Χαλκόρ: Συνολικές επενδύσεις €48 εκατ. το 2014

halkor
Στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής ενημέρωσης της ΧΑΛΚΟΡ προς την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.) που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου παρουσιάστηκαν τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας για τη χρήση 2014, η πορεία της με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, της γενικότερης στρατηγικής της, καθώς και οι προοπτικές της για τα επόμενα έτη. Επιπροσθέτως, έγινε αναφορά στη διάρθρωση του Ομίλου Χαλκορ και στη δυναμική παραγωγική του βάση με τις δέκα κύριες βιομηχανικές μονάδες σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι εκπρόσωποι της εταιρίας τόνισαν ότι το 2014 η ανάκαμψη στην Ευρωζώνη παρέμεινε αναιμική και η Ελληνική αγορά, μετά από σχεδόν έξι έτη ύφεσης, εμφάνισε σημάδια σταθεροποίησης. Εν μέσω του κλίματος αυτού ο Όμιλος ΧΑΚΟΡ πέτυχε την αύξηση των μεριδίων αγοράς του στην πλειονότητα των αγορών όπου δραστηριοποιείται.

Συγκεκριμένα, για τη χρήση 2014, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε Ευρώ 1.080 εκατ. έναντι Ευρώ 1.102 εκατ. το 2013 μειωμένος κατά 2,0%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μειωμένη τιμή του χαλκού συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, αλλά και στις μειωμένες τιμές κατεργασίας σε όλα τα προϊόντα εκτός των σωλήνων. Αντίθετα ο όγκος πωλήσεων σημείωσε σημαντική άνοδο κατά 6,7% με τις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων να εμφανίζουν άνοδο.

Η Εταιρία και ο Όμιλος, για να απεικονίσουν ορθότερα τις πραγματικές αξίες των περιουσιακών τους στοιχείων, αποφάσισαν την αλλαγή της πολιτικής αποτίμησης των γηπέδων-οικοπέδων, κτιρίων και μηχανημάτων

Σε επίπεδο κερδοφορίας Ομίλου, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων και προ επανεκτίμησης παγίων και αποτελέσματος μετάλλου (adjusted EBITDA) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 29,2 εκατ. έναντι Ευρώ 27,1 εκατ. την αντίστοιχη χρήση πέρυσι σημειώνοντας αύξηση κατά 7.7%, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν το 2014 σε ζημιές Ευρώ 51 εκατ. ή Ευρώ 0,5059 ανά μετοχή έναντι ζημιών Ευρώ 58 εκατ. ή Ευρώ 0,5725 ανά μετοχή το 2013. Η μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα της χρονιάς ήταν η ζημία προερχόμενη από την επανεκτίμηση παγίων στην εύλογη αξία ύψους Ευρώ 23,4 εκατ.

Κατά την παρουσίαση, έγινε αναφορά στη διάρθρωση του Ομίλου ΧΑΚΟΡ και στη δυναμική παραγωγική του βάση με τις δέκα κύριες βιομηχανικές μονάδες σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία. Επίσης έγινε αναφορά στα προϊόντα του Ομίλου καθώς και στο εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων στην Ελλάδα και ιδιαίτερα το εξωτερικό, όπου η πρόσφατη εξαγορά της Reynolds Cuivre αλλά και Joint Venture επένδυσης σωλήνων με πελάτη της ΧΑΚΟΡ στην Τουρκία (Cantas) ενίσχυσαν τις προοπτικές του Ομίλου.

Αναφορά έγινε και στο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου τα τελευταία χρόνια, το οποίο συνολικά από το 2000 και μετά έχει ανέλθει σε Ευρώ 498 εκατ. περίπου, προσανατολισμένο στην παραγωγή διαφοροποιημένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στη βελτίωση του κόστους παραγωγής.

Το 2014 ο Όμιλος ΧΑΚΟΡ πραγματοποίησε συνολικές επενδύσεις ύψους Ευρώ 48 εκατ. περίπου, από τις οποίες το μεγαλύτερο ποσό αφορούσε τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ στο πλαίσιο της συνέχισης επενδυτικού προγράμματος με κύριο στόχο την παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων. Έχοντας ολοκληρώσει το επενδυτικό του πρόγραμμα, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ αποτελεί πλέον έναν από τους ελάχιστους κατασκευαστές καλωδίων σε όλο τον κόσμο που είναι σε θέση να παράγει υποβρύχια καλώδια υψηλής τάσης.

Στο πλαίσιο των δύσκολων συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν στο εσωτερικό καθώς και τη διαφαινόμενη σταθεροποίηση των οικονομιών των χωρών της Ευρωζώνης, ο Όμιλος θα συνεχίσει να έχει ως κύριο στρατηγικό του στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς σε βιομηχανικά και καινοτόμα προϊόντα. Θα συνεχιστεί η προσπάθεια για την περεταίρω ενίσχυση και διείσδυση της δραστηριότητάς του σε νέες αγορές και των ΗΠΑ, καθώς το ισχυρό δολάριο θα βοηθήσει περισσότερο τις εξαγωγές και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων του. Επιπλέον, και την τρέχουσα χρήση η βέλτιστη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης παραμένει κύρια προτεραιότητα μας.

SHARE