ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Επαναλαμβανόμενα κέρδη 1,044 δισ. ευρώ το 2014

piraeus

 

 

 

 

 

 

Στα 280 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων) της Τράπεζας Πειραιώς σττο 4ο τρίμηνο του 2014, αυξημένα κατά 2% έναντι του προηγούμενου 3μήνου και 32% έναντι του 4ου 3μήνου 2013.

Σε επίπεδο έτους, τα εν λόγω επαναλαμβανόμενα κέρδη διαμορφώθηκαν σε €1.044 εκατ. ενώ και τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου διατηρήθηκαν σε ανοδική πορεία το 4ο 3μηνο του έτους και διαμορφώθηκαν σε €513 εκατ, αυξημένα κατά 8% σε ετήσια βάση και 1% σε τριμηνιαία.

Ως συνέπεια των υψηλών προβλέψεων, αλλά και των εξόδων αναδιάρθρωσης, τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους στο 4o 3μηνο διαμορφώθηκαν σε -€332 εκατ. Σε σύνολο έτους, τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε -€1.972 εκατ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, η περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα το Δεκέμβριο 2014 στις 193 μ.β. από 225 μ.β. τον Σεπτέμβριο 2014 συνέβαλε στη βελτίωση του καθαρού εντόκου αποτελέσματος.

Το επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 36 μ.β. σε ετήσια βάση στις 284 μ.β. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν σε €87 εκατ το 4ο 3μηνο, παρουσιάζοντας ετήσια άνοδο 5% σε εξομαλυμένη βάση. Ως ποσοστό του ενεργητικού, οι καθαρές προμήθειες ανήλθαν σε 48 μ.β., αυξημένες κατά 5 μ.β. έναντι του 4ου 3μήνου 2013.

Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €559 εκατ. Εξαιρουμένων των εκτάκτων αποτελεσμάτων και των χρηματοοικονομικών, τα καθαρά λειτουργικά έσοδα στο 4ο 3μηνο 2014 ανήλθαν σε €640 εκατ, αυξημένα 3% ετησίως.

Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε στα €360 εκατ, μειωμένο κατά 12% έναντι του 4ου 3μήνου 2013, μη  συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έξοδα και στα δύο τρίμηνα. Ειδικότερα, οι δαπάνες προσωπικού παρουσίασαν μείωση κατά 20% σε ετήσια βάση, εξαιρώντας το κόστος των προγραμμάτων αποχώρησης και στα δύο τρίμηνα, υποδηλώνοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει επέλθει στον τομέα αυτό.

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε στο 38,8% έναντι 39,0% το Σεπτέμβριο του 2014 (δεν περιλαμβάνεται το εποχικό δάνειο προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους €1,8 δισ που δόθηκε στο 4ο 3μηνο 2014 και εξοφλήθηκε το Φεβρουάριο 2015). Αυτό ήταν αποτέλεσμα αφενός της σχεδόν μηδενικής παραγωγής νέων δανείων σε καθυστέρηση στο 4ο 3μηνο 2014 και αφετέρου διαγραφών ύψους €0,6 δισ. O δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 57,4%, σημαντικά αυξημένος έναντι του Δεκεμβρίου 2013 (50,6%).

Οι προβλέψεις δανείων στο 4ο 3μήνο ανήλθαν σε €519 εκατ, με αποτέλεσμα ο δείκτης συσσωρευμένων προβλέψεων προς δάνεια να διαμορφωθεί στο υψηλό επίπεδο του 22,3% (χωρίς το δάνειο ΟΠΕΚΕΠΕ). Για το 2014, το συνολικό ύψος προβλέψεων δανείων ανήλθε σε €3,7 δισ υπερκαλύπτοντας το άθροισμα της Άσκησης Ελέγχου Ποιότητας Ενεργητικού (AQR) €2,7 δισ και τις προβλέψεις 1ου έτους του Stress Test της ΕΚΤ €0,7 δισ (σύνολο €3,4 δισ).

 

SHARE