Τράπεζα Πειραιώς: Ο Άνθιµος Θωµόπουλος Deputy CEO

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς, αποχώρησε από το Δ.Σ. ο κ. Αλέξανδρος Μάνος, προκειμένου να αναλάβει επικεφαλής της Γενικής Τράπεζας, μετά την αναμενόμενη ολοκλήρωση της εξαγοράς.

Επίσης, κατά τη σημερινή συνεδρίαση, το Δ.Σ. εξέλεξε μέλος του τον κ. Άνθιμο Θωμόπουλο με την ιδιότητα του Deputy CEO του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Ο κ. Θωμόπουλος είναι πρώην Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας. Από τη θέση του Deputy CEO, θα εποπτεύει τους τομείς Corporate και Investment Banking, Treasury, Capital Markets, Asset Management, καθώς και όλες τις Συμμετοχές και τη Διαχείριση της Περιουσίας του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

Στη συνέχεια τo  ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς ανασυγκροτήθηκε σε σώµα, ορίζοντας τα εκτελεστικά και µη εκτελεστικά µέλη του, σύµφωνα µε το Ν. 3016/2002 ως εξής:

-Μιχαήλ Σάλλας του Γεωργίου, Πρόεδρος ∆.Σ.

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικοί Αντιπρόεδροι

-Ιάκωβος Γεωργάνας του Γεωργίου, Α΄ Αντιπρόεδρος

-Παναγιώτης Ρουµελιώτης του Βασιλείου

Εκτελεστικά Μέλη

-Σταύρος Λεκκάκος του Μιχαήλ, ∆ιευθύνων Σύµβουλος & C.E.O.

-Άνθιµος Θωµόπουλος του Κωνσταντίνου, Deputy CEO

-Χριστόδουλος Αντωνιάδης του Γεωργίου, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος

-Ηλίας Μίλης του ∆ηµητρίου, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος

-Σπυρίδων Παπασπύρου του Αθανασίου, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Μη Εκτελεστικά Μέλη

-Γεώργιος Αλεξανδρίδης του Παράσχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

-Χαρίκλεια Απαλαγάκη του Ανδρέα, Μη Εκτελεστικό Μέλος

-Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεόδωρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

-Στυλιανός Γκολέµης του ∆ηµητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

-Θεόδωρος Μυλωνάς του Παύλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

-Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού, Μη Εκτελεστικό Μέλος

-Jiři Šmejc, του Jiři , Μη Εκτελεστικό Μέλος

-Konstantin Yanakov, του Periklis Μη Εκτελεστικό Μέλος

Εκπρόσωπος Ελληνικού ∆ηµοσίου Ν. 3723/2008

-Αθανάσιος Τσούµας του Ανδρέα

Εκπρόσωποι Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας Ν. 3864/2010

– Σολοµών Μπεράχας, του Αλβέρτου

– Αικατερίνη Μπερίτση, του Κωνσταντίνου

SHARE