σε 96,7% από 97,9%, αλλά στα τμήματα πελατών χαμηλού ρίσκου η μείωση είναι μεγαλύτερη.

Όπως έχω κατ’ επανάληψη τονίσει, ο βαθμός είσπραξης των οφειλών προς την ΔEΗ είναι το πιο άμεσο και σοβαρό πρόβλημα για την Εταιρεία, και η αντιμετώπισή του αποτελεί κυρίαρχο στόχο. Για το σκοπό αυτό, εντείνουμε τις δράσεις μας έναντι όλων των οφειλετών μας, συμπεριλαμβανομένων των φορέων του Δημοσίου και της Κεντρικής Κυβέρνησης. Ήδη ως αποτέλεσμα της έντασης των προσπαθειών μας, σε συνδυασμό με τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές, έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των πελατών μας που κάνουν χρήση του συστήματος διευκολύνσεων που έχει θεσπίσει η Εταιρεία από τον παρελθόντα Ιούνιο και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα ο ρυθμός των σχετικών διακανονισμών έχει σχεδόν διπλασιαστεί.

Για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας διατηρούμε συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς, κατά την εκτίμησή μας, ένα μεγάλο μέρος των οφειλετών μας είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Χαρακτηριστικά, από το σύνολο των 2,1 εκατ. πελατών Χαμηλής Τάσης που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι 250.000, δηλ. το 11,9% οφείλει περίπου το 45% της συνολικής οφειλής.

Υπενθυμίζω ακόμη τα μέτρα επιβράβευσης των συνεπών πελατών, τα οποία θεσπίστηκαν τον Σεπτέμβριο και τα οποία αναμένεται να συμβάλουν θετικά στην εισπραξιμότητα. Ακόμη, στο αμέσως προσεχές διάστημα θα δοθεί η δυνατότητα εξόφλησης των λογαριασμών με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες μέσω της ιστοσελίδας της ΔEΗ ή μέσω συσκευών POS.

Ευελπιστώ ότι οι αρμόδιες αρχές σε ό,τι αφορά το ζήτημα της δυνατότητας αλλαγής προμηθευτή, θα προβούν στις δέουσες ρυθμίσεις ώστε αυτή να είναι δυνατή μόνο αφού έχουν τακτοποιηθεί οι υποχρεώσεις προς τον προηγούμενο. Αυτό θα συμβάλει στην αύξηση της εισπραξιμότητας, αλλά και στην εμπέδωση μιας συμπεριφοράς αρμόζουσας στον υγιή ανταγωνισμό.

Κρίνω σκόπιμο να αναφερθώ στο θέμα του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική αγορά, το οποίο τελευταία βρίσκεται έντονα στην επικαιρότητα. Η επιβαλλόμενη, μέσω της Συμφωνίας Χρηματοδότησης της Ελλάδας, μείωση στο 75% και προοπτικά, μέχρι το 2020, στο 50% πρέπει να γίνει με τρόπο ομαλό, ώστε να λειτουργήσει κατά το δυνατό σε όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας, χωρίς παράλληλα να προκαλέσει αξεπέραστα προβλήματα στη ΔEΗ. Επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά. Η ηλεκτρική ενέργεια δεν προσφέρεται για γρήγορο και εύκολο κέρδος. Οι εμπλεκόμενοι στον τομέα, οφείλουν να κάνουν τις αναγκαίες επενδύσεις και να αναλάβουν το επιβαλλόμενο ρίσκο. Η αγορά δεν έχει ανοίξει μέχρι σήμερα ακριβώς γιατί οι ανταγωνιστές μας δεν έχουν ενεργήσει με αυτό το πνεύμα.

Ειδικότερα στη χώρα μας, δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι σήμερα το 30% των καταναλωτών είναι υπερήμεροι έναντι της ΔEΗ, ενώ καταναλωτές όπως βιομηχανία, αγρότες, δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου, Δημόσιοι φορείς, κλπ., που αντιστοιχούν περίπου στο 50% της αγοράς, επιλέγουν προς το παρόν αποκλειστικά τη ΔEΗ.

Τέλος, και με αφορμή τα μέτρα που προβλέπονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τονίζω ότι η ΔEΗ υποστηρίζει τον όσο το δυνατό ταχύτερο συνολικό μετασχηματισμό της με τη μετάβαση στο Target Model, τα δε τυχόν μεταβατικά μέτρα θα πρέπει να διέπονται από ορθολογισμό χωρίς να προσθέτουν καμία επιβάρυνση στους καταναλωτές.»

SHARE